Enum Orientation

Orientation

An enumeration of the orientation of an object.

Properties

PropertyTypeDescription
HORIZONTALEnumHorizontal orientation.
VERTICALEnumVertical orientation.