Enum Direction

ทิศทาง

การแจกแจงการแจกแจงเส้นทางที่อาจทําได้ภายในสเปรดชีตโดยใช้แป้นลูกศร

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
UPEnumทิศทางของดัชนีแถวที่ลดลง
DOWNEnumทิศทางการเพิ่มดัชนีแถว
PREVIOUSEnumทิศทางของดัชนีคอลัมน์ที่ลดลง
NEXTEnumทิศทางการเพิ่มดัชนีคอลัมน์