Class EmbeddedScatterChartBuilder

EmbeddedScatterChartBuilder

เครื่องมือสร้างแผนภูมิกระจาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เอกสารประกอบของ Gviz

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำ
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าสีสำหรับเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedScatterChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือว่าเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPointStyle(style)EmbeddedScatterChartBuilderกำหนดรูปแบบสำหรับจุดในเส้น
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต
setTitle(chartTitle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งชื่อของแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะมีการจัดเรียงแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่
setXAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderทำให้แกนแนวนอนเป็นสเกลลอการิทึม (กำหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นค่าบวก)
setXAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderกำหนดช่วงสำหรับแกนแนวนอนของแผนภูมิ
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อของแกนแนวนอน
setYAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderทำให้แกนแนวตั้งเป็นสเกลลอการิทึม (กำหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นค่าบวก)
setYAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderกำหนดช่วงสำหรับแกนแนวตั้งของแผนภูมิ
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อของแกนแนวตั้ง

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addRange(range)

เพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข ไม่เพิ่มช่วง หากเพิ่มลงในแผนภูมิแล้ว

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(sheet.getRange("A1:B8"))
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
rangeRangeช่วงที่จะเพิ่ม

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


asAreaChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedAreaChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิพื้นที่


asBarChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedBarChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิแท่ง


asColumnChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedColumnChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิคอลัมน์


asComboChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedComboChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิผสม


asHistogramChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedHistogramChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิฮิสโตแกรม


asLineChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedLineChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิเส้น


asPieChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedPieChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลม


asScatterChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิกระจาย


asTableChart()

ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder

รีเทิร์น

EmbeddedTableChartBuilder — เครื่องมือสร้างแผนภูมิตาราง


build()

สร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำ

วิธีนี้จะไม่วาดแผนภูมิที่ด้านบนของสเปรดชีตโดยอัตโนมัติ ต้องแทรกแผนภูมิใหม่ผ่าน sheet.insertChart(chart) และควรอัปเดตแผนภูมิที่มีอยู่ผ่าน sheet.updateChart(chart)

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B5");
var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(range)
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

รีเทิร์น

EmbeddedChart — แผนภูมิที่สร้างขึ้น ซึ่งยังคงต้องเพิ่มลงในสเปรดชีต


clearRanges()

นำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This code updates the chart to use only the new ranges while preserving the existing
// formatting of the chart.
var chart = sheet.getCharts()[0];
var newChart = chart
  .modify()
  .clearRanges()
  .addRange(sheet.getRange("A1:A5"))
  .addRange(sheet.getRange("B1:B5"))
  .build();
sheet.updateChart(newChart);

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


getChartType()

แสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน

รีเทิร์น

ChartType — ประเภทของแผนภูมิ


getContainer()

แสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var chartBuilder = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(sheet.getRange("A1:B8"))
  .setPosition(5, 5, 0, 0);

// This method returns the exact same data as Chart#getContainerInfo()
var containerInfo = chartBuilder.getContainer();

// Logs the values we used in setPosition()
Logger.log("Anchor Column: %s\r\nAnchor Row %s\r\nOffset X %s\r\nOffset Y %s",
     containerInfo.getAnchorColumn(),
     containerInfo.getAnchorRow(),
     containerInfo.getOffsetX(),
     containerInfo.getOffsetY());

รีเทิร์น

ContainerInfo — ออบเจ็กต์ที่มีตำแหน่งของคอนเทนเนอร์แผนภูมิ


getRanges()

แสดงสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน ใช้ addRange(range) และ removeRange(range) เพื่อแก้ไขรายการนี้

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var chartBuilder = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(sheet.getRange("A1:B8"))
  .setPosition(5, 5, 0, 0);

var ranges = chartBuilder.getRanges();

// There's only one range as a data source for this chart,
// so this logs "A1:B8"
for (var i in ranges) {
 var range = ranges[i];
 Logger.log(range.getA1Notation());
}

รีเทิร์น

Range[] — อาร์เรย์ของช่วงที่ใช้เป็นแผนภูมิของแหล่งข้อมูลในการสร้าง


removeRange(range)

นำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข จะไม่เกิดข้อผิดพลาด หากช่วงนั้นไม่ได้อยู่ในแผนภูมินี้

ช่วงที่นำออกต้องตรงกับช่วงที่เพิ่มผ่าน addRange(range) มิเช่นนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิ เมธอดนี้ไม่สามารถนำค่าออกจากช่วงได้เพียงบางส่วน

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var firstRange = sheet.getRange("A1:B5");
var secondRange = sheet.getRange("A6:B8");

var chartBuilder = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(firstRange)
  // This range will render in a different color
  .addRange(secondRange)
  .setPosition(5, 5, 0, 0);

// Note that you can use either of these two formats, but the range
// MUST match up with a range that was added via addRange(), or it
// will not be removed, and will not throw an exception
chartBuilder.removeRange(firstRange);
chartBuilder.removeRange(sheet.getRange("A6:B8"));

var chart = chartBuilder.build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
rangeRangeช่วงที่จะนำออก

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setBackgroundColor(cssValue)

ตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ

// Creates a line chart builder and sets the background color to gray
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setBackgroundColor("gray");

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
cssValueStringค่า CSS สำหรับสี (เช่น "blue" หรือ "#00f")

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setChartType(type)

เปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ ไม่สนับสนุนแผนภูมิแบบฝังบางประเภทในขณะนี้ ดูChartType

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B5");
var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(range)
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
typeChartTypeประเภทที่จะใช้กับแผนภูมินี้

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setColors(cssValues)

ตั้งค่าสีสำหรับเส้นในแผนภูมิ

// Creates a line chart builder and sets the first two lines to be drawn in green and red,
// respectively.
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setColors(["green", "red"]);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
cssValuesString[]อาร์เรย์ของค่า CSS สี เช่น ["red", "#acf"] องค์ประกอบที่ n ในอาร์เรย์จะแสดงสีของเส้นที่ n ในแผนภูมิ

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setHiddenDimensionStrategy(strategy)

กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน ค่าเริ่มต้นคือ IGNORE_ROWS

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B5");
var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(range)
  .setHiddenDimensionStrategy(Charts.ChartHiddenDimensionStrategy.IGNORE_COLUMNS)
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
strategyChartHiddenDimensionStrategyกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนไว้

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setLegendPosition(position)

กำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ โดยค่าเริ่มต้น จะไม่มีคำอธิบาย

// Creates a line chart builder and sets the legend position to right.
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setLegendPosition(Charts.Position.RIGHT);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
positionPositionตำแหน่งของคำอธิบาย

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setLegendTextStyle(textStyle)

ตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ

// Creates a line chart builder and sets it up for a blue, 26-point legend.
var textStyleBuilder = Charts.newTextStyle().setColor('#0000FF').setFontSize(26);
var style = textStyleBuilder.build();
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setLegendTextStyle(style);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStyleTextStyleรูปแบบข้อความที่จะใช้สำหรับคำอธิบายแผนภูมิ

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setMergeStrategy(mergeStrategy)

ตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง หากเป็น MERGE_ROWS ระบบจะผสานแถว หากเป็น MERGE_COLUMNS คอลัมน์จะผสานเข้าด้วยกัน ค่าเริ่มต้นคือ MERGE_COLUMNS

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B10");
var range2 = sheet.getRange("C:C10");
var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(range)
  .addRange(range2)
  .setMergeStrategy(Charts.ChartMergeStrategy.MERGE_ROWS)
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
mergeStrategyChartMergeStrategyกลยุทธ์การผสานที่จะใช้

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setNumHeaders(headers)

กำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือว่าเป็นส่วนหัว

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B5");
var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(range)
  .setNumHeaders(1)
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
headersIntegerจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่จะถือเป็นส่วนหัว ค่าติดลบจะทำให้ระบบตรวจหาส่วนหัวโดยอัตโนมัติ

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setOption(option, value)

ตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้ โปรดดูรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ที่หัวข้อตัวเลือกการกำหนดค่าแผนภูมิ

วิธีการนี้ไม่ได้ตรวจสอบว่าตัวเลือกที่คุณระบุใช้ได้กับแผนภูมิประเภทนี้หรือไม่ รวมถึงในกรณีที่ค่าอยู่ในรูปแบบ/โครงสร้างที่ถูกต้อง

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีเปลี่ยนชื่อและตั้งค่าคำอธิบาย

builder.setOption('title', 'Earnings projections');
builder.setOption('legend', {position: 'top', textStyle: {color: 'blue', fontSize: 16}});

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
optionStringชื่อของตัวเลือก
valueObjectค่าของตัวเลือก

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setPointStyle(style)

กำหนดรูปแบบสำหรับจุดในเส้น โดยค่าเริ่มต้น จุดจะไม่มีสไตล์ที่เจาะจงและจะเห็นเฉพาะเส้นเท่านั้น

// Creates a line chart builder and sets large point style.
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setPointStyle(Charts.PointStyle.LARGE);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
stylePointStyleรูปแบบที่ใช้สำหรับจุดในเส้น

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน

ดูเพิ่มเติม


setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)

กำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิจะปรากฏในชีต anchorRowPos และ anchorColPos ได้รับการจัดทำดัชนีเป็น 1

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B5");
var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(range)
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
anchorRowPosIntegerด้านบนของแผนภูมิจะตรึงอยู่ในแถวนี้
anchorColPosIntegerทางด้านซ้ายของแผนภูมิตรึงอยู่ในคอลัมน์นี้
offsetXIntegerมุมบนขวาของแผนภูมิจะชดเชยด้วยพิกเซลจำนวนนี้
offsetYIntegerมุมซ้ายล่างของแผนภูมิชดเชยด้วยจำนวนพิกเซลนี้

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setTitle(chartTitle)

ตั้งชื่อของแผนภูมิ ชื่อจะแสดงตรงกลางเหนือแผนภูมิ

// Creates a line chart builder and title to 'My Line Chart'.
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setTitle('My Line Chart')

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
chartTitleStringชื่อแผนภูมิ

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setTitleTextStyle(textStyle)

ตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ

// Creates a line chart builder and sets it up for a blue, 26-point title.
var textStyleBuilder = Charts.newTextStyle().setColor('#0000FF').setFontSize(26);
var style = textStyleBuilder.build();
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setTitleTextStyle(style);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStyleTextStyleรูปแบบข้อความที่จะใช้เป็นชื่อแผนภูมิ คุณสร้างออบเจ็กต์ TextStyleBuilder ได้โดยเรียกใช้ Charts.newTextStyle()

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setTransposeRowsAndColumns(transpose)

ตั้งค่าว่าจะมีการจัดเรียงแถวและคอลัมน์ของแผนภูมิหรือไม่ หากตั้งค่าเป็น true ระบบจะสลับแถวและคอลัมน์ ค่าเริ่มต้นคือ false

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B5");
var chart = sheet.newChart()
  .setChartType(Charts.ChartType.BAR)
  .addRange(range)
  .setTransposeRowsAndColumns(true)
  .setPosition(5, 5, 0, 0)
  .build();

sheet.insertChart(chart);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
transposeBooleanหากเป็น true แถวและคอลัมน์ที่ใช้สร้างแผนภูมิจะถูกสลับสับเปลี่ยนกัน

รีเทิร์น

EmbeddedChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setXAxisLogScale()

ทำให้แกนแนวนอนเป็นสเกลลอการิทึม (กำหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นค่าบวก)

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setXAxisRange(start, end)

กำหนดช่วงสำหรับแกนแนวนอนของแผนภูมิ

หากมีจุดข้อมูลที่อยู่นอกช่วง ระบบจะขยายช่วงเพื่อรวมจุดข้อมูลเหล่านั้น

// Creates a scatter chart builder and sets the X-axis range to be 0 to 100.
var builder = Charts.newTableChart();
builder.setXAxisRange(0, 100);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
startNumberค่าสำหรับเส้นตารางกริดที่ต่ำที่สุดของแกนแนวนอน
endNumberค่าสำหรับเส้นตารางกริดที่สูงที่สุดของแกนแนวนอน

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setXAxisTextStyle(textStyle)

ตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน

// Creates a line chart builder and sets the X-axis text style to blue, 18-point font.
var textStyle = Charts.newTextStyle().setColor('blue').setFontSize(18).build();
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setXAxisTextStyle(textStyle);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStyleTextStyleรูปแบบข้อความที่จะใช้สำหรับชื่อแกนแนวนอน คุณสร้างออบเจ็กต์ TextStyleBuilder ได้โดยเรียกใช้ Charts.newTextStyle()

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setXAxisTitle(title)

เพิ่มชื่อให้กับแกนแนวนอน ชื่อจะอยู่กึ่งกลางและปรากฏใต้ป้ายกำกับค่าแกน

// Creates a line chart builder and sets the X-axis title.
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setTitle('X-axis Title')

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
titleStringชื่อของแกน X

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setXAxisTitleTextStyle(textStyle)

ตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อของแกนแนวนอน

// Creates a line chart builder and sets the X-axis title text style to blue, 18-point font.
var textStyle = Charts.newTextStyle().setColor('blue').setFontSize(18).build();
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setXAxisTitleTextStyle(textStyle);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStyleTextStyleรูปแบบข้อความที่จะใช้สำหรับชื่อแกนแนวนอน คุณสร้างออบเจ็กต์ TextStyleBuilder ได้โดยเรียกใช้ Charts.newTextStyle()

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setYAxisLogScale()

ทำให้แกนแนวตั้งเป็นสเกลลอการิทึม (กำหนดให้ค่าทั้งหมดเป็นค่าบวก)

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setYAxisRange(start, end)

กำหนดช่วงสำหรับแกนแนวตั้งของแผนภูมิ หากมีจุดข้อมูลที่อยู่นอกช่วง ระบบจะขยายช่วงเพื่อรวมจุดข้อมูลเหล่านั้น

// Creates a scatter chart builder and sets the Y-axis range to be 0 to 100.
var builder = Charts.newTableChart();
builder.setYAxisRange(0, 100);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
startNumberค่าสำหรับเส้นตารางกริดที่ต่ำที่สุดของแกนแนวตั้ง
endNumberค่าสำหรับเส้นตารางกริดที่สูงที่สุดของแกนแนวตั้ง

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setYAxisTextStyle(textStyle)

ตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง

// Creates a line chart builder and sets the Y-axis text style to blue, 18-point font.
var textStyle = Charts.newTextStyle().setColor('blue').setFontSize(18).build();
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setYAxisTextStyle(textStyle);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStyleTextStyleรูปแบบข้อความที่จะใช้สำหรับชื่อแกนแนวนอน คุณสร้างออบเจ็กต์ TextStyleBuilder ได้โดยเรียกใช้ Charts.newTextStyle()

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setYAxisTitle(title)

เพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง ชื่อจะอยู่กึ่งกลางและปรากฏทางด้านซ้ายของป้ายกำกับค่า

// Creates a line chart builder and sets the Y-axis title.
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setYAxisTitle('Y-axis Title')

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
titleStringชื่อของแกน Y

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน


setYAxisTitleTextStyle(textStyle)

ตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อของแกนแนวตั้ง

// Creates a line chart builder and sets the Y-axis title text style to blue, 18-point font.
var textStyle = Charts.newTextStyle().setColor('blue').setFontSize(18).build();
var builder = Charts.newLineChart();
builder.setYAxisTitleTextStyle(textStyle);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStyleTextStyleรูปแบบข้อความที่จะใช้สำหรับชื่อแกนแนวนอน คุณสร้างออบเจ็กต์ TextStyleBuilder ได้โดยเรียกใช้ Charts.newTextStyle()

รีเทิร์น

EmbeddedScatterChartBuilder — เครื่องมือสร้างนี้มีประโยชน์ต่อการทำเชน