Class BigQueryDataSourceSpecBuilder

BigQueryDataSourceSpecBuilder

เครื่องมือสร้างสำหรับ BigQueryDataSourceSpecBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()DataSourceSpecสร้างข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลจากการตั้งค่าในเครื่องมือสร้างนี้
copy()DataSourceSpecBuilderสร้างDataSourceSpecBuilderตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getDatasetId()Stringรับรหัสชุดข้อมูล BigQuery
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงิน
getRawQuery()Stringรับสตริงคำค้นหาดิบ
getTableId()Stringรับรหัสตาราง BigQuery
getTableProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับตาราง
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล
removeAllParameters()BigQueryDataSourceSpecBuilderนำพารามิเตอร์ทั้งหมดออก
removeParameter(parameterName)BigQueryDataSourceSpecBuilderนำพารามิเตอร์ที่ระบุออก
setDatasetId(datasetId)BigQueryDataSourceSpecBuilderกำหนดรหัสชุดข้อมูล BigQuery
setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)BigQueryDataSourceSpecBuilderเพิ่มพารามิเตอร์ หรือหากพารามิเตอร์ที่มีชื่ออยู่ ให้อัปเดตเซลล์ต้นทาง
setProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับการเรียกเก็บเงิน
setRawQuery(rawQuery)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่าสตริงคำค้นหาดิบ
setTableId(tableId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสตาราง BigQuery
setTableProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับตาราง

เอกสารประกอบโดยละเอียด

build()

สร้างข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลจากการตั้งค่าในเครื่องมือสร้างนี้ ต้องใช้ as...() เพื่อระบุประเภทแหล่งข้อมูลก่อนสร้าง

รีเทิร์น

DataSourceSpec — ข้อกำหนดของแหล่งข้อมูล


copy()

สร้างDataSourceSpecBuilderตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้

รีเทิร์น

DataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้าง


getDatasetId()

รับรหัสชุดข้อมูล BigQuery

รีเทิร์น

String — รหัสชุดข้อมูลหรือสตริงว่างหากข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลกำหนดโดยการค้นหาดิบ


getParameters()

รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล

รีเทิร์น

DataSourceParameter[] — รายการพารามิเตอร์


getProjectId()

รับรหัสโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงิน

รีเทิร์น

String — รหัสโปรเจ็กต์


getRawQuery()

รับสตริงคำค้นหาดิบ

รีเทิร์น

String — สตริงคำค้นหาดิบ


getTableId()

รับรหัสตาราง BigQuery

รีเทิร์น

String — รหัสตารางหรือสตริงว่างหากข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลกำหนดโดยการค้นหาดิบ


getTableProjectId()

รับรหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับตาราง

รีเทิร์น

String — รหัสโปรเจ็กต์ในตาราง หรือสตริงว่างหากข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลกำหนดโดยการค้นหาดิบ


getType()

รับประเภทของแหล่งข้อมูล

รีเทิร์น

DataSourceType — ประเภทของแหล่งข้อมูล


removeAllParameters()

นำพารามิเตอร์ทั้งหมดออก

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างสำหรับเชน


removeParameter(parameterName)

นำพารามิเตอร์ที่ระบุออก

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะนำออก

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างสำหรับเชน


setDatasetId(datasetId)

กำหนดรหัสชุดข้อมูล BigQuery

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
datasetIdStringรหัสของชุดข้อมูล

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)

เพิ่มพารามิเตอร์ หรือหากพารามิเตอร์ที่มีชื่ออยู่ ให้อัปเดตเซลล์ต้นทาง

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์
sourceCellStringเซลล์ต้นทางตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ A1

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างสำหรับเชน


setProjectId(projectId)

ตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับการเรียกเก็บเงิน

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
projectIdStringรหัสของโครงการการเรียกเก็บเงิน

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างสำหรับเชน


setRawQuery(rawQuery)

ตั้งค่าสตริงคำค้นหาดิบ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
rawQueryStringสตริงคำค้นหาดิบ

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างสำหรับเชน


setTableId(tableId)

ตั้งค่ารหัสตาราง BigQuery

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
tableIdStringรหัสของตาราง

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างนี้สำหรับการทำเชน


setTableProjectId(projectId)

ตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับตาราง

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
projectIdStringรหัสโปรเจ็กต์ของตาราง BigQuery

รีเทิร์น

BigQueryDataSourceSpecBuilder — เครื่องมือสร้างสำหรับเชน