Class DataSourceSpec

DataSourceSpec

เข้าถึงการตั้งค่าทั่วไปของข้อมูลจำเพาะของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ หากต้องการเข้าถึงข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลบางประเภท ให้ใช้เมธอด as...() หากต้องการสร้างข้อมูลจำเพาะของแหล่งข้อมูลใหม่ ให้ใช้ SpreadsheetApp.newDataSourceSpec()

ใช้คลาสนี้กับข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเท่านั้น

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีรับข้อมูลจากข้อมูลจำเพาะของแหล่งข้อมูล BigQuery

var dataSourceTable =
    SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Data Sheet 1").getDataSourceTables()[0];
var spec = dataSourceTable.getDataSource().getSpec();
if (spec.getType() == SpreadsheetApp.DataSourceType.BIGQUERY) {
  var bqSpec = spec.asBigQuery();
  Logger.log("Project ID: %s\n", bqSpec.getProjectId());
  Logger.log("Raw query string: %s\n", bqSpec.getRawQuery());
}

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecรับข้อมูลจำเพาะสำหรับแหล่งข้อมูล BigQuery
copy()DataSourceSpecBuilderสร้างDataSourceSpecBuilderตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล

เอกสารประกอบโดยละเอียด

asBigQuery()

รับข้อมูลจำเพาะสำหรับแหล่งข้อมูล BigQuery

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpec — ข้อมูลจำเพาะของแหล่งข้อมูล BigQuery


copy()

สร้างDataSourceSpecBuilderตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้

รีเทิร์น

DataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้าง


getParameters()

รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล

รีเทิร์น

DataSourceParameter[] — รายการพารามิเตอร์


getType()

รับประเภทของแหล่งข้อมูล

รีเทิร์น

DataSourceType — ประเภทของแหล่งข้อมูล