Class PivotValue

PivotValue

เข้าถึงและแก้ไขกลุ่มค่าในตาราง Pivot

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDisplayType()PivotValueDisplayTypeแสดงประเภทการแสดงผลที่อธิบายลักษณะการแสดงค่า Pivot นี้ในตารางในปัจจุบัน
getFormula()Stringแสดงผลสูตรที่ใช้คำนวณค่านี้
getPivotTable()PivotTableแสดงผล PivotTable ที่มีค่านี้
getSourceDataColumn()Integerแสดงผลจำนวนของคอลัมน์ข้อมูลต้นฉบับที่ค่า Pivot สรุป
getSourceDataSourceColumn()DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ค่า Pivot สรุป
getSummarizedBy()PivotTableSummarizeFunctionแสดงผลฟังก์ชันการสรุปของกลุ่มนี้
remove()voidนำค่านี้ออกจากตาราง Pivot
setDisplayName(name)PivotValueตั้งชื่อที่แสดงสำหรับค่านี้ในตาราง Pivot
setFormula(formula)PivotValueกำหนดสูตรที่ใช้คำนวณค่านี้
showAs(displayType)PivotValueแสดงค่านี้ในตาราง Pivot เป็นฟังก์ชันของค่าอื่น
summarizeBy(summarizeFunction)PivotValueตั้งค่าฟังก์ชันการสรุป

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getDisplayType()

แสดงประเภทการแสดงผลที่อธิบายลักษณะการแสดงค่า Pivot นี้ในตารางในปัจจุบัน

รีเทิร์น

PivotValueDisplayType — ประเภทการแสดงผลสำหรับค่า Pivot นี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFormula()

แสดงผลสูตรที่ใช้คำนวณค่านี้ หากค่านี้ไม่ใช่ช่องที่คำนวณแล้ว เมธอดนี้จะแสดง null

รีเทิร์น

String — ค่า Pivot สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getPivotTable()

แสดงผล PivotTable ที่มีค่านี้

รีเทิร์น

PivotTable — ตาราง Pivot ของค่านี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSourceDataColumn()

แสดงผลจำนวนของคอลัมน์ข้อมูลต้นฉบับที่ค่า Pivot สรุป ดัชนีนี้เป็นแบบฐาน 1 หากกลุ่มนี้สรุปข้อมูลต้นฉบับในคอลัมน์ "A" ของสเปรดชีต วิธีนี้จะแสดงผล 1

รีเทิร์น

Integer — หมายเลขคอลัมน์ข้อมูลต้นฉบับ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSourceDataSourceColumn()

แสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ค่า Pivot สรุป แสดงผล null หากตาราง Pivot ไม่ใช่ {DataSourcePivotTableApi}

รีเทิร์น

DataSourceColumn — คอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ค่า Pivot สรุป

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSummarizedBy()

แสดงผลฟังก์ชันการสรุปของกลุ่มนี้

รีเทิร์น

PivotTableSummarizeFunction — ฟังก์ชันการสรุปของกลุ่ม

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

นำค่านี้ออกจากตาราง Pivot

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setDisplayName(name)

ตั้งชื่อที่แสดงสำหรับค่านี้ในตาราง Pivot

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
nameStringชื่อที่แสดงที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

PivotValue — ค่า Pivot สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFormula(formula)

กำหนดสูตรที่ใช้คำนวณค่านี้ หากค่านี้ไม่ใช่ช่องที่คำนวณ วิธีนี้จะเกิดข้อผิดพลาด

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
formulaStringสูตรที่ใช้คำนวณค่านี้

รีเทิร์น

PivotValue — ค่า Pivot สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

showAs(displayType)

แสดงค่านี้ในตาราง Pivot เป็นฟังก์ชันของค่าอื่น

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
displayTypePivotValueDisplayTypeวิธีแสดงค่า

รีเทิร์น

PivotValue — ค่า Pivot สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

summarizeBy(summarizeFunction)

ตั้งค่าฟังก์ชันการสรุป

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
summarizeFunctionPivotTableSummarizeFunctionฟังก์ชันที่จะใช้เพื่อสรุปข้อมูลในคอลัมน์ข้อมูลต้นทางของค่านี้

รีเทิร์น

PivotValue — ค่า Pivot สำหรับการทำเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets