Enum DeveloperMetadataVisibility

DeveloperMetadataVisibility

การแจกแจงประเภทการแสดงข้อมูลเมตาของนักพัฒนาแอป

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.DOCUMENT

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
DOCUMENTEnumข้อมูลเมตาที่แสดงเอกสารเข้าถึงได้จากโปรเจ็กต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารดังกล่าว
PROJECTEnumข้อมูลเมตาที่แสดงต่อโปรเจ็กต์จะแสดงและเข้าถึงได้โดยโปรเจ็กต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างข้อมูลเมตาเท่านั้น อย่าใช้ข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เห็นโปรเจ็กต์เป็นกลไกการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อเก็บข้อมูลลับ ซึ่งแสดงต่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเอกสารได้