Class OverGridImage

OverGridImage

แสดงรูปภาพในตารางกริดในสเปรดชีต

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
assignScript(functionName)OverGridImageกำหนดฟังก์ชันด้วยชื่อฟังก์ชันที่ระบุให้กับรูปภาพนี้
getAltTextDescription()Stringแสดงคำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
getAltTextTitle()Stringแสดงชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
getAnchorCell()Rangeแสดงผลเซลล์ที่มีจุดยึดรูปภาพ
getAnchorCellXOffset()Integerแสดงค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวนอนจากเซลล์จุดยึด
getAnchorCellYOffset()Integerแสดงค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวตั้งจากเซลล์จุดยึด
getHeight()Integerแสดงความสูงจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล
getInherentHeight()Integerแสดงความสูงปกติของภาพนี้เป็นพิกเซล
getInherentWidth()Integerแสดงความสูงปกติของภาพนี้เป็นพิกเซล
getScript()Stringแสดงผลชื่อฟังก์ชันที่กำหนดให้รูปภาพนี้
getSheet()Sheetแสดงผลชีตที่รูปภาพนี้ปรากฏ
getUrl()Stringรับ URL แหล่งที่มาของรูปภาพ และแสดงผล null หาก URL ไม่พร้อมใช้งาน
getWidth()Integerแสดงความกว้างจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล
remove()voidลบรูปภาพนี้ออกจากสเปรดชีต
replace(blob)OverGridImageแทนที่รูปภาพนี้ด้วยรูปภาพที่ระบุโดย BlobSource ที่ให้ไว้
replace(url)OverGridImageแทนที่รูปภาพนี้ด้วยรูปภาพจาก URL ที่ระบุ
resetSize()OverGridImageรีเซ็ตรูปภาพนี้ให้เป็นขนาดเดิม
setAltTextDescription(description)OverGridImageตั้งคำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
setAltTextTitle(title)OverGridImageตั้งชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
setAnchorCell(cell)OverGridImageตั้งค่าเซลล์ที่ตรึงรูปภาพไว้
setAnchorCellXOffset(offset)OverGridImageตั้งค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวนอนจากเซลล์จุดยึด
setAnchorCellYOffset(offset)OverGridImageตั้งค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวตั้งจากเซลล์จุดยึด
setHeight(height)OverGridImageกำหนดความสูงจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล
setWidth(width)OverGridImageกำหนดความกว้างจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล

เอกสารประกอบโดยละเอียด

assignScript(functionName)

กำหนดฟังก์ชันด้วยชื่อฟังก์ชันที่ระบุให้กับรูปภาพนี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
functionNameStringชื่อของฟังก์ชันที่ระบุ ซึ่งต้องเป็นฟังก์ชันระดับบนสุดแบบสาธารณะ ไม่ใช่ฟังก์ชันที่ลงท้ายด้วยขีดล่าง เช่น privateFunction_

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getAltTextDescription()

แสดงคำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้

รีเทิร์น

String — คำอธิบายข้อความแสดงแทน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getAltTextTitle()

แสดงชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้

รีเทิร์น

String — ชื่อข้อความแสดงแทน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getAnchorCell()

แสดงผลเซลล์ที่มีจุดยึดรูปภาพ

รีเทิร์น

Range — เซลล์จุดยึด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getAnchorCellXOffset()

แสดงค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวนอนจากเซลล์จุดยึด

รีเทิร์น

Integer — ออฟเซ็ตพิกเซลแนวนอน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getAnchorCellYOffset()

แสดงค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวตั้งจากเซลล์จุดยึด

รีเทิร์น

Integer — ออฟเซ็ตพิกเซลแนวตั้ง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getHeight()

แสดงความสูงจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล

// Logs the height of all images in a spreadsheet
var images = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getImages();
for (var i = 0; i < images.length; i++) {
 Logger.log(images[i].getHeight());
}

รีเทิร์น

Integer — ความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getInherentHeight()

แสดงความสูงปกติของภาพนี้เป็นพิกเซล

รีเทิร์น

Integer — ความสูงตามปกติเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getInherentWidth()

แสดงความสูงปกติของภาพนี้เป็นพิกเซล

รีเทิร์น

Integer — ความกว้างตามปกติเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getScript()

แสดงผลชื่อฟังก์ชันที่กำหนดให้รูปภาพนี้

รีเทิร์น

String — ชื่อของฟังก์ชัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSheet()

แสดงผลชีตที่รูปภาพนี้ปรากฏ

// Logs the parent sheet of all images in a spreadsheet
var images = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getImages();
for (var i = 0; i < images.length; i++) {
 Logger.log(images[i].getSheet());
}

รีเทิร์น

Sheet — ชีตที่มีรูปภาพปรากฏอยู่

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getUrl()

รับ URL แหล่งที่มาของรูปภาพ และแสดงผล null หาก URL ไม่พร้อมใช้งาน หากรูปภาพถูกแทรกด้วย URL โดยใช้ API วิธีนี้จะแสดงผล URL ที่ให้ไว้ในระหว่างการแทรกรูปภาพ

รีเทิร์น

String — URL ของรูปภาพ (หากมี) จะแสดงผล null หากรูปภาพไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มี URL แหล่งที่มา

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getWidth()

แสดงความกว้างจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล

// Logs the width of all images in a spreadsheet
var images = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getImages();
for (var i = 0; i < images.length; i++) {
 Logger.log(images[i].getWidth());
}

รีเทิร์น

Integer — ความกว้างของรูปภาพเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

ลบรูปภาพนี้ออกจากสเปรดชีต การดำเนินการเพิ่มเติมบนรูปภาพจะทำให้สคริปต์ผิดพลาด

// Deletes all images in a spreadsheet
var images = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getImages();
for (var i = 0; i < images.length; i++) {
 images[i].remove();
}

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

replace(blob)

แทนที่รูปภาพนี้ด้วยรูปภาพที่ระบุโดย BlobSource ที่ให้ไว้ ขนาดของ BLOB ที่รองรับคือ 2 MB

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
blobBlobSourceรูปภาพใหม่เป็น Blob

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

replace(url)

แทนที่รูปภาพนี้ด้วยรูปภาพจาก URL ที่ระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
urlStringURL ของรูปภาพใหม่

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

resetSize()

รีเซ็ตรูปภาพนี้ให้เป็นขนาดเดิม

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setAltTextDescription(description)

ตั้งคำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
descriptionStringคำอธิบายข้อความแสดงแทนใหม่สำหรับรูปภาพ

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setAltTextTitle(title)

ตั้งชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
titleStringชื่อข้อความแสดงแทนใหม่สำหรับรูปภาพ

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setAnchorCell(cell)

ตั้งค่าเซลล์ที่ตรึงรูปภาพไว้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
cellRangeเซลล์จุดยึดใหม่

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setAnchorCellXOffset(offset)

ตั้งค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวนอนจากเซลล์จุดยึด

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
offsetIntegerออฟเซ็ตพิกเซลแนวนอนใหม่

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setAnchorCellYOffset(offset)

ตั้งค่าออฟเซ็ตพิกเซลแนวตั้งจากเซลล์จุดยึด

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
offsetIntegerออฟเซ็ตพิกเซลแนวตั้งใหม่

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setHeight(height)

กำหนดความสูงจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
heightIntegerความสูงที่ต้องการเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพสำหรับเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setWidth(width)

กำหนดความกว้างจริงของภาพนี้เป็นพิกเซล

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
widthIntegerความกว้างที่ต้องการเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

OverGridImage — รูปภาพสำหรับเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets