Enum TextToColumnsDelimiter

TextToColumnsDelimiter

การแจกแจงประเภทของตัวคั่นที่กำหนดล่วงหน้าซึ่งแบ่งคอลัมน์ข้อความออกเป็นหลายคอลัมน์ได้

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น SpreadsheetApp.TextToColumnsDelimiter.COMMA

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
COMMAEnumตัวคั่น ","
SEMICOLONEnumตัวคั่น ";"
PERIODEnumตัวคั่น "."
SPACEEnumตัวคั่น " "