Enum TextDirection

ทิศทางข้อความ

การแจกแจงเส้นทางข้อความ

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
LEFT_TO_RIGHTEnumทิศทางข้อความจากซ้ายไปขวา
RIGHT_TO_LEFTEnumทิศทางข้อความจากขวาไปซ้าย