Enum PivotTableSummarizeFunction

PivotTableSummarizeFunction

การแจกแจงฟังก์ชันที่สรุปข้อมูลตาราง Pivot

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น SpreadsheetApp.PivotTableSummarizeFunction.CUSTOM

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
CUSTOMEnumฟังก์ชันที่กำหนดเอง ค่านี้จะใช้ได้กับช่องที่คำนวณแล้วเท่านั้น
SUMEnumฟังก์ชัน SUM
COUNTAEnumฟังก์ชัน COUNTA
COUNTEnumฟังก์ชัน COUNT
COUNTUNIQUEEnumฟังก์ชัน COUNTUNIQUE
AVERAGEEnumฟังก์ชัน AVERAGE
MAXEnumฟังก์ชัน MAX
MINEnumฟังก์ชัน MIN
MEDIANEnumฟังก์ชัน MEDIAN
PRODUCTEnumฟังก์ชัน PRODUCT
STDEVEnumฟังก์ชัน STDEV
STDEVPEnumฟังก์ชัน STDEVP
VAREnumฟังก์ชัน VAR
VARPEnumฟังก์ชัน VARP