Class PageProtection

PageProtection

เลิกใช้งานแล้ว สำหรับสเปรดชีตที่สร้างใน Google ชีตเวอร์ชันใหม่กว่า ให้ใช้คลาส Protection ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแทน แม้ว่าชั้นเรียนนี้จะเลิกใช้งานไปแล้ว แต่ชั้นเรียนนี้ยังคงพร้อมใช้งานร่วมกับชีตเวอร์ชันเก่าได้

เข้าถึงและแก้ไขชีตที่มีการป้องกันใน Google ชีตเวอร์ชันเก่า

วิธีการที่เลิกใช้งานแล้ว