Class TextFinder

TextFinder

ค้นหาหรือแทนที่ข้อความภายในช่วง ชีต หรือสเปรดชีต นอกจากนี้ยังระบุตัวเลือกการค้นหาได้ด้วย

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
findAll()Range[]แสดงผลเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
findNext()Rangeแสดงผลเซลล์ถัดไปที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
findPrevious()Rangeแสดงผลเซลล์ก่อนหน้าที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
getCurrentMatch()Rangeแสดงผลเซลล์ปัจจุบันที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
ignoreDiacritics(ignoreDiacritics)TextFinderหากเป็น true จะกำหนดค่าการค้นหาให้ละเว้นเครื่องหมายออกเสียงขณะจับคู่ ไม่เช่นนั้นการค้นหาจะตรงกับเครื่องหมายกำกับการออกเสียง
matchCase(matchCase)TextFinderหากเป็น true ให้กําหนดค่าการค้นหาให้ตรงกับตัวพิมพ์ของข้อความค้นหาทุกประการ ไม่เช่นนั้น การค้นหาจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นการจับคู่ที่ไม่คํานึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
matchEntireCell(matchEntireCell)TextFinderหากเป็น true จะกำหนดค่าการค้นหาให้ตรงกับเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์ มิฉะนั้นการค้นหาจะใช้การจับคู่บางส่วนเป็นค่าเริ่มต้น
matchFormulaText(matchFormulaText)TextFinderหากเป็น true ให้กำหนดค่าการค้นหาให้แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกันที่ปรากฏในข้อความสูตร ไม่เช่นนั้น ระบบจะพิจารณาเซลล์ที่มีสูตรตามค่าที่แสดง
replaceAllWith(replaceText)Integerจะแทนที่รายการที่ตรงกันทั้งหมดด้วยข้อความที่ระบุ
replaceWith(replaceText)Integerแทนที่ข้อความค้นหาในเซลล์ที่ตรงกันในปัจจุบันด้วยข้อความที่ระบุ และแสดงผลจำนวนครั้งของรายการที่แทนที่
startFrom(startRange)TextFinderกําหนดค่าการค้นหาเพื่อเริ่มค้นหาทันทีหลังจากช่วงเซลล์ที่ระบุ
useRegularExpression(useRegEx)TextFinderหากเป็น true จะกำหนดค่าการค้นหาให้แปลความหมายสตริงการค้นหาเป็นนิพจน์ทั่วไป มิฉะนั้นการค้นหาจะตีความสตริงการค้นหาเป็นข้อความปกติ

เอกสารประกอบโดยละเอียด

findAll()

แสดงผลเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา

รีเทิร์น

Range[] — เซลล์ที่ตรงกันทั้งหมด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

findNext()

แสดงผลเซลล์ถัดไปที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา

รีเทิร์น

Range — เซลล์ถัดไปที่ตรงกัน หรือ null หากไม่มีรายการที่ตรงกันก่อนหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

findPrevious()

แสดงผลเซลล์ก่อนหน้าที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา

รีเทิร์น

Range — เซลล์ที่ตรงกันก่อนหน้า หรือ null หากไม่มีรายการที่ตรงกันก่อนหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getCurrentMatch()

แสดงผลเซลล์ปัจจุบันที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา

รีเทิร์น

Range — เซลล์ที่ตรงกันปัจจุบัน หรือ null หากไม่มีรายการที่ตรงกันเพิ่มเติม

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

ignoreDiacritics(ignoreDiacritics)

หากเป็น true จะกำหนดค่าการค้นหาให้ละเว้นเครื่องหมายออกเสียงขณะจับคู่ ไม่เช่นนั้นการค้นหาจะตรงกับเครื่องหมายกำกับการออกเสียง เครื่องหมายการออกเสียง เช่น เครื่องหมายกำกับการออกเสียงหรือซิดิลลา ซึ่งเมื่อเขียนอยู่ด้านบนหรือด้านล่างตัวอักษรจะบ่งบอกถึงความแตกต่างในการออกเสียงจากตัวอักษรเดียวกัน เมื่อไม่ได้ทำเครื่องหมายหรือทำเครื่องหมายต่างออกไป

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
ignoreDiacriticsBooleanการค้นหาจะพิจารณาเครื่องหมายออกเสียงหรือไม่

รีเทิร์น

TextFinder — เครื่องมือค้นหาข้อความนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

matchCase(matchCase)

หากเป็น true ให้กําหนดค่าการค้นหาให้ตรงกับตัวพิมพ์ของข้อความค้นหาทุกประการ ไม่เช่นนั้น การค้นหาจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็นการจับคู่ที่ไม่คํานึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
matchCaseBooleanจับคู่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กหรือไม่

รีเทิร์น

TextFinder — เครื่องมือค้นหาข้อความนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

matchEntireCell(matchEntireCell)

หากเป็น true จะกำหนดค่าการค้นหาให้ตรงกับเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์ มิฉะนั้นการค้นหาจะใช้การจับคู่บางส่วนเป็นค่าเริ่มต้น

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
matchEntireCellBooleanดูว่าทั้งเซลล์มีการจับคู่หรือไม่

รีเทิร์น

TextFinder — เครื่องมือค้นหาข้อความนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

matchFormulaText(matchFormulaText)

หากเป็น true ให้กำหนดค่าการค้นหาให้แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกันที่ปรากฏในข้อความสูตร ไม่เช่นนั้น ระบบจะพิจารณาเซลล์ที่มีสูตรตามค่าที่แสดง

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
matchFormulaTextBooleanการค้นหามีการตรวจสอบข้อความสูตรหรือไม่

รีเทิร์น

TextFinder — เครื่องมือค้นหาข้อความนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

replaceAllWith(replaceText)

จะแทนที่รายการที่ตรงกันทั้งหมดด้วยข้อความที่ระบุ แสดงผลจำนวนรายการที่ถูกแทนที่ ซึ่งอาจต่างจากจำนวนของเซลล์ที่ตรงกัน

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
replaceTextStringข้อความที่แทนที่ข้อความในเซลล์ที่ตรงกัน

รีเทิร์น

Integer — จำนวนรายการที่แทนที่

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

replaceWith(replaceText)

แทนที่ข้อความค้นหาในเซลล์ที่ตรงกันในปัจจุบันด้วยข้อความที่ระบุ และแสดงผลจำนวนครั้งของรายการที่แทนที่

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
replaceTextStringข้อความที่แทนที่เนื้อหาในเซลล์ที่ตรงกันในปัจจุบัน

รีเทิร์น

Integer — จำนวนรายการที่แทนที่

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

startFrom(startRange)

กําหนดค่าการค้นหาเพื่อเริ่มค้นหาทันทีหลังจากช่วงเซลล์ที่ระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
startRangeRangeช่วงของเซลล์ที่การค้นหาจะเริ่มขึ้น

รีเทิร์น

TextFinder — เครื่องมือค้นหาข้อความนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

useRegularExpression(useRegEx)

หากเป็น true จะกำหนดค่าการค้นหาให้แปลความหมายสตริงการค้นหาเป็นนิพจน์ทั่วไป มิฉะนั้นการค้นหาจะตีความสตริงการค้นหาเป็นข้อความปกติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้นิพจน์ทั่วไป โปรดดูที่ หน้าค้นหาและแทนที่การสนับสนุน

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
useRegExBooleanต้องการตีความสตริงการค้นหาเป็นนิพจน์ทั่วไปหรือไม่

รีเทิร์น

TextFinder — เครื่องมือค้นหาข้อความนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets