Class Drawing

ภาพวาด

แสดงภาพวาดบนชีตในสเปรดชีต

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getContainerInfo()ContainerInfoรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพวาดในชีต
getHeight()Integerแสดงความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
getOnAction()Stringแสดงชื่อมาโครที่แนบมากับภาพวาดนี้
getSheet()Sheetแสดงผลชีตที่ภาพวาดนี้แสดง
getWidth()Integerแสดงผลความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
getZIndex()Numberแสดงดัชนีลำดับ z ของภาพวาดนี้
remove()voidลบภาพวาดนี้ออกจากสเปรดชีต
setHeight(height)Drawingกำหนดความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
setOnAction(macroName)Drawingกำหนดฟังก์ชันมาโครให้กับภาพวาดนี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)Drawingกำหนดตำแหน่งที่ภาพวาดปรากฏในแผ่นงาน
setWidth(width)Drawingกำหนดความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
setZIndex(zIndex)Drawingตั้งค่าดัชนีลำดับ Z ของภาพวาดนี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getContainerInfo()

รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพวาดในชีต

รีเทิร์น

ContainerInfo — วัตถุที่มีตำแหน่งคอนเทนเนอร์ของภาพวาด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getHeight()

แสดงความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล

// Logs the height of all drawings in a sheet
var drawings = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getDrawings();
for (var i = 0; i < drawings.length; i++) {
 Logger.log(drawings[i].getHeight());
}

รีเทิร์น

Integer — ความสูงของภาพวาดเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getOnAction()

แสดงชื่อมาโครที่แนบมากับภาพวาดนี้

// Logs the macro name of all drawings on the active sheet.
var drawings = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getDrawings();
for (var i = 0; i < drawings.length; i++) {
 Logger.log(drawings[i].getOnAction());
}

รีเทิร์น

String — ชื่อมาโครที่แนบมากับภาพวาดนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSheet()

แสดงผลชีตที่ภาพวาดนี้แสดง

// Logs the parent sheet of all drawings on the active sheet.
var drawings = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getDrawings();
for (var i = 0; i < drawings.length; i++) {
 Logger.log(drawings[i].getSheet());
}

รีเทิร์น

Sheet — ชีตที่ภาพวาดจะปรากฏ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getWidth()

แสดงผลความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล

// Logs the width of all drawings in a sheet
var drawings = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getDrawings();
for (var i = 0; i < drawings.length; i++) {
 Logger.log(drawings[i].getWidth());
}

รีเทิร์น

Integer — ความกว้างของภาพวาดเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getZIndex()

แสดงดัชนีลำดับ z ของภาพวาดนี้

// Logs the z-index of all drawings on the active sheet.
var drawings = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getDrawings();
for (var i = 0; i < drawings.length; i++) {
 Logger.log(drawings[i].getZIndex());
}

รีเทิร์น

Number — ดัชนีลำดับ Z ของภาพวาดนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

ลบภาพวาดนี้ออกจากสเปรดชีต การดำเนินการเพิ่มเติมบนภาพวาดจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดสคริปต์

// Deletes all drawings from the active sheet.
var drawings = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getDrawings();
for (var i = 0; i < drawings.length; i++) {
 drawings[i].remove();
}

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setHeight(height)

กำหนดความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
heightIntegerความสูงที่ต้องการเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

Drawing — ภาพวาดนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setOnAction(macroName)

กำหนดฟังก์ชันมาโครให้กับภาพวาดนี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
macroNameStringชื่อของฟังก์ชันมาโคร

รีเทิร์น

Drawing — ภาพวาดนี้สำหรับการทำเชน


setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)

กำหนดตำแหน่งที่ภาพวาดปรากฏในแผ่นงาน ดัชนีแถวตำแหน่งและคอลัมน์ จะมีการจัดทำดัชนีแบบ 1

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
anchorRowPosIntegerด้านบนของภาพวาดจะตรึงอยู่ในแถวนี้
anchorColPosIntegerด้านบนของภาพวาดจะตรึงอยู่ในคอลัมน์นี้
offsetXIntegerค่าออฟเซ็ตแนวนอนจากมุมเซลล์ หน่วยเป็นพิกเซล
offsetYIntegerค่าออฟเซ็ตแนวตั้งจากมุมเซลล์ หน่วยเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

Drawing — ภาพวาดนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setWidth(width)

กำหนดความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
widthIntegerความกว้างที่ต้องการเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

Drawing — ภาพวาดนี้สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setZIndex(zIndex)

ตั้งค่าดัชนีลำดับ Z ของภาพวาดนี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
zIndexNumberดัชนีลำดับ Z ของภาพวาดนี้

รีเทิร์น

Drawing — ภาพวาดนี้สำหรับการทำเชน