Spreadsheet Service

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
สเปรดชีต

บริการนี้ช่วยให้สคริปต์สามารถสร้าง เข้าถึง และแก้ไขไฟล์ใน Google ชีตได้ โปรดดูคําแนะนําในการเก็บข้อมูลในสเปรดชีต

บางครั้ง สเปรดชีตจะรวมอยู่ด้วยกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น เมื่อเรียกใช้หลายๆ วิธีพร้อมกัน หากต้องการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงที่รอดําเนินการทั้งหมดเกิดขึ้นทันที เช่น แสดงข้อมูลผู้ใช้เป็นสคริปต์ขณะดําเนินการ ให้เรียกใช้ SpreadsheetApp.flush()

ชั้นเรียน

ชื่อรายละเอียดแบบย่อ
AutoFillSeriesการแจกแจงประเภทของชุดที่ใช้ในการคํานวณค่าที่กรอกโดยอัตโนมัติ
Bandingเข้าถึงและแก้ไขแถวสี ใช้รูปแบบสีที่ใช้กับแถวหรือคอลัมน์ของช่วง
BandingThemeการแจกแจงธีมเส้นริ้ว
BigQueryDataSourceSpecเข้าถึงข้อกําหนดของแหล่งข้อมูล BigQuery ที่มีอยู่
BigQueryDataSourceSpecBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับ BigQueryDataSourceSpecBuilder
BooleanConditionเข้าถึงเงื่อนไขของบูลีนใน ConditionalFormatRules
BooleanCriteriaการแจกแจง ซึ่งเป็นการแสดงถึงเกณฑ์บูลีนที่ใช้ได้ในรูปแบบหรือตัวกรองแบบมีเงื่อนไข
BorderStyleสไตล์ที่ตั้งค่าในช่วงได้โดยใช้ Range.setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style)
CellImageแสดงภาพเพื่อเพิ่มในเซลล์
CellImageBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับ CellImage
Colorการแสดงสี
ColorBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับ ColorBuilder
ConditionalFormatRuleเข้าถึงกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ConditionalFormatRuleBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ContainerInfoเข้าถึงตําแหน่งของแผนภูมิภายในชีต
CopyPasteTypeการแจกแจงประเภทการวางแบบพิเศษที่อาจเป็นไปได้
DataExecutionErrorCodeการแจกแจงรหัสข้อผิดพลาดของการเรียกใช้ข้อมูล
DataExecutionStateการแจกแจงสถานะการเรียกใช้ข้อมูล
DataExecutionStatusสถานะการเรียกใช้ข้อมูล
DataSourceเข้าถึงและแก้ไขแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceChartเข้าถึงและแก้ไขแผนภูมิแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceColumnเข้าถึงและแก้ไขคอลัมน์แหล่งข้อมูล
DataSourceFormulaเข้าถึงและแก้ไขสูตรแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceParameterเข้าถึงพารามิเตอร์แหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceParameterTypeการแจกแจงประเภทพารามิเตอร์แหล่งข้อมูล
DataSourcePivotTableเข้าถึงและแก้ไขตาราง Pivot ของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceRefreshScheduleเข้าถึงและแก้ไขกําหนดเวลาการรีเฟรชที่มีอยู่
DataSourceRefreshScheduleFrequencyเข้าถึงความถี่ในการรีเฟรช' ซึ่งระบุความถี่และเวลาในการรีเฟรช
DataSourceRefreshScopeการแจกแจงขอบเขตสําหรับการรีเฟรช
DataSourceSheetเข้าถึงและแก้ไขชีตแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceSheetFilterเข้าถึงและแก้ไขตัวกรองชีตแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceSpecเข้าถึงการตั้งค่าทั่วไปของข้อกําหนดของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceSpecBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับ DataSourceSpec
DataSourceTableเข้าถึงและแก้ไขตารางแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceTableColumnเข้าถึงและแก้ไขคอลัมน์ที่มีอยู่ใน DataSourceTable
DataSourceTableFilterเข้าถึงและแก้ไขตัวกรองตารางแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceTypeการแจกแจงประเภทแหล่งข้อมูล
DataValidationเข้าถึงกฎการตรวจสอบข้อมูล
DataValidationBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับกฎการตรวจสอบข้อมูล
DataValidationCriteriaการแจกแจงการแจกแจงเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งค่าได้ในช่วง
DateTimeGroupingRuleเข้าถึงกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลาที่มีอยู่
DateTimeGroupingRuleTypeประเภทของกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลา
DeveloperMetadataเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
DeveloperMetadataFinderค้นหาข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในสเปรดชีต
DeveloperMetadataLocationเข้าถึงข้อมูลตําแหน่งข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
DeveloperMetadataLocationTypeการแจกแจงประเภทสถานที่ตั้งข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
DeveloperMetadataVisibilityการแจกแจงประเภทข้อมูลเมตาของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
Dimensionการแจกแจงเส้นทางที่เป็นไปได้พร้อมข้อมูลที่เก็บในสเปรดชีต
Directionการแจกแจงการแจกแจงเส้นทางที่อาจทําได้ภายในสเปรดชีตโดยใช้แป้นลูกศร
Drawingแสดงภาพวาดบนแผ่นงานในสเปรดชีต
EmbeddedAreaChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิพื้นที่
EmbeddedBarChartBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับแผนภูมิแท่ง
EmbeddedChartแสดงแผนภูมิที่ฝังอยู่ในสเปรดชีต
EmbeddedChartBuilderเครื่องมือสร้างที่ใช้แก้ไข EmbeddedChart
EmbeddedColumnChartBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับแผนภูมิคอลัมน์
EmbeddedComboChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิผสม
EmbeddedHistogramChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิฮิสโตแกรม
EmbeddedLineChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิเส้น
EmbeddedPieChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลม
EmbeddedScatterChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิกระจาย
EmbeddedTableChartBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับแผนภูมิตาราง
Filterใช้ชั้นเรียนนี้เพื่อแก้ไขตัวกรองที่มีอยู่ในชีต Grid ซึ่งเป็นประเภทชีตเริ่มต้น
FilterCriteriaใช้ชั้นเรียนนี้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหรือคัดลอกเกณฑ์ในตัวกรองที่มีอยู่
FilterCriteriaBuilderหากต้องการเพิ่มเกณฑ์ในตัวกรอง คุณต้องทําดังนี้
  1. สร้างเครื่องมือสร้างเกณฑ์โดยใช้ SpreadsheetApp.newFilterCriteria()
  2. เพิ่มการตั้งค่าให้กับเครื่องมือสร้างโดยใช้เมธอดจากชั้นเรียนนี้
  3. ใช้ build() เพื่อรวบรวมเกณฑ์ด้วยการตั้งค่าที่ระบุ
FrequencyTypeการแจกแจงประเภทความถี่
GradientConditionเข้าถึงเงื่อนไขการไล่ระดับสี (สี) ในConditionalFormatRuleApis
Groupเข้าถึงและแก้ไขกลุ่มสเปรดชีต
GroupControlTogglePositionการแจกแจงเป็นตําแหน่งที่เป็นไปได้ที่ปุ่มเปิด/ปิดการควบคุมของกลุ่ม
InterpolationTypeการแจกแจงโดยแสดงจํานวนตัวเลือกการคํานวณสําหรับคํานวณค่าที่จะใช้ใน GradientCondition ใน ConditionalFormatRule
NamedRangeสร้าง เข้าถึง และแก้ไขช่วงที่ตั้งชื่อแล้วในสเปรดชีต
OverGridImageแสดงภาพเหนือตารางกริดในสเปรดชีต
PageProtectionเข้าถึงและแก้ไขชีตที่มีการป้องกันใน Google ชีตเวอร์ชันเก่า
PivotFilterเข้าถึงและแก้ไขตัวกรองตาราง Pivot
PivotGroupเข้าถึงและแก้ไขกลุ่มตาราง Pivot ได้
PivotGroupLimitเข้าถึงและแก้ไขขีดจํากัดกลุ่มของตาราง Pivot
PivotTableเข้าถึงและแก้ไขตาราง Pivot
PivotTableSummarizeFunctionการแจกแจงฟังก์ชันที่สรุปข้อมูลตาราง Pivot
PivotValueเข้าถึงและแก้ไขกลุ่มค่าในตาราง Pivot
PivotValueDisplayTypeการแจกแจงวิธีแสดงค่า Pivot เป็นฟังก์ชันของค่าอื่น
Protectionเข้าถึงและแก้ไขช่วงและชีตที่มีการป้องกัน
ProtectionTypeการแจกแจงการแจกแจงส่วนของสเปรดชีตที่ป้องกันได้จากการแก้ไข
Rangeเข้าถึงและแก้ไขช่วงของสเปรดชีต
RangeListคอลเล็กชันอินสแตนซ์ Range อย่างน้อย 1 รายการในชีตเดียวกัน
RecalculationIntervalการแจกแจงซึ่งแสดงช่วงเวลาที่เป็นไปได้ที่ใช้ในการคํานวณสเปรดชีตใหม่
RelativeDateการแจกแจงโดยระบุตัวเลือกวันที่สัมพัทธ์สําหรับคํานวณค่าที่จะใช้ใน BooleanCriteria แบบอิงตามวันที่
RichTextValueสตริงข้อความที่ทําสไตไลซ์แสดงถึงข้อความเซลล์
RichTextValueBuilderเครื่องมือสร้างสําหรับค่า Rich Text
Selectionเข้าถึงการเลือกที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันในชีตที่ใช้งานอยู่
Sheetเข้าถึงและแก้ไขชีต
SheetTypeชีตประเภทต่างๆ ที่อาจมีในสเปรดชีต
Slicerแสดงตัวควบคุมตัวกรองที่ใช้เพื่อกรองช่วง แผนภูมิ และตาราง Pivot ในลักษณะที่ไม่มีการทํางานร่วมกัน
SortOrderการแจกแจงการแจกแจงลําดับ
SortSpecข้อกําหนดการจัดเรียง
Spreadsheetเข้าถึงและแก้ไขไฟล์ Google ชีต
SpreadsheetAppเข้าถึงและสร้างไฟล์ Google ชีต
SpreadsheetThemeเข้าถึงและแก้ไขธีมที่มีอยู่
TextDirectionการแจกแจงเส้นทางข้อความ
TextFinderค้นหาหรือแทนที่ข้อความภายในช่วง แผ่นงาน หรือสเปรดชีต
TextRotationเข้าถึงการตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาสําหรับเซลล์
TextStyleรูปแบบการแสดงข้อความในเซลล์
TextStyleBuilderเครื่องมือสร้างรูปแบบข้อความ
TextToColumnsDelimiterการแจกแจงประเภทตัวคั่นที่กําหนดล่วงหน้าที่สามารถแบ่งคอลัมน์ข้อความเป็นหลายคอลัมน์ได้
ThemeColorการแสดงสีของธีม
ThemeColorTypeenum ซึ่งอธิบายรายการสีต่างๆ ที่สนับสนุนในธีม
ValueTypeการแจกแจงประเภทค่าที่ Range.getValue() และ Range.getValues() แสดงผลจากคลาสช่วงของบริการสเปรดชีต
WrapStrategyการแจกแจงกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อจัดการการตัดข้อความเซลล์

AutoFillSeries

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DEFAULT_SERIESEnumค่าเริ่มต้น
ALTERNATE_SERIESEnumการเติมการตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติจะทําให้เซลล์ว่างในช่วงที่ขยายขยาย โดยมีสําเนาของค่าที่มีอยู่

Banding

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copyTo(range)Bandingคัดลอกแถบข้อมูลนี้ไปยังช่วงอื่น
getFirstColumnColorObject()Colorแสดงสีคอลัมน์สลับสีแรกในแถบสีพื้น หรือnullหากไม่มีการตั้งค่าสี
getFirstRowColorObject()Colorแสดงผลสีแถวสลับกันสีแรก หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าสี
getFooterColumnColorObject()Colorแสดงสีของคอลัมน์สุดท้ายในแถบสลับ หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าสี
getFooterRowColorObject()Colorแสดงสีแถวสุดท้ายในแถบสีพื้น หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าสี
getHeaderColumnColorObject()Colorแสดงสีของคอลัมน์แรกในแถบสีเส้น หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าสี
getHeaderRowColorObject()Colorแสดงผลสีของแถวส่วนหัวหรือ null หากไม่มีการตั้งค่าสี
getRange()Rangeแสดงผลช่วงของแถบความถี่นี้
getSecondColumnColorObject()Colorแสดงสีคอลัมน์ที่ 2 ที่สลับกันในแถบสีเส้น หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าสี
getSecondRowColorObject()Colorแสดงผลสีแถวสลับกันสีที่สอง หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าสี
remove()voidนําสายพานนี้ออก
setFirstColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีคอลัมน์แรกที่สลับกัน
setFirstColumnColorObject(color)Bandingกําหนดสีคอลัมน์แบบสลับสีแรกในแถบสีเส้น
setFirstRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีแถวแรกที่สลับสี
setFirstRowColorObject(color)Bandingกําหนดสีแถวที่สลับกันสีแรกในแถบสีจัด
setFooterColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์สุดท้าย
setFooterColumnColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์สุดท้ายในแถบสี
setFooterRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวสุดท้าย
setFooterRowColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวส่วนท้ายในแถบสีแถว
setHeaderColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์ส่วนหัว
setHeaderColumnColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์ส่วนหัว
setHeaderRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวส่วนหัว
setHeaderRowColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวส่วนหัว
setRange(range)Bandingตั้งค่าช่วงสําหรับแถบสีในลักษณะนี้
setSecondColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีคอลัมน์ที่ 2 ที่สลับกัน
setSecondColumnColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีคอลัมน์ที่สลับกันเป็นแถวที่ 2 ในแถบสี
setSecondRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีแถวที่ 2 ที่สลับกัน
setSecondRowColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีแบบสลับสีที่ 2 ในแถบสี

BandingTheme

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
LIGHT_GREYEnumธีมแถบคาดสีเทาอ่อน
CYANEnumรูปแบบแถบสีสดใส
GREENEnumธีมแถบสีขอบสีเขียว
YELLOWEnumธีมแถบสีเหลือง
ORANGEEnumธีมแถบสีส้ม
BLUEEnumธีมแถบสีขอบสีฟ้า
TEALEnumธีมแถบสีม่วง
GREYEnumธีมแถบคาดสีเทา
BROWNEnumธีมแถบคาดสีน้ําตาล
LIGHT_GREENEnumธีมแถบสีอ่อนสีเขียว
INDIGOEnumธีมแถบสีคราม
PINKEnumธีมแถบคาดสีชมพู

BigQueryDataSourceSpec

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getDatasetId()Stringรับรหัสชุดข้อมูล BigQuery
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงิน
getRawQuery()Stringรับสตริงคําค้นหาดิบ
getTableId()Stringรับรหัสตาราง BigQuery
getTableProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สําหรับตาราง
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล

BigQueryDataSourceSpecBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()DataSourceSpecสร้างข้อกําหนดแหล่งข้อมูลจากการตั้งค่าในเครื่องมือสร้างนี้
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getDatasetId()Stringรับรหัสชุดข้อมูล BigQuery
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงิน
getRawQuery()Stringรับสตริงคําค้นหาดิบ
getTableId()Stringรับรหัสตาราง BigQuery
getTableProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สําหรับตาราง
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล
removeAllParameters()BigQueryDataSourceSpecBuilderนําพารามิเตอร์ทั้งหมดออก
removeParameter(parameterName)BigQueryDataSourceSpecBuilderนําพารามิเตอร์ที่ระบุออก
setDatasetId(datasetId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสชุดข้อมูล BigQuery
setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)BigQueryDataSourceSpecBuilderเพิ่มพารามิเตอร์หรือหากมีพารามิเตอร์ที่มีชื่ออยู่ จะอัปเดตเซลล์แหล่งที่มา
setProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สําหรับการเรียกเก็บเงิน
setRawQuery(rawQuery)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่าสตริงการค้นหาดิบ
setTableId(tableId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสตาราง BigQuery
setTableProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สําหรับตาราง

BooleanCondition

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getBackgroundObject()Colorรับสีพื้นหลังสําหรับเงื่อนไขบูลีนนี้
getBold()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขแบบบูลีนนี้ทําให้ข้อความเป็นตัวหนา และแสดงผลเป็น false หากเงื่อนไขแบบบูลีนนี้นําตัวหนาออกจากข้อความ
getCriteriaType()BooleanCriteriaรับประเภทเกณฑ์ของกฎตามที่กําหนดไว้ในการแจกแจง BooleanCriteria
getCriteriaValues()Object[]รับอาร์เรย์ของอาร์กิวเมนต์สําหรับเกณฑ์ของกฎ
getFontColorObject()Colorรับสีแบบอักษรสําหรับเงื่อนไขบูลีนนี้
getItalic()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขแบบบูลีนนี้ทําให้ข้อความเป็นตัวเอียง และแสดงผล false หากเงื่อนไขแบบบูลีนนี้นําตัวเอียงออกจากข้อความ
getStrikethrough()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขบูลีนนี้ขีดฆ่าข้อความและแสดงผล false หากเงื่อนไขบูลีนนี้นําขีดฆ่าออกจากข้อความ
getUnderline()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขบูลีนนี้ขีดเส้นใต้ข้อความและแสดงผล false หากเงื่อนไขบูลีนนี้นําการขีดเส้นใต้ออกจากข้อความ

BooleanCriteria

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
CELL_EMPTYEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อเซลล์ว่างเปล่า
CELL_NOT_EMPTYEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อเซลล์ไม่ว่างเปล่า
DATE_AFTEREnumรายได้จะตรงตามเกณฑ์เมื่อวันที่อยู่หลังค่าที่ระบุ
DATE_BEFOREEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อวันที่อยู่ก่อนค่าที่ระบุ
DATE_EQUAL_TOEnumรายได้จะตรงตามเกณฑ์เมื่อวันที่เท่ากับค่าที่ระบุ
DATE_NOT_EQUAL_TOEnumรายได้จะตรงตามเกณฑ์เมื่อวันที่ไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
DATE_AFTER_RELATIVEEnumรายได้จะตรงตามเกณฑ์เมื่อวันที่อยู่หลังค่าวันที่แบบสัมพัทธ์
DATE_BEFORE_RELATIVEEnumรายได้จะตรงตามเกณฑ์เมื่อวันที่อยู่ก่อนค่าวันที่แบบสัมพัทธ์
DATE_EQUAL_TO_RELATIVEEnumรายได้จะตรงตามเกณฑ์เมื่อวันที่เท่ากับค่าวันที่สัมพัทธ์
NUMBER_BETWEENEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขอยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
NUMBER_EQUAL_TOEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อจํานวนเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_GREATER_THANEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อจํานวนที่มากกว่าค่าที่ระบุ
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumค่าจะเป็นเกณฑ์เมื่อตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THANEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อจํานวนที่น้อยกว่าค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อจํานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_NOT_BETWEENEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขที่ไม่อยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumตรงตามเกณฑ์เมื่อจํานวนที่ไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_CONTAINSEnumอินพุตจะตรงตามเกณฑ์เมื่ออินพุตมีค่าที่ระบุ
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumตรงตามเกณฑ์เมื่ออินพุตไม่มีค่าที่ระบุ
TEXT_EQUAL_TOEnumตรงตามเกณฑ์เมื่ออินพุตเท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_NOT_EQUAL_TOEnumตรงตามเกณฑ์เมื่ออินพุตไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_STARTS_WITHEnumอินพุตจะตรงตามเกณฑ์เมื่ออินพุตเริ่มต้นด้วยค่าที่ระบุ
TEXT_ENDS_WITHEnumอินพุตตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
CUSTOM_FORMULAEnumอินพุตจะตรงตามเกณฑ์เมื่ออินพุตทําสูตรที่ระบุเป็นtrue

BorderStyle

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DOTTEDEnumเส้นขอบจุด
DASHEDEnumเส้นขอบเส้นประ
SOLIDEnumเส้นขอบเส้นทึบบาง
SOLID_MEDIUMEnumเส้นขอบเส้นทึบกลาง
SOLID_THICKEnumเส้นขอบเส้นทึบหนา
DOUBLEEnumเส้นขอบที่เป็นเส้นทึบ 2 เส้น

CellImage

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
valueTypeValueTypeตั้งค่าช่องเป็น ValueType.IMAGE แล้ว ซึ่งจะแสดงประเภทค่ารูปภาพ

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getAltTextDescription()Stringแสดงคําอธิบายข้อความสํารองสําหรับรูปภาพนี้
getAltTextTitle()Stringแสดงผลชื่อข้อความแสดงแทนสําหรับรูปภาพนี้
getContentUrl()Stringแสดงผล URL ที่โฮสต์โดย Google ไปยังรูปภาพ
getUrl()Stringรับ URL แหล่งที่มาของรูปภาพ แสดงผล null หาก URL ไม่พร้อมใช้งาน
toBuilder()CellImageBuilderสร้างเครื่องมือสร้างที่เปลี่ยนรูปภาพเป็นประเภทค่ารูปภาพเพื่อให้คุณวางลงในเซลล์ได้

CellImageBuilder

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
valueTypeValueTypeตั้งค่าช่องเป็น ValueType.IMAGE แล้ว ซึ่งจะแสดงประเภทค่ารูปภาพ

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()CellImageสร้างประเภทค่ารูปภาพที่จําเป็นในการเพิ่มรูปภาพลงในเซลล์
getAltTextDescription()Stringแสดงคําอธิบายข้อความสํารองสําหรับรูปภาพนี้
getAltTextTitle()Stringแสดงผลชื่อข้อความแสดงแทนสําหรับรูปภาพนี้
getContentUrl()Stringแสดงผล URL ที่โฮสต์โดย Google ไปยังรูปภาพ
getUrl()Stringรับ URL แหล่งที่มาของรูปภาพ แสดงผล null หาก URL ไม่พร้อมใช้งาน
setAltTextDescription(description)CellImageตั้งค่าคําอธิบายข้อความแสดงแทนสําหรับรูปภาพนี้
setAltTextTitle(title)CellImageตั้งชื่อข้อความแสดงแทนสําหรับรูปภาพนี้
setSourceUrl(url)CellImageBuilderตั้งค่า URL แหล่งที่มาของรูปภาพ
toBuilder()CellImageBuilderสร้างเครื่องมือสร้างที่เปลี่ยนรูปภาพเป็นประเภทค่ารูปภาพเพื่อให้คุณวางลงในเซลล์ได้

Color

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asRgbColor()RgbColorแปลงสีนี้เป็น RgbColor
asThemeColor()ThemeColorแปลงสีนี้เป็น ThemeColor
getColorType()ColorTypeดูประเภทสีนี้

ColorBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asRgbColor()RgbColorแปลงสีนี้เป็น RgbColor
asThemeColor()ThemeColorแปลงสีนี้เป็น ThemeColor
build()Colorสร้างออบเจ็กต์สีจากการตั้งค่าที่กําหนดไว้ให้กับเครื่องมือสร้าง
getColorType()ColorTypeดูประเภทสีนี้
setRgbColor(cssString)ColorBuilderตั้งค่าเป็นสี RGB
setThemeColor(themeColorType)ColorBuilderตั้งค่าเป็นสีธีม

ConditionalFormatRule

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copy()ConditionalFormatRuleBuilderแสดงผลค่าที่กําหนดล่วงหน้าของเครื่องมือสร้างกฎด้วยการตั้งค่าของกฎนี้
getBooleanCondition()BooleanConditionเรียกดูข้อมูล BooleanCondition ของกฎหากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขบูลีน
getGradientCondition()GradientConditionเรียกดูข้อมูล GradientCondition ของกฎ หากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขการไล่ระดับสี
getRanges()Range[]เรียกข้อมูลช่วงที่ใช้กฎรูปแบบตามเงื่อนไขนี้

ConditionalFormatRuleBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()ConditionalFormatRuleสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากการตั้งค่าที่ใช้กับเครื่องมือสร้าง
copy()ConditionalFormatRuleBuilderแสดงผลค่าที่กําหนดล่วงหน้าของเครื่องมือสร้างกฎด้วยการตั้งค่าของกฎนี้
getBooleanCondition()BooleanConditionเรียกดูข้อมูล BooleanCondition ของกฎหากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขบูลีน
getGradientCondition()GradientConditionเรียกดูข้อมูล GradientCondition ของกฎ หากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขการไล่ระดับสี
getRanges()Range[]เรียกข้อมูลช่วงที่ใช้กฎรูปแบบตามเงื่อนไขนี้
setBackground(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข'
setBackgroundObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข'
setBold(bold)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าการทําข้อความเป็นตัวหนาสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข's
setFontColor(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีแบบอักษรสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข's
setFontColorObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีแบบอักษรสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข's
setGradientMaxpoint(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างกฎการจัดรูปแบบจุดสูงสุดของกฎแบบมีเงื่อนไข และใช้ค่าสูงสุดในช่วงของกฎแทน
setGradientMaxpointObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างกฎการจัดรูปแบบจุดสูงสุดของกฎแบบมีเงื่อนไข และใช้ค่าสูงสุดในช่วงของกฎแทน
setGradientMaxpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องรูปแบบการไล่ระดับสีของกฎแบบมีเงื่อนไข
setGradientMaxpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องรูปแบบการไล่ระดับสีของกฎแบบมีเงื่อนไข
setGradientMidpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องรูปแบบไล่ระดับสีตามกฎของเงื่อนไข
setGradientMidpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องรูปแบบไล่ระดับสีตามกฎของเงื่อนไข
setGradientMinpoint(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างกฎการจัดรูปแบบจุดแบบมีเงื่อนไขของกฎแบบมีเงื่อนไข และใช้ค่าต่ําสุด ในช่วงของกฎแทน
setGradientMinpointObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างกฎการจัดรูปแบบจุดแบบมีเงื่อนไขของกฎแบบมีเงื่อนไข และใช้ค่าต่ําสุด ในช่วงของกฎแทน
setGradientMinpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎการจัดรูปแบบช่องของเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไข
setGradientMinpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎการจัดรูปแบบช่องของเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไข
setItalic(italic)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าตัวเอียงของข้อความสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข
setRanges(ranges)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่วงอย่างน้อย 1 ช่วงที่จะนํากฎรูปแบบตามเงื่อนไขนี้ไปใช้
setStrikethrough(strikethrough)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าขีดทับข้อความสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข&#39
setUnderline(underline)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าการขีดเส้นใต้ข้อความสําหรับรูปแบบกฎแบบมีเงื่อนไข
whenCellEmpty()ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อเซลล์ว่างเปล่า
whenCellNotEmpty()ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อเซลล์ไม่ว่างเปล่า
whenDateAfter(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้เรียกวันที่หลังจากค่าที่ระบุ
whenDateAfter(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่หลังจากวันที่ที่ระบุ
whenDateBefore(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์ตามวันที่ที่เลยวันที่ที่กําหนด
whenDateBefore(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเรียกให้วันที่ปรากฏก่อนวันที่ที่เกี่ยวข้อง
whenDateEqualTo(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่เท่ากับวันที่ที่ระบุ
whenDateEqualTo(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่เท่ากับวันที่ที่เกี่ยวข้อง
whenFormulaSatisfied(formula)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อสูตรที่ระบุประเมินค่าเป็น true
whenNumberBetween(start, end)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อมีตัวเลขอยู่ระหว่าง หรือเป็นค่าใดค่าหนึ่งจาก 2 ค่า
whenNumberEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขเท่ากับค่าที่ระบุ
whenNumberGreaterThan(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขมีค่ามากกว่าค่าที่ระบุ
whenNumberGreaterThanOrEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
whenNumberLessThan(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุ
whenNumberLessThanOrEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
whenNumberNotBetween(start, end)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขไม่อยู่ระหว่าง และไม่มีค่าที่ระบุ 2 ค่า
whenNumberNotEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
whenTextContains(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตมีค่าที่ระบุ
whenTextDoesNotContain(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตไม่มีค่าที่ระบุ
whenTextEndsWith(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตลงท้ายด้วยค่าที่ระบุ
whenTextEqualTo(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตมีค่าเท่ากับที่ระบุ
whenTextStartsWith(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งกฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตเริ่มต้นด้วยค่าที่ระบุ
withCriteria(criteria, args)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นเกณฑ์ที่กําหนดโดยค่า BooleanCriteria ซึ่งโดยทั่วไปจะมาจาก criteria และ arguments ของกฎที่มีอยู่

ContainerInfo

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getAnchorColumn()Integerด้านซ้ายของแผนภูมิจะตรึงอยู่ในคอลัมน์นี้
getAnchorRow()Integerด้านบนของแผนภูมิจะตรึงอยู่ในแถวนี้
getOffsetX()Integerมุมซ้ายบนของแผนภูมิได้รับการชดเชยจากคอลัมน์ Anchor คูณหลายพิกเซลนี้
getOffsetY()Integerมุมซ้ายบนของแผนภูมิออฟเซ็ตจากแถวยึดติดกับพิกเซลหลายพิกเซล

CopyPasteType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
PASTE_NORMALEnumวางค่า สูตร รูปแบบ และการผสาน
PASTE_NO_BORDERSEnumวางค่า สูตร รูปแบบ และการผสาน แต่ไม่รวมเส้นขอบ
PASTE_FORMATEnumวางเฉพาะรูปแบบ
PASTE_FORMULAEnumวางเฉพาะสูตร
PASTE_DATA_VALIDATIONEnumวางเฉพาะการตรวจสอบข้อมูล
PASTE_VALUESEnumวางค่าที่ไม่มีรูปแบบ สูตร หรือการผสานเท่านั้น
PASTE_CONDITIONAL_FORMATTINGEnumวางเฉพาะกฎสี
PASTE_COLUMN_WIDTHSEnumวางเฉพาะความกว้างของคอลัมน์เท่านั้น

DataExecutionErrorCode

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_EXECUTION_ERROR_CODE_UNSUPPORTEDEnumรหัสข้อผิดพลาดของการเรียกใช้ข้อมูลที่ Apps Script ไม่รองรับ
NONEEnumการเรียกใช้ข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาด
TIME_OUTEnumหมดเวลาการเรียกใช้ข้อมูล
TOO_MANY_ROWSEnumการดําเนินการกับข้อมูลจะแสดงแถวมากกว่าขีดจํากัด
TOO_MANY_COLUMNSEnumการดําเนินการกับข้อมูลจะแสดงคอลัมน์มากกว่าขีดจํากัด
TOO_MANY_CELLSEnumการดําเนินการกับข้อมูลจะแสดงเซลล์มากกว่าขีดจํากัด
ENGINEEnumข้อผิดพลาดของเครื่องมือการเรียกใช้ข้อมูล
PARAMETER_INVALIDEnumพารามิเตอร์การเรียกใช้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
UNSUPPORTED_DATA_TYPEEnumการดําเนินการกับข้อมูลจะแสดงประเภทข้อมูลที่ไม่รองรับ
DUPLICATE_COLUMN_NAMESEnumการดําเนินการกับข้อมูลจะแสดงผลชื่อคอลัมน์ที่ซ้ํากัน
INTERRUPTEDEnumการประมวลผลข้อมูลถูกขัดจังหวะ
OTHEREnumข้อผิดพลาดอื่นๆ
TOO_MANY_CHARS_PER_CELLEnumการดําเนินการกับข้อมูลจะแสดงผลค่าที่เกินจํานวนอักขระสูงสุดที่อนุญาตในเซลล์เดียว
DATA_NOT_FOUNDEnumไม่พบฐานข้อมูลที่แหล่งข้อมูลอ้างอิง
PERMISSION_DENIEDEnumผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลที่แหล่งข้อมูลอ้างอิง

DataExecutionState

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_EXECUTION_STATE_UNSUPPORTEDEnumApps Script ไม่รองรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูล
RUNNINGEnumการประมวลผลข้อมูลเริ่มทํางานแล้ว
SUCCESSEnumการประมวลผลข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ERROREnumการเรียกใช้ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วและมีข้อผิดพลาด
NOT_STARTEDEnumยังไม่เริ่มประมวลผลข้อมูล

DataExecutionStatus

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getErrorCode()DataExecutionErrorCodeรับรหัสข้อผิดพลาดของการประมวลผลข้อมูล
getErrorMessage()Stringได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการเรียกใช้ข้อมูล
getExecutionState()DataExecutionStateรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูล
getLastExecutionTime()Dateรับเวลาการดําเนินการข้อมูลครั้งสุดท้ายโดยไม่คํานึงถึงสถานะการดําเนินการ
getLastRefreshedTime()Dateรับเวลาที่มีการรีเฟรชข้อมูลครั้งล่าสุดสําเร็จ
isTruncated()Booleanแสดงผล true หากข้อมูลจากการดําเนินการที่สําเร็จครั้งล่าสุดถูกตัดทอน หรือ false ในกรณีอื่นๆ

DataSource

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
createCalculatedColumn(name, formula)DataSourceColumnสร้างคอลัมน์ที่คํานวณ
createDataSourcePivotTableOnNewSheet()DataSourcePivotTableสร้างตาราง Pivot ของแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้ในเซลล์แรกของชีตใหม่
createDataSourceTableOnNewSheet()DataSourceTableสร้างตารางแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้ในเซลล์แรกของชีตใหม่
getCalculatedColumnByName(columnName)DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์ที่คํานวณในแหล่งข้อมูลที่ตรงกับชื่อคอลัมน์
getCalculatedColumns()DataSourceColumn[]แสดงผลคอลัมน์ที่คํานวณทั้งหมดในแหล่งข้อมูล
getColumns()DataSourceColumn[]แสดงผลคอลัมน์ทั้งหมดในแหล่งข้อมูล
getDataSourceSheets()DataSourceSheet[]แสดงผลชีตแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลนี้
getSpec()DataSourceSpecรับข้อกําหนดของแหล่งข้อมูล
refreshAllLinkedDataSourceObjects()voidรีเฟรชออบเจ็กต์แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ลิงก์กับแหล่งข้อมูล
updateSpec(spec)DataSourceอัปเดตข้อกําหนดของแหล่งข้อมูลและรีเฟรชออบเจ็กต์แหล่งข้อมูลที่ลิงก์กับแหล่งข้อมูลนี้ด้วยข้อกําหนดใหม่
updateSpec(spec, refreshAllLinkedObjects)DataSourceอัปเดตข้อกําหนดของแหล่งข้อมูลและรีเฟรช data source sheets ที่ลิงก์ไว้ด้วยข้อกําหนดใหม่
waitForAllDataExecutionsCompletion(timeoutInSeconds)voidรอจนกว่าการดําเนินการปัจจุบันทั้งหมดของออบเจ็กต์แหล่งข้อมูลที่ลิงก์จะเสร็จสิ้นหลังจากหมดเวลาเป็นวินาที

DataSourceChart

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
forceRefreshData()DataSourceChartรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คํานึงถึงสถานะปัจจุบัน
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourceChartรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดําเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์และจะหมดเวลาหลังจากจํานวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceColumn

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคอลัมน์แหล่งข้อมูล
getFormula()Stringรับสูตรสําหรับคอลัมน์แหล่งข้อมูล
getName()Stringรับชื่อสําหรับคอลัมน์แหล่งข้อมูล
hasArrayDependency()Booleanแสดงผลว่าคอลัมน์นั้นมีทรัพยากร Dependency ของอาร์เรย์หรือไม่
isCalculatedColumn()Booleanแสดงผลว่าคอลัมน์ดังกล่าวเป็นคอลัมน์ที่คํานวณหรือไม่
remove()voidนําคอลัมน์แหล่งข้อมูลออก
setFormula(formula)DataSourceColumnตั้งค่าสูตรสําหรับคอลัมน์แหล่งข้อมูล
setName(name)DataSourceColumnตั้งชื่อคอลัมน์แหล่งข้อมูล

DataSourceFormula

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
forceRefreshData()DataSourceFormulaรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คํานึงถึงสถานะปัจจุบัน
getAnchorCell()Rangeแสดงผล Range แทนเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงสูตรแหล่งข้อมูลนี้
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์
getDisplayValue()Stringแสดงผลค่าสูตรสูตรแหล่งข้อมูล
getFormula()Stringแสดงผลสูตรสําหรับสูตรแหล่งข้อมูลนี้
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourceFormulaรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
setFormula(formula)DataSourceFormulaอัปเดตสูตร
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดําเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์และจะหมดเวลาหลังจากจํานวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceParameter

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getName()Stringรับชื่อพารามิเตอร์
getSourceCell()Stringรับเซลล์ต้นทางที่พารามิเตอร์เป็นค่า หรือ null หากประเภทพารามิเตอร์ไม่ใช่ DataSourceParameterType.CELL
getType()DataSourceParameterTypeรับประเภทพารามิเตอร์

DataSourceParameterType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_SOURCE_PARAMETER_TYPE_UNSUPPORTEDEnumประเภทพารามิเตอร์แหล่งข้อมูลที่ Apps Script ไม่รองรับ
CELLEnumพารามิเตอร์แหล่งข้อมูลเป็นค่าตามเซลล์

DataSourcePivotTable

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addColumnGroup(columnName)PivotGroupเพิ่มกลุ่มคอลัมน์ Pivot ใหม่ตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุ
addFilter(columnName, filterCriteria)PivotFilterเพิ่มตัวกรองใหม่โดยอิงตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุซึ่งมีเกณฑ์ตัวกรองที่ระบุ
addPivotValue(columnName, summarizeFunction)PivotValueเพิ่มค่า Pivot ใหม่ตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุด้วยฟังก์ชันสรุปที่ระบุ
addRowGroup(columnName)PivotGroupเพิ่มกลุ่มแถว Pivot ใหม่ตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุ
asPivotTable()PivotTableแสดงผลตาราง Pivot ของแหล่งข้อมูลเป็นออบเจ็กต์ตาราง Pivot ปกติ
forceRefreshData()DataSourcePivotTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คํานึงถึงสถานะปัจจุบัน
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourcePivotTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดําเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์และจะหมดเวลาหลังจากจํานวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceRefreshSchedule

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getFrequency()DataSourceRefreshScheduleFrequencyรับความถี่ในการกําหนดเวลารีเฟรช ซึ่งระบุความถี่ในการรีเฟรชและเวลาที่จะรีเฟรช
getScope()DataSourceRefreshScopeรับขอบเขตของกําหนดเวลาการรีเฟรชนี้
getTimeIntervalOfNextRun()TimeIntervalรับข้อมูลกรอบเวลาของการเรียกใช้การรีเฟรชครั้งถัดไป
isEnabled()Booleanตรวจสอบว่ากําหนดการรีเฟรชเปิดใช้อยู่หรือไม่

DataSourceRefreshScheduleFrequency

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDaysOfTheMonth()Integer[]รับจํานวนวันของเดือนเป็นตัวเลข (1-28) ที่จะรีเฟรชแหล่งข้อมูล
getDaysOfTheWeek()Weekday[]รับวันในสัปดาห์ที่รีเฟรชแหล่งข้อมูล
getFrequencyType()FrequencyTypeรับประเภทความถี่
getStartHour()Integerรับข้อมูลชั่วโมงเริ่มต้น (เป็นตัวเลข 0-23) ของช่วงเวลาในระหว่างที่กําหนดการรีเฟรชทํางาน

DataSourceRefreshScope

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_SOURCE_REFRESH_SCOPE_UNSUPPORTEDEnumไม่รองรับขอบเขตการรีเฟรชแหล่งข้อมูล
ALL_DATA_SOURCESEnumการรีเฟรชจะมีผลกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดในสเปรดชีต

DataSourceSheet

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceSheetเพิ่มตัวกรองที่ใช้กับชีตแหล่งข้อมูล
asSheet()Sheetแสดงผลชีตแหล่งข้อมูลเป็นออบเจ็กต์ชีตปกติ
autoResizeColumn(columnName)DataSourceSheetปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ
autoResizeColumns(columnNames)DataSourceSheetปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ
forceRefreshData()DataSourceSheetรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คํานึงถึงสถานะปัจจุบัน
getColumnWidth(columnName)Integerแสดงความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุ
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์
getFilters()DataSourceSheetFilter[]แสดงผลตัวกรองทั้งหมดที่ใช้กับชีตแหล่งข้อมูล
getSheetValues(columnName)Object[]แสดงผลค่าสําหรับแผ่นงานแหล่งข้อมูลสําหรับชื่อคอลัมน์ที่ระบุ
getSheetValues(columnName, startRow, numRows)Object[]แสดงผลค่าของชีตแหล่งข้อมูลสําหรับชื่อคอลัมน์ที่ระบุจากแถวเริ่มต้นที่ระบุ (ตาม 1) จนถึง numRows ที่ระบุ
getSortSpecs()SortSpec[]รับข้อกําหนดการจัดเรียงทั้งหมดในชีตแหล่งข้อมูล
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourceSheetรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
removeFilters(columnName)DataSourceSheetนําตัวกรองทั้งหมดที่ใช้กับคอลัมน์ชีตแหล่งข้อมูลออก
removeSortSpec(columnName)DataSourceSheetนําข้อกําหนดการจัดเรียงในคอลัมน์ในชีตแหล่งข้อมูลออก
setColumnWidth(columnName, width)DataSourceSheetตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุ
setColumnWidths(columnNames, width)DataSourceSheetตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุ
setSortSpec(columnName, ascending)DataSourceSheetตั้งค่าข้อกําหนดการจัดเรียงในคอลัมน์ในชีตแหล่งข้อมูล
setSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceSheetตั้งค่าข้อกําหนดการจัดเรียงในคอลัมน์ในชีตแหล่งข้อมูล
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดําเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์และจะหมดเวลาหลังจากจํานวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceSheetFilter

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSourceColumn()DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ตัวกรองนี้มีผล
getDataSourceSheet()DataSourceSheetแสดง DataSourceSheet ของตัวกรองนี้
getFilterCriteria()FilterCriteriaแสดงผลเกณฑ์ของตัวกรองนี้
remove()voidนําตัวกรองนี้ออกจากออบเจ็กต์แหล่งข้อมูล
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceSheetFilterตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองสําหรับตัวกรองนี้

DataSourceSpec

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecรับข้อกําหนดของแหล่งข้อมูล BigQuery
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล

DataSourceSpecBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecBuilderรับเครื่องมือสร้างสําหรับแหล่งข้อมูล BigQuery
build()DataSourceSpecสร้างข้อกําหนดแหล่งข้อมูลจากการตั้งค่าในเครื่องมือสร้างนี้
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล
removeAllParameters()DataSourceSpecBuilderนําพารามิเตอร์ทั้งหมดออก
removeParameter(parameterName)DataSourceSpecBuilderนําพารามิเตอร์ที่ระบุออก
setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)DataSourceSpecBuilderเพิ่มพารามิเตอร์หรือหากมีพารามิเตอร์ที่มีชื่ออยู่ จะอัปเดตเซลล์แหล่งที่มา

DataSourceTable

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addColumns(columnNames)DataSourceTableเพิ่มคอลัมน์ในตารางแหล่งข้อมูล
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceTableเพิ่มตัวกรองที่ใช้กับตารางแหล่งข้อมูล
addSortSpec(columnName, ascending)DataSourceTableเพิ่มข้อกําหนดในการจัดเรียงในคอลัมน์ในตารางแหล่งข้อมูล
addSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceTableเพิ่มข้อกําหนดในการจัดเรียงในคอลัมน์ในตารางแหล่งข้อมูล
forceRefreshData()DataSourceTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คํานึงถึงสถานะปัจจุบัน
getColumns()DataSourceTableColumn[]เพิ่มคอลัมน์แหล่งข้อมูลทั้งหมดลงในตารางแหล่งข้อมูล
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์
getFilters()DataSourceTableFilter[]แสดงผลตัวกรองทั้งหมดที่ใช้กับตารางแหล่งข้อมูล
getRange()Rangeรับ Range ตารางแหล่งข้อมูลนี้ที่ครอบคลุม
getRowLimit()Integerแสดงผลขีดจํากัดแถวสําหรับตารางแหล่งข้อมูล
getSortSpecs()SortSpec[]รับข้อกําหนดในการจัดเรียงทั้งหมดในตารางแหล่งข้อมูล
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
isSyncingAllColumns()Booleanแสดงผลว่าตารางแหล่งข้อมูลซิงค์คอลัมน์ทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่
refreshData()DataSourceTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
removeAllColumns()DataSourceTableนําคอลัมน์ทั้งหมดในตารางแหล่งข้อมูลออก
removeAllSortSpecs()DataSourceTableนําข้อกําหนดการจัดเรียงทั้งหมดในตารางแหล่งข้อมูลออก
setRowLimit(rowLimit)DataSourceTableอัปเดตจํานวนแถวสูงสุดสําหรับตารางแหล่งข้อมูล
syncAllColumns()DataSourceTableซิงค์คอลัมน์ปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตารางแหล่งข้อมูล
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดําเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์และจะหมดเวลาหลังจากจํานวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceTableColumn

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSourceColumn()DataSourceColumnรับคอลัมน์ข้อมูลแหล่งที่มา
remove()voidนําคอลัมน์ออกจาก DataSourceTable

DataSourceTableFilter

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSourceColumn()DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ตัวกรองนี้มีผล
getDataSourceTable()DataSourceTableแสดง DataSourceTable ของตัวกรองนี้
getFilterCriteria()FilterCriteriaแสดงผลเกณฑ์ของตัวกรองนี้
remove()voidนําตัวกรองนี้ออกจากออบเจ็กต์แหล่งข้อมูล
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceTableFilterตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองสําหรับตัวกรองนี้

DataSourceType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_SOURCE_TYPE_UNSUPPORTEDEnumประเภทแหล่งข้อมูลที่ Apps Script ไม่รองรับ
BIGQUERYEnumแหล่งข้อมูล BigQuery

DataValidation

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copy()DataValidationBuilderสร้างเครื่องมือสร้างสําหรับกฎการตรวจสอบข้อมูลตามการตั้งค่าของกฎนี้
getAllowInvalid()Booleanแสดงผล true หากกฎแสดงคําเตือนเมื่ออินพุตไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล หรือ false หากกฎปฏิเสธอินพุตทั้งหมด
getCriteriaType()DataValidationCriteriaรับประเภทเกณฑ์ของกฎตามที่กําหนดไว้ในการแจกแจง DataValidationCriteria
getCriteriaValues()Object[]รับอาร์เรย์ของอาร์กิวเมนต์สําหรับเกณฑ์ของกฎ
getHelpText()Stringรับข้อความช่วยเหลือของกฎ หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าข้อความช่วยเหลือ

DataValidationBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()DataValidationสร้างกฎการตรวจสอบข้อมูลจากการตั้งค่าที่ใช้กับเครื่องมือสร้าง
copy()DataValidationBuilderสร้างเครื่องมือสร้างสําหรับกฎการตรวจสอบข้อมูลตามการตั้งค่าของกฎนี้
getAllowInvalid()Booleanแสดงผล true หากกฎแสดงคําเตือนเมื่ออินพุตไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล หรือ false หากกฎปฏิเสธอินพุตทั้งหมด
getCriteriaType()DataValidationCriteriaรับประเภทเกณฑ์ของกฎตามที่กําหนดไว้ในการแจกแจง DataValidationCriteria
getCriteriaValues()Object[]รับอาร์เรย์ของอาร์กิวเมนต์สําหรับเกณฑ์ของกฎ
getHelpText()Stringรับข้อความช่วยเหลือของกฎ หรือ null หากไม่มีการตั้งค่าข้อความช่วยเหลือ
requireCheckbox()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุว่าอินพุตเป็นค่าบูลีน ค่านี้จะแสดงเป็นช่องทําเครื่องหมาย
requireCheckbox(checkedValue)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุว่าอินพุตเป็นค่าที่ระบุหรือค่าว่าง
requireCheckbox(checkedValue, uncheckedValue)DataValidationBuilderตั้งกฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดให้อินพุตมีค่าใดค่าหนึ่งที่ระบุ
requireDate()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดวันที่
requireDateAfter(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดวันที่หลังจากค่าที่ระบุ
requireDateBefore(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดวันที่ก่อนค่าที่ระบุ
requireDateBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดวันที่ที่อยู่ระหว่างวันใดเดือนหนึ่งหรือวันที่ใดวันที่หนึ่ง
requireDateEqualTo(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดวันที่ที่เท่ากับค่าที่ระบุ
requireDateNotBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดวันที่ที่ไม่อยู่ระหว่าง ซึ่งไม่ใช่วันที่ที่ระบุไว้ 2 วัน
requireDateOnOrAfter(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดวันที่ในวันที่หรือหลังค่าที่ระบุ
requireDateOnOrBefore(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดวันที่ในหรือก่อนค่าที่ระบุ
requireFormulaSatisfied(formula)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดให้สูตรที่ระบุจะประเมินเป็น true
requireNumberBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดหมายเลขที่อยู่ระหว่างหรือเป็นตัวเลข 2 ตัว
requireNumberEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้มีจํานวนที่เท่ากับค่าที่ระบุ
requireNumberGreaterThan(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้มีจํานวนที่มากกว่าค่าที่ระบุ
requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้มีจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
requireNumberLessThan(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้มีจํานวนน้อยกว่าค่าที่ระบุ
requireNumberLessThanOrEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้มีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
requireNumberNotBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กําหนดหมายเลขที่ไม่อยู่ระหว่าง และไม่มีหมายเลขใดค่าหนึ่งระบุไว้
requireNumberNotEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้มีจํานวนไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
requireTextContains(text)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุว่าอินพุตมีค่าที่ระบุ
requireTextDoesNotContain(text)DataValidationBuilderตั้งกฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดให้อินพุตไม่มีค่าที่ระบุ
requireTextEqualTo(text)DataValidationBuilderตั้งกฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดให้อินพุตมีค่าเท่ากับค่าที่กําหนด
requireTextIsEmail()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุว่าอินพุตจะอยู่ในรูปแบบอีเมล
requireTextIsUrl()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุว่าอินพุตจะอยู่ในรูปแบบ URL
requireValueInList(values)DataValidationBuilderตั้งกฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดให้อินพุตมีค่าใดค่าหนึ่ง
requireValueInList(values, showDropdown)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้อินพุตเท่ากับค่าใดค่าหนึ่ง พร้อมตัวเลือกในการซ่อนเมนูแบบเลื่อนลง
requireValueInRange(range)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกําหนดว่าอินพุตจะเท่ากับค่าในช่วงที่กําหนด
requireValueInRange(range, showDropdown)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้อินพุตเท่ากับค่าในช่วงที่กําหนด พร้อมตัวเลือกในการซ่อนเมนูแบบเลื่อนลง
setAllowInvalid(allowInvalidData)DataValidationBuilderตั้งค่าให้แสดงคําเตือนเมื่ออินพุตไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล หรือปฏิเสธการป้อนข้อมูลทั้งหมด
setHelpText(helpText)DataValidationBuilderตั้งค่าข้อความช่วยเหลือที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือเซลล์ที่มีการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูล
withCriteria(criteria, args)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเป็นเกณฑ์ที่กําหนดโดยค่า DataValidationCriteria ซึ่งโดยทั่วไปจะมาจาก criteria และ arguments ของกฎที่มีอยู่

DataValidationCriteria

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATE_AFTEREnumต้องมีวันที่หลังจากค่าที่ระบุ
DATE_BEFOREEnumต้องมีวันที่ก่อนค่าที่ระบุ
DATE_BETWEENEnumต้องระบุวันที่ระหว่างค่าที่ระบุ
DATE_EQUAL_TOEnumต้องระบุวันที่ที่เท่ากับค่าที่ระบุ
DATE_IS_VALID_DATEEnumต้องระบุวันที่
DATE_NOT_BETWEENEnumต้องมีวันที่ที่ไม่อยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
DATE_ON_OR_AFTEREnumต้องใช้วันที่ที่ตรงกับหรือหลังจากค่าที่ระบุ
DATE_ON_OR_BEFOREEnumต้องระบุวันที่ที่ตรงกับหรืออยู่ก่อนค่าที่ระบุ
NUMBER_BETWEENEnumต้องมีตัวเลขที่อยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
NUMBER_EQUAL_TOEnumต้องมีจํานวนที่เท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_GREATER_THANEnumต้องใช้ตัวเลขที่มากกว่าค่าที่ระบุ
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THANEnumต้องเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumต้องเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_NOT_BETWEENEnumต้องเป็นตัวเลขที่ไม่อยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumต้องมีตัวเลขที่ไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_CONTAINSEnumต้องป้อนค่าที่ระบุ
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumค่าที่ป้อนต้องไม่มีค่าที่ระบุ
TEXT_EQUAL_TOEnumข้อมูลที่ป้อนต้องเท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_IS_VALID_EMAILEnumข้อมูลที่ป้อนต้องอยู่ในรูปแบบอีเมล
TEXT_IS_VALID_URLEnumอินพุตจะต้องอยู่ในรูปแบบ URL
VALUE_IN_LISTEnumต้องป้อนข้อมูลที่ป้อนให้ค่าใดค่าหนึ่ง
VALUE_IN_RANGEEnumค่าที่ป้อนต้องเท่ากับค่าในช่วงที่กําหนด
CUSTOM_FORMULAEnumอินพุตต้องให้สูตรที่ระบุกับ true
CHECKBOXEnumกําหนดให้อินพุตเป็นค่าที่กําหนดเองหรือบูลีน แสดงผลเป็นช่องทําเครื่องหมาย

DateTimeGroupingRule

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getRuleType()DateTimeGroupingRuleTypeรับประเภทกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลา

DateTimeGroupingRuleType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
UNSUPPORTEDEnumประเภทกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลาที่ไม่รองรับ
SECONDEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวินาที ตั้งแต่ 0 ถึง 59
MINUTEEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามนาที ตั้งแต่ 0 ถึง 59
HOUREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามชั่วโมงโดยใช้ระบบ 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 0 ถึง 23
HOUR_MINUTEEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามชั่วโมงและนาทีโดยใช้ระบบ 24 ชั่วโมง เช่น 19:45
HOUR_MINUTE_AMPMEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามชั่วโมงและนาทีโดยใช้ระบบ 12 ชั่วโมง เช่น 7:45 PM
DAY_OF_WEEKEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวันในสัปดาห์ เช่น Sunday
DAY_OF_YEAREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวันที่ของปี ตั้งแต่ 1 ถึง 366
DAY_OF_MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามเดือนตั้งแต่ 1 ถึง 31
DAY_MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวันและเดือน เช่น 22-Nov
MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามเดือน เช่น Nov
QUARTEREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ 1 (ซึ่งหมายถึง ม.ค. - มี.ค.)
YEAREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามปี เช่น 2008
YEAR_MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามปีและเดือน เช่น 2008-Nov
YEAR_QUARTEREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามปีและไตรมาส เช่น 2008 Q4
YEAR_MONTH_DAYEnumจัดกลุ่มวันที่ตามปี เดือน และวัน เช่น 2008-11-22

DeveloperMetadata

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getId()Integerแสดงผลรหัสที่ไม่ซ้ํากันซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้
getKey()Stringแสดงผลคีย์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้
getLocation()DeveloperMetadataLocationแสดงผลตําแหน่งของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้
getValue()Stringแสดงผลค่าที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ หรือ null หากข้อมูลเมตานี้ไม่มีค่า
getVisibility()DeveloperMetadataVisibilityแสดงผลการเปิดเผยข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้
moveToColumn(column)DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังคอลัมน์ที่ระบุ
moveToRow(row)DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังแถวที่ระบุ
moveToSheet(sheet)DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังชีตที่ระบุ
moveToSpreadsheet()DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังสเปรดชีตระดับบนสุด
remove()voidลบข้อมูลเมตานี้
setKey(key)DeveloperMetadataตั้งค่าคีย์ของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นค่าที่ระบุ
setValue(value)DeveloperMetadataตั้งค่าที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เป็นค่าที่ระบุ
setVisibility(visibility)DeveloperMetadataตั้งค่าระดับการมองเห็นข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เป็นการเปิดเผยที่ระบุ

DeveloperMetadataFinder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
find()DeveloperMetadata[]เรียกใช้การค้นหานี้และแสดงผลข้อมูลเมตาที่ตรงกัน
onIntersectingLocations()DeveloperMetadataFinderกําหนดค่าการค้นหาเพื่อพิจารณาการทับซ้อนกันของสถานที่ตั้งที่มีข้อมูลเมตา
withId(id)DeveloperMetadataFinderจํากัดให้ค้นหาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับรหัสที่ระบุเท่านั้น
withKey(key)DeveloperMetadataFinderจํากัดให้ค้นหาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับคีย์ที่ระบุเท่านั้น
withLocationType(locationType)DeveloperMetadataFinderจํากัดการค้นหานี้ให้พิจารณาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับประเภทสถานที่ตั้งที่ระบุ
withValue(value)DeveloperMetadataFinderจํากัดให้ค้นหาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับค่าที่ระบุเท่านั้น
withVisibility(visibility)DeveloperMetadataFinderจํากัดการค้นหานี้ให้พิจารณาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับระดับการเข้าถึงที่ระบุ

DeveloperMetadataLocation

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getColumn()Rangeแสดงผล Range สําหรับตําแหน่งคอลัมน์ของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตําแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.COLUMN
getLocationType()DeveloperMetadataLocationTypeรับประเภทสถานที่ตั้ง
getRow()Rangeแสดงผล Range สําหรับตําแหน่งแถวของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตําแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.ROW
getSheet()Sheetแสดงผลตําแหน่ง Sheet ของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตําแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.SHEET
getSpreadsheet()Spreadsheetแสดงผลตําแหน่ง Spreadsheet ของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตําแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.SPREADSHEET

DeveloperMetadataLocationType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
SPREADSHEETEnumประเภทสถานที่ตั้งสําหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับสเปรดชีตระดับบนสุด
SHEETEnumประเภทสถานที่ตั้งสําหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับทั้งชีต
ROWEnumประเภทสถานที่ตั้งสําหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับแถว
COLUMNEnumประเภทสถานที่ตั้งสําหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับคอลัมน์

DeveloperMetadataVisibility

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DOCUMENTEnumคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเมตาที่มองเห็นได้จากโปรเจ็กต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร
PROJECTEnumเฉพาะโปรเจ็กต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างข้อมูลเมตาเท่านั้นที่จะมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลเมตาได้

Dimension

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
COLUMNSEnumมิติข้อมูลคอลัมน์ (แนวตั้ง)
ROWSEnumมิติข้อมูลแถว (แนวนอน)

Direction

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
UPEnumทิศทางของดัชนีแถวที่ลดลง
DOWNEnumทิศทางการเพิ่มดัชนีแถว
PREVIOUSEnumทิศทางของดัชนีคอลัมน์ที่ลดลง
NEXTEnumทิศทางการเพิ่มดัชนีคอลัมน์

Drawing

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getContainerInfo()ContainerInfoรับข้อมูลตําแหน่งของภาพวาดในชีต
getHeight()Integerแสดงความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
getOnAction()Stringแสดงผลชื่อของมาโครที่แนบมากับภาพวาดนี้
getSheet()Sheetแสดงผลแผ่นงานที่ภาพวาดนี้ปรากฏขึ้น
getWidth()Integerแสดงความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
getZIndex()Numberแสดงผลค่าดัชนี z ของภาพวาดนี้
remove()voidลบภาพวาดนี้ออกจากสเปรดชีต
setHeight(height)Drawingกําหนดความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
setOnAction(macroName)Drawingกําหนดฟังก์ชันมาโครให้กับภาพวาดนี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)Drawingกําหนดตําแหน่งที่ภาพวาดปรากฏในชีต
setWidth(width)Drawingตั้งค่าความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
setZIndex(zIndex)Drawingตั้งค่าดัชนีลําดับ Z ของภาพวาดนี้

EmbeddedAreaChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedAreaChartBuilderกลับลําดับการวาดของชุดในแกนโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedAreaChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPointStyle(style)EmbeddedAreaChartBuilderกําหนดรูปแบบของจุดในเส้น
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedAreaChartBuilderใช้เส้นแบบซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าเส้นและแถบจะซ้อนกัน (มีการสะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedAreaChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedAreaChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedAreaChartBuilderทําให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (กําหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นบวก)

EmbeddedBarChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedBarChartBuilderกลับลําดับการวาดของชุดในแกนโดเมน
reverseDirection()EmbeddedBarChartBuilderกลับด้านที่แท่งเติบโตไปตามแกนแนวนอน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedBarChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedBarChartBuilderใช้เส้นแบบซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าเส้นและแถบจะซ้อนกัน (มีการสะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedBarChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedBarChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedBarChartBuilderทําให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (กําหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นบวก)

EmbeddedChart

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asDataSourceChart()DataSourceChartแคสต์ไปยังอินสแตนซ์แผนภูมิแหล่งข้อมูลหากแผนภูมิเป็นแผนภูมิแหล่งข้อมูล หรือnullเป็นอย่างอื่น
getAs(contentType)Blobส่งคืนข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น BLOB ที่แปลงเป็นประเภทเนื้อหาที่ระบุ
getBlob()Blobส่งคืนข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น BLOB
getChartId()Integerแสดงผลตัวระบุแบบคงที่สําหรับแผนภูมิที่ไม่ซ้ํากันในสเปรดชีตที่มีแผนภูมิ หรือ null หากแผนภูมิไม่ได้อยู่ในสเปรดชีต
getContainerInfo()ContainerInfoแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งของแผนภูมิภายในแผ่นงาน
getHiddenDimensionStrategy()ChartHiddenDimensionStrategyแสดงผลกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
getMergeStrategy()ChartMergeStrategyแสดงผลกลยุทธ์การรวมที่ใช้เมื่อมีช่วงมากกว่า 1 ช่วง
getNumHeaders()Integerแสดงผลจํานวนแถวหรือคอลัมน์ในช่วงที่จัดเป็นส่วนหัว
getOptions()ChartOptionsแสดงผลตัวเลือกสําหรับแผนภูมินี้ เช่น ความสูง สี และแกน
getRanges()Range[]แสดงผลช่วงที่แผนภูมินี้ใช้เป็นแหล่งข้อมูล
getTransposeRowsAndColumns()Booleanหากเป็น true ระบบจะสลับแถวและคอลัมน์ที่ป้อนข้อมูลลงในแผนภูมิ
modify()EmbeddedChartBuilderแสดง EmbeddedChartBuilder ที่ใช้เพื่อแก้ไขแผนภูมินี้ได้

EmbeddedChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่

EmbeddedColumnChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedColumnChartBuilderกลับลําดับการวาดของชุดในแกนโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedColumnChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedColumnChartBuilderใช้เส้นแบบซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าเส้นและแถบจะซ้อนกัน (มีการสะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedColumnChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedColumnChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedColumnChartBuilderทําให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (กําหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นบวก)

EmbeddedComboChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedComboChartBuilderกลับลําดับการวาดของชุดในแกนโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedComboChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedComboChartBuilderใช้เส้นแบบซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าเส้นและแถบจะซ้อนกัน (มีการสะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedComboChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedComboChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedComboChartBuilderทําให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (กําหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นบวก)

EmbeddedHistogramChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedHistogramChartBuilderกลับลําดับการวาดของชุดในแกนโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedHistogramChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedHistogramChartBuilderใช้เส้นแบบซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าเส้นและแถบจะซ้อนกัน (มีการสะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedHistogramChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedHistogramChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedHistogramChartBuilderทําให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (กําหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นบวก)

EmbeddedLineChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedLineChartBuilderกลับลําดับการวาดของชุดในแกนโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setCurveStyle(style)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้สําหรับเส้นโค้งในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedLineChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPointStyle(style)EmbeddedLineChartBuilderกําหนดรูปแบบของจุดในเส้น
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแผนภูมิ
setTitle(chartTitle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedLineChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedLineChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedLineChartBuilderทําให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (กําหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นบวก)

EmbeddedPieChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedPieChartBuilderกลับลําดับการวาดของชุดในแกนโดเมน
set3D()EmbeddedPieChartBuilderกําหนดให้แผนภูมิเป็นแบบ 3 มิติ
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedPieChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setTitle(chartTitle)EmbeddedPieChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่

EmbeddedScatterChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าสีสําหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setLegendPosition(position)EmbeddedScatterChartBuilderกําหนดตําแหน่งของแผนภูมิตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคําอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรับแผนภูมินี้
setPointStyle(style)EmbeddedScatterChartBuilderกําหนดรูปแบบของจุดในเส้น
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกําหนดตําแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนตําแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setTitle(chartTitle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderกําหนดว่าจะสลับแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderทําให้แกนแนวนอนเป็นสเกลลอการิทึม (กําหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นบวก)
setXAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแกนแนวนอนของแผนภูมิ
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนนอน
setYAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderทําให้แกนแนวตั้งเป็นสเกลลอการิทึม (ต้องมีค่าทั้งหมดเป็นบวก)
setYAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าช่วงสําหรับแกนแนวตั้งของแผนภูมิ
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderเพิ่มชื่อให้แกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแกนแนวตั้ง

EmbeddedTableChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น LineChart และแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทําไว้ในแผนภูมิ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนําช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
enablePaging(enablePaging)EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าว่าจะเปิดใช้การแบ่งหน้าผ่านข้อมูลหรือไม่
enablePaging(pageSize)EmbeddedTableChartBuilderเปิดใช้การแบ่งหน้าและกําหนดจํานวนแถวในแต่ละหน้า
enablePaging(pageSize, startPage)EmbeddedTableChartBuilderเปิดใช้การแบ่งหน้า กําหนดจํานวนแถวในแต่ละหน้า และหน้าของตารางแรกที่จะแสดง (เลขหน้าเป็น 0)
enableRtlTable(rtlEnabled)EmbeddedTableChartBuilderเพิ่มการสนับสนุนพื้นฐานสําหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย (เช่น อาหรับหรือฮิบรู) โดยการกลับลําดับคอลัมน์ของตารางเพื่อให้คอลัมน์ 0 เป็นคอลัมน์ด้านขวาสุดและคอลัมน์สุดท้ายเป็นคอลัมน์ซ้ายสุด
enableSorting(enableSorting)EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าว่าจะจัดเรียงคอลัมน์เมื่อผู้ใช้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์
getChartType()ChartTypeแสดงผลประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงผลแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งจะสรุปตําแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสําเนาของรายการช่วงที่กําลังให้ข้อมูลสําหรับแผนภูมินี้
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนําช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setFirstRowNumber(number)EmbeddedTableChartBuilderกําหนดหมายเลขแถวสําหรับแถวแรกในตารางข้อมูล
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่
setInitialSortingAscending(column)EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าดัชนีของคอลัมน์ตามที่ควรจัดเรียงตารางในตอนแรก (น้อยไปมาก)
setInitialSortingDescending(column)EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าดัชนีของคอลัมน์ตามตารางที่จะจัดเรียงในตอนแรก (มากไปน้อย)
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมเพื่อใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกําหนดจํานวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสําหรั