Class DataSourceSheetFilter

DataSourceSheetFilter

เข้าถึงและแก้ไขตัวกรองชีตแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ หากต้องการสร้างตัวกรองชีตแหล่งข้อมูลใหม่ ให้ใช้ DataSourceSheet.addFilter(columnName, filterCriteria)

ใช้คลาสนี้กับข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเท่านั้น

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSourceColumn()DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ใช้ตัวกรองนี้
getDataSourceSheet()DataSourceSheetแสดงผล DataSourceSheet ที่มีตัวกรองนี้อยู่
getFilterCriteria()FilterCriteriaแสดงผลเกณฑ์ตัวกรองสำหรับตัวกรองนี้
remove()voidนำตัวกรองนี้ออกจากออบเจ็กต์แหล่งข้อมูล
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceSheetFilterตั้งเกณฑ์การกรองสำหรับตัวกรองนี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getDataSourceColumn()

แสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ใช้ตัวกรองนี้

รีเทิร์น

DataSourceColumn — คอลัมน์แหล่งข้อมูล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceSheet()

แสดงผล DataSourceSheet ที่มีตัวกรองนี้อยู่

รีเทิร์น

DataSourceSheet — แผ่นงานแหล่งข้อมูลที่มีตัวกรองนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFilterCriteria()

แสดงผลเกณฑ์ตัวกรองสำหรับตัวกรองนี้

รีเทิร์น

FilterCriteria — เกณฑ์ตัวกรองสำหรับตัวกรองนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

นำตัวกรองนี้ออกจากออบเจ็กต์แหล่งข้อมูล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFilterCriteria(filterCriteria)

ตั้งเกณฑ์การกรองสำหรับตัวกรองนี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
filterCriteriaFilterCriteriaเกณฑ์ตัวกรองที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

DataSourceSheetFilter — ตัวกรองสำหรับเชน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets