Class SortSpec

SortSpec

ข้อกำหนดเฉพาะของการจัดเรียง

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getBackgroundColor()Colorแสดงผลสีพื้นหลังที่ใช้สำหรับการจัดเรียง หรือ null หากไม่มี
getDataSourceColumn()DataSourceColumnรับคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ข้อกำหนดการจัดเรียงทำงาน
getDimensionIndex()Integerแสดงผลดัชนีมิติข้อมูลหรือ null หากไม่ได้ลิงก์กับตัวกรองในเครื่อง
getForegroundColor()Colorแสดงสีพื้นหน้าที่ใช้ในการจัดเรียงหรือ null หากไม่มี
getSortOrder()SortOrderแสดงลำดับการจัดเรียง
isAscending()Booleanแสดงผลว่าลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปมากหรือไม่

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getBackgroundColor()

แสดงผลสีพื้นหลังที่ใช้สำหรับการจัดเรียง หรือ null หากไม่มี

รีเทิร์น

Color — สีพื้นหลัง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceColumn()

รับคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ข้อกำหนดการจัดเรียงทำงาน แสดงผล null หากข้อกำหนดในการจัดเรียงนี้ไม่ได้ทำงานกับคอลัมน์แหล่งข้อมูล

รีเทิร์น

DataSourceColumn — คอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ข้อกำหนดการจัดเรียงทำงาน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDimensionIndex()

แสดงผลดัชนีมิติข้อมูลหรือ null หากไม่ได้ลิงก์กับตัวกรองในเครื่อง

รีเทิร์น

Integer — ดัชนีมิติข้อมูล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getForegroundColor()

แสดงสีพื้นหน้าที่ใช้ในการจัดเรียงหรือ null หากไม่มี

รีเทิร์น

Color — สีพื้นหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSortOrder()

แสดงลำดับการจัดเรียง

รีเทิร์น

SortOrder — ลำดับการจัดเรียง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isAscending()

แสดงผลว่าลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปมากหรือไม่

รีเทิร์น

Booleantrue หากลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปมาก หรือ false ในกรณีอื่นๆ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets