Class Layout

Układ

Układ w prezentacji.

Każdy układ jest szablonem, które dziedziczą z niego slajdów, określając sposób rozmieszczenia i stylu treści na slajdach.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getBackground()PageBackgroundPobiera tło strony.
getColorScheme()ColorSchemePobiera element ColorScheme powiązany ze stroną.
getGroups()Group[]Zwraca listę obiektów Group na stronie.
getImages()Image[]Zwraca listę obiektów Image na stronie.
getLayoutName()StringPobiera nazwę układu.
getLines()Line[]Zwraca listę obiektów Line na stronie.
getMaster()MasterPobiera wzorzec, na którym oparty jest układ.
getObjectId()StringPobiera unikalny identyfikator strony.
getPageElementById(id)PageElementZwraca PageElement na stronie o podanym identyfikatorze lub null, jeśli nie istnieje.
getPageElements()PageElement[]Zwraca listę obiektów PageElement wyrenderowanych na stronie.
getPageType()PageTypePobiera typ strony.
getPlaceholder(placeholderType)PageElementZwraca obiekt zastępczy PageElement dla określonego elementu PlaceholderType lub null, jeśli odpowiedni obiekt zastępczy nie istnieje.
getPlaceholder(placeholderType, placeholderIndex)PageElementZwraca obiekt zastępczy PageElement dla określonego elementu PlaceholderType i indeksu obiektu zastępczego lub null, jeśli obiekt zastępczy nie jest obecny.
getPlaceholders()PageElement[]Zwraca listę zastępczych obiektów PageElement na stronie.
getShapes()Shape[]Zwraca listę obiektów Shape na stronie.
getSheetsCharts()SheetsChart[]Zwraca listę obiektów SheetsChart na stronie.
getTables()Table[]Zwraca listę obiektów Table na stronie.
getVideos()Video[]Zwraca listę obiektów Video na stronie.
getWordArts()WordArt[]Zwraca listę obiektów WordArt na stronie.
group(pageElements)GroupGrupuje wszystkie określone elementy strony.
insertGroup(group)GroupWstawia kopię podanego Group na stronie.
insertImage(blobSource)ImageWstawia obraz w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze z określonego obiektu blob obrazu.
insertImage(blobSource, left, top, width, height)ImageWstawia na stronie obraz w podanej pozycji i rozmiarze ze wskazanego obiektu blob obrazu.
insertImage(image)ImageWstawia kopię podanego Image na stronie.
insertImage(imageUrl)ImageWstawia obraz w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze z podanego adresu URL.
insertImage(imageUrl, left, top, width, height)ImageWstawia na stronie obraz w podanej pozycji i rozmiarze z podanego adresu URL.
insertLine(line)LineWstawia kopię podanego Line na stronie.
insertLine(lineCategory, startConnectionSite, endConnectionSite)LineWstawia na stronie wiersz łączący dwa elementy connection sites.
insertLine(lineCategory, startLeft, startTop, endLeft, endTop)LineWstawia wiersz na stronie.
insertPageElement(pageElement)PageElementWstawia kopię podanego PageElement na stronie.
insertShape(shape)ShapeWstawia kopię podanego Shape na stronie.
insertShape(shapeType)ShapeWstawia kształt na stronie.
insertShape(shapeType, left, top, width, height)ShapeWstawia kształt na stronie.
insertSheetsChart(sourceChart)SheetsChartWstawia na stronie wykres z Arkuszy Google.
insertSheetsChart(sourceChart, left, top, width, height)SheetsChartWstawia na stronie wykres z Arkuszy Google w podanej pozycji i rozmiarze.
insertSheetsChart(sheetsChart)SheetsChartWstawia kopię podanego SheetsChart na stronie.
insertSheetsChartAsImage(sourceChart)ImageWstawia wykres z Arkuszy Google jako element Image na stronie.
insertSheetsChartAsImage(sourceChart, left, top, width, height)ImageWstawia wykres z Arkuszy Google jako element Image na stronie z podaną pozycją i rozmiarem.
insertTable(numRows, numColumns)TableWstawia tabelę na stronie.
insertTable(numRows, numColumns, left, top, width, height)TableWstawia na stronie tabelę w podanej pozycji i rozmiarze.
insertTable(table)TableWstawia kopię podanego Table na stronie.
insertTextBox(text)ShapeWstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.
insertTextBox(text, left, top, width, height)ShapeWstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.
insertVideo(videoUrl)VideoWstawia film w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze.
insertVideo(videoUrl, left, top, width, height)VideoWstawia na stronie film w podanej pozycji i rozmiarze.
insertVideo(video)VideoWstawia kopię podanego Video na stronie.
insertWordArt(wordArt)WordArtWstawia kopię podanego WordArt na stronie.
remove()voidUsuwa stronę.
replaceAllText(findText, replaceText)IntegerZastępuje wszystkie wystąpienia pasującego tekstu do znalezienia tekstu przez funkcję zamiany tekstu.
replaceAllText(findText, replaceText, matchCase)IntegerZastępuje wszystkie wystąpienia pasującego tekstu do znalezienia tekstu przez funkcję zamiany tekstu.
selectAsCurrentPage()voidPowoduje zaznaczenie elementu Page w aktywnej prezentacji jako current page selection i usuwa wszystkie wcześniejsze zaznaczenia.

Szczegółowa dokumentacja

getBackground()

Pobiera tło strony.

Powroty

PageBackground – tło strony;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getColorScheme()

Pobiera element ColorScheme powiązany ze stroną.

Powroty

ColorScheme – schemat kolorów strony.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getGroups()

Zwraca listę obiektów Group na stronie.

Powroty

Group[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getImages()

Zwraca listę obiektów Image na stronie.

Powroty

Image[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLayoutName()

Pobiera nazwę układu.

Powroty

String

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLines()

Zwraca listę obiektów Line na stronie.

Powroty

Line[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getMaster()

Pobiera wzorzec, na którym oparty jest układ.

Powroty

Master

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getObjectId()

Pobiera unikalny identyfikator strony. Identyfikatory obiektów używane przez strony i elementy stron mają tę samą przestrzeń nazw.

Powroty

String

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageElementById(id)

Zwraca PageElement na stronie o podanym identyfikatorze lub null, jeśli nie istnieje.

Parametry

NazwaTypOpis
idStringIdentyfikator pobieranego elementu strony.

Powroty

PageElement – element strony o podanym identyfikatorze.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageElements()

Zwraca listę obiektów PageElement wyrenderowanych na stronie.

Powroty

PageElement[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageType()

Pobiera typ strony.

Powroty

PageType – typ strony.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPlaceholder(placeholderType)

Zwraca obiekt zastępczy PageElement dla określonego elementu PlaceholderType lub null, jeśli odpowiedni obiekt zastępczy nie istnieje.

Jeśli jest wiele obiektów zastępczych tego samego typu, zwracany jest ten z minimalnym indeksem zastępczym. Jeśli istnieje wiele pasujących obiektów zastępczych z tym samym indeksem, zwracana jest pierwsza z nich z kolekcji elementów strony.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var placeholder = slide.getPlaceholder(SlidesApp.PlaceholderType.CENTERED_TITLE);

Parametry

NazwaTypOpis
placeholderTypePlaceholderType

Powroty

PageElement

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPlaceholder(placeholderType, placeholderIndex)

Zwraca obiekt zastępczy PageElement dla określonego elementu PlaceholderType i indeksu obiektu zastępczego lub null, jeśli obiekt zastępczy nie jest obecny.

Jeśli jest wiele obiektów zastępczych o tym samym typie i indeksie, zwracana jest pierwsza z kolekcji elementów strony.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var placeholder = slide.getPlaceholder(SlidesApp.PlaceholderType.CENTERED_TITLE, 0);

Parametry

NazwaTypOpis
placeholderTypePlaceholderType
placeholderIndexInteger

Powroty

PageElement

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPlaceholders()

Zwraca listę zastępczych obiektów PageElement na stronie.

var master = SlidesApp.getActivePresentation().getMasters()[0];
Logger.log('Number of placeholders in the master: ' + master.getPlaceholders().length);

Powroty

PageElement[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getShapes()

Zwraca listę obiektów Shape na stronie.

Powroty

Shape[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getSheetsCharts()

Zwraca listę obiektów SheetsChart na stronie.

Powroty

SheetsChart[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getTables()

Zwraca listę obiektów Table na stronie.

Powroty

Table[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getVideos()

Zwraca listę obiektów Video na stronie.

Powroty

Video[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getWordArts()

Zwraca listę obiektów WordArt na stronie.

Powroty

WordArt[]

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

group(pageElements)

Grupuje wszystkie określone elementy strony.

Na tej samej stronie powinny znajdować się co najmniej dwa elementy, których nie ma jeszcze w innej grupie. Niektórych elementów stron, takich jak Videos, Tables i placeholder Shapes, nie można grupować.

Parametry

NazwaTypOpis
pageElementsPageElement[]Elementy do zgrupowania.

Powroty

Group – nowa grupa.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertGroup(group)

Wstawia kopię podanego Group na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a group between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var group = otherPresentationSlide.getGroups()[0];
currentPresentationSlide.insertGroup(group); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
groupGroupGrupa do skopiowania i wstawienia.

Powroty

Group – wstawiona grupa.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(blobSource)

Wstawia obraz w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze z określonego obiektu blob obrazu.

Wstawienie obrazu powoduje jednorazowe pobranie go z szablonu BlobSource i zapisanie jego kopii do wyświetlenia w prezentacji. Obrazy muszą być mniejsze niż 50 MB i nie mogą przekraczać 25 megapikseli, a także muszą być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
// Get the Drive image file with the given ID.
var image = DriveApp.getFileById(fileId);
slide.insertImage(image);

Parametry

NazwaTypOpis
blobSourceBlobSourceDane obrazu.

Powroty

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(blobSource, left, top, width, height)

Wstawia na stronie obraz w podanej pozycji i rozmiarze ze wskazanego obiektu blob obrazu.

Podczas wstawiania obraz jest pobierany z przesłanego pliku BlobSource, a jego kopia jest przechowywana w celu wyświetlania w prezentacji. Obrazy muszą mieć rozmiar mniejszy niż 50 MB, nie może przekraczać 25 megapikseli i muszą być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

Aby zachować współczynnik proporcji obrazu, jest on skalowany i wyśrodkowany w odniesieniu do podanego rozmiaru.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
// Get the Drive image file with the given ID.
var image = DriveApp.getFileById(fileId);
var position = {left: 0, top: 0};
var size = {width: 300, height: 100};
slide.insertImage(image, position.left, position.top, size.width, size.height);

Parametry

NazwaTypOpis
blobSourceBlobSourceDane obrazu.
leftNumberPozioma pozycja obrazu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPionowa pozycja obrazu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość obrazu w punktach.
heightNumberWysokość obrazu w punktach.

Powroty

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(image)

Wstawia kopię podanego Image na stronie.

Pozycja wstawionych obrazów na stronie jest określana na podstawie pozycji obrazu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli przesłany obraz jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego obrazu.

Jeśli przesłany obraz jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej. Jeśli skopiowany obraz zastępczy jest pusty, do docelowej prezentacji nic nie zostanie wstawione.

// Copy an image between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var image = otherPresentationSlide.getImages[0];
currentPresentationSlide.insertImage(image);

Parametry

NazwaTypOpis
imageImageObraz do skopiowania i wstawienia.

Powroty

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(imageUrl)

Wstawia obraz w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze z podanego adresu URL.

Wstawienie obrazu powoduje jednorazowe pobranie go z adresu URL, a jego kopia zostaje zapisana i wyświetlana w prezentacji. Obrazy muszą mieć rozmiar mniejszy niż 50 MB i nie może przekraczać 25 megapikseli, a także format PNG, JPEG lub GIF.

Podany adres URL musi być publicznie dostępny, a jego rozmiar nie może przekraczać 2 KB. Adres URL jest zapisywany wraz z obrazem i wyświetlany w elemencie Image.getSourceUrl().

Parametry

NazwaTypOpis
imageUrlStringAdres URL obrazu.

Powroty

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(imageUrl, left, top, width, height)

Wstawia na stronie obraz w podanej pozycji i rozmiarze z podanego adresu URL.

Wstawienie obrazu powoduje jednorazowe pobranie go z adresu URL, a jego kopia zostaje zapisana i wyświetlana w prezentacji. Obrazy muszą mieć rozmiar mniejszy niż 50 MB i nie może przekraczać 25 megapikseli, a także format PNG, JPEG lub GIF.

Podany adres URL musi być publicznie dostępny, a jego rozmiar nie może przekraczać 2 KB. Adres URL jest zapisywany wraz z obrazem i wyświetlany w elemencie Image.getSourceUrl().

Aby zachować współczynnik proporcji obrazu, jest on skalowany i wyśrodkowany w odniesieniu do podanego rozmiaru.

Parametry

NazwaTypOpis
imageUrlStringAdres URL obrazu.
leftNumberPozioma pozycja obrazu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPionowa pozycja obrazu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość obrazu w punktach.
heightNumberWysokość obrazu w punktach.

Powroty

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertLine(line)

Wstawia kopię podanego Line na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a line between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var line = otherPresentationSlide.getLines[0];
currentPresentationSlide.insertLine(line);

Parametry

NazwaTypOpis
lineLineWiersz do skopiowania i wstawienia.

Powroty

Line – wstawiony wiersz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertLine(lineCategory, startConnectionSite, endConnectionSite)

Wstawia na stronie wiersz łączący dwa elementy connection sites. Obie witryny muszą się znajdować na tej stronie.

// Insert a line in the first slide of the presentation connecting two shapes.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var shape1 = slide.insertShape(SlidesApp.ShapeType.RECTANGLE);
var shape2 = slide.insertShape(SlidesApp.ShapeType.CLOUD);
slide.insertLine(
  SlidesApp.LineCategory.BENT,
  shape1.getConnectionSites()[0],
  shape2.getConnectionSites()[1]);

Parametry

NazwaTypOpis
lineCategoryLineCategoryKategoria wiersza do wstawienia.
startConnectionSiteConnectionSiteMiejsce połączenia, w którym ma być połączony początek wiersza.
endConnectionSiteConnectionSiteMiejsce połączenia, w którym ma być połączony koniec wiersza.

Powroty

Line – wstawiony wiersz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertLine(lineCategory, startLeft, startTop, endLeft, endTop)

Wstawia wiersz na stronie.

// Insert a line in the first slide of the presentation.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var startPoint = {left: 10, top: 10};
var endPoint = {left: 40, top: 40};
slide.insertLine(
  SlidesApp.LineCategory.STRAIGHT,
  startPoint.left,
  startPoint.top,
  endPoint.left,
  endPoint.top);

Parametry

NazwaTypOpis
lineCategoryLineCategoryKategoria wiersza do wstawienia.
startLeftNumberPozioma pozycja punktu początkowego linii mierzona w punktach od lewego górnego rogu strony.
startTopNumberPionowe położenie punktu początkowego linii mierzone w punktach od lewego górnego rogu strony.
endLeftNumberPozioma pozycja punktu końcowego linii mierzona w punktach od lewego górnego rogu strony.
endTopNumberPołożenie punktu końcowego linii w pionie mierzone w punktach od lewego górnego rogu strony.

Powroty

Line – wstawiony wiersz.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertPageElement(pageElement)

Wstawia kopię podanego PageElement na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a page element between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var pageElement = otherPresentationSlide.getPageElements()[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
currentPresentationSlide.insertPageElement(pageElement);

Parametry

NazwaTypOpis
pageElementPageElementElement strony, który ma zostać skopiowany i wstawiony.

Powroty

PageElement – element wstawiony do strony.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertShape(shape)

Wstawia kopię podanego Shape na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a shape between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var shape = otherPresentationSlide.getShapes[0];
currentPresentationSlide.insertShape(shape); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
shapeShapeKształt do skopiowania i wstawienia.

Powroty

Shape – wstawiony kształt.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertShape(shapeType)

Wstawia kształt na stronie.

Kształt zostanie wstawiony z domyślnym rozmiarem w lewym górnym rogu strony.

// Insert a shape in the first slide of the presentation.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
slide.insertShape(SlidesApp.ShapeType.RECTANGLE);

Parametry

NazwaTypOpis
shapeTypeShapeTypeTyp kształtu do wstawienia.

Powroty

Shape – wstawiony kształt.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertShape(shapeType, left, top, width, height)

Wstawia kształt na stronie.

Parametry

NazwaTypOpis
shapeTypeShapeTypeTyp kształtu do wstawienia.
leftNumberPozioma pozycja kształtu mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPołożenie kształtu w pionie mierzone od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość kształtu.
heightNumberWysokość kształtu.

Powroty

Shape – wstawiony kształt.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChart(sourceChart)

Wstawia na stronie wykres z Arkuszy Google.

Wykres zostanie wstawiony w lewym górnym rogu strony z rozmiarem domyślnym.

Wstawiony wykres jest połączony ze źródłowym wykresem w Arkuszach Google, co umożliwia jego aktualizowanie. Inni współpracownicy mogą zobaczyć link do źródłowego arkusza kalkulacyjnego.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertSheetsChart(chart);

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym do wstawienia na stronie.

Powroty

SheetsChart – wykres wstawiony na stronie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChart(sourceChart, left, top, width, height)

Wstawia na stronie wykres z Arkuszy Google w podanej pozycji i rozmiarze.

Aby zachować współczynnik proporcji wykresu, jest on skalowany i wyśrodkowany w odniesieniu do podanego rozmiaru.

Wstawiony wykres jest połączony ze źródłowym wykresem w Arkuszach Google, co umożliwia jego aktualizowanie. Inni współpracownicy mogą zobaczyć link do źródłowego arkusza kalkulacyjnego.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var position = {left: 0, top: 0};
var size = {width: 200, height: 200};

// Also available for Layout, Master, and Page.
slide.insertSheetsChart(
  chart,
  position.left,
  position.top,
  size.width,
  size.height);

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym do wstawienia na stronie.
leftNumberPozioma pozycja wykresu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPionowa pozycja wykresu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość wykresu w punktach.
heightNumberWysokość wykresu w punktach.

Powroty

SheetsChart – wykres wstawiony na stronie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChart(sheetsChart)

Wstawia kopię podanego SheetsChart na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a sheets chart between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var sheetsChart = otherPresentationSlide.getSheetsCharts[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
currentPresentationSlide.insertSheetsChart(sheetsChart);

Parametry

NazwaTypOpis
sheetsChartSheetsChartWykres w Arkuszach, który chcesz skopiować i wstawić.

Powroty

SheetsChart – wykres wstawionych w arkuszu kalkulacyjnym.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChartAsImage(sourceChart)

Wstawia wykres z Arkuszy Google jako element Image na stronie.

Obraz wykresu zostanie wstawiony z domyślnym rozmiarem w lewym górnym rogu strony.

Wstawiony obraz wykresu nie jest połączony ze źródłowym wykresem w Arkuszach Google.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertSheetsChartAsImage(chart); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym do wstawienia na stronie.

Powroty

Image – obraz wykresu wstawiony na stronie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChartAsImage(sourceChart, left, top, width, height)

Wstawia wykres z Arkuszy Google jako element Image na stronie z podaną pozycją i rozmiarem.

Aby zachować współczynnik proporcji obrazu na wykresie, obraz jest przeskalowywany i wyśrodkowany z uwzględnieniem podanego rozmiaru.

Wstawiony obraz wykresu nie jest połączony ze źródłowym wykresem w Arkuszach Google.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var position = {left: 0, top: 0};
var size = {width: 200, height: 200};

// Also available for Layout, Master, and Page.
slide.insertSheetsChartAsImage(
  chart,
  position.left,
  position.right,
  size.width,
  size.height);

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym do wstawienia na stronie.
leftNumberPozioma pozycja wykresu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPionowa pozycja wykresu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość wykresu w punktach.
heightNumberWysokość wykresu w punktach.

Powroty

Image – obraz wykresu wstawiony na stronie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTable(numRows, numColumns)

Wstawia tabelę na stronie.

Tabela jest wyśrodkowana na stronie i ma domyślny rozmiar oraz równomiernie rozmieszczone wiersze i kolumny.

Parametry

NazwaTypOpis
numRowsIntegerLiczba wierszy w tabeli.
numColumnsIntegerLiczba kolumn w tabeli.

Powroty

Table – wstawiona tabela.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTable(numRows, numColumns, left, top, width, height)

Wstawia na stronie tabelę w podanej pozycji i rozmiarze.

Wiersze i kolumny w utworzonej tabeli są równomiernie rozłożone.

Parametry

NazwaTypOpis
numRowsIntegerLiczba wierszy w tabeli.
numColumnsIntegerLiczba kolumn w tabeli.
leftNumberPozioma pozycja tabeli mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPionowa pozycja tabeli mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość tabeli.
heightNumberMinimalna wysokość tabeli. Rzeczywista wysokość renderowanej tabeli zależy od takich czynników jak rozmiar czcionki tekstu.

Powroty

Table – wstawiona tabela.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTable(table)

Wstawia kopię podanego Table na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a table between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var table = otherPresentationSlide.getTables[0];
currentPresentationSlide.insertTable(table); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
tableTableTabela do skopiowania i wstawienia.

Powroty

Table – wstawiona tabela.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTextBox(text)

Wstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.

Kształt pola tekstowego zostanie wstawiony z domyślnym rozmiarem w lewym górnym rogu strony.

// Insert text box with "Hello" on the first slide of presentation.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertTextBox('Hello'); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
textStringCiąg tekstowy, który powinien zawierać kształt pola tekstowego.

Powroty

Shape – kształt wstawionego pola tekstowego.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTextBox(text, left, top, width, height)

Wstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.

// Insert text box with "Hello" on the first slide of presentation. This text box is a square
// with a length of 10 points on each side.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertTextBox('Hello', 0, 0, 10, 10); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
textStringCiąg tekstowy, który powinien zawierać kształt pola tekstowego.
leftNumberPozioma pozycja kształtu pola tekstowego mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPołożenie pionowe kształtu pola tekstowego mierzone od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość kształtu pola tekstowego.
heightNumberWysokość kształtu pola tekstowego.

Powroty

Shape – kształt wstawionego pola tekstowego.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertVideo(videoUrl)

Wstawia film w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze.

Obecnie obsługiwane są tylko filmy z YouTube.

Parametry

NazwaTypOpis
videoUrlStringAdres URL filmu do wstawienia.

Powroty

Video – wstawiony film.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertVideo(videoUrl, left, top, width, height)

Wstawia na stronie film w podanej pozycji i rozmiarze.

Obecnie obsługiwane są tylko filmy z YouTube.

Parametry

NazwaTypOpis
videoUrlStringAdres URL filmu do wstawienia.
leftNumberPozioma pozycja filmu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPionowa pozycja filmu w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość filmu w punktach.
heightNumberWysokość filmu w punktach.

Powroty

Video – wstawiony film.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertVideo(video)

Wstawia kopię podanego Video na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a video between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var video = otherPresentationSlide.getVideos[0];
currentPresentationSlide.insertVideo(video); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
videoVideoFilm, który chcesz skopiować i wstawić.

Powroty

Video – wstawiony film.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertWordArt(wordArt)

Wstawia kopię podanego WordArt na stronie.

Pozycja wstawionego elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone ze stron głównych lub stron układu są kopiowane z prezentacji źródłowej.

// Copy a word art between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var wordArt = otherPresentationSlide.getWordArts[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
currentPresentationSlide.insertWordArt(wordArt);

Parametry

NazwaTypOpis
wordArtWordArtGrupa do skopiowania i wstawienia.

Powroty

WordArt – wstawiony tekst WordArt.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

remove()

Usuwa stronę.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

replaceAllText(findText, replaceText)

Zastępuje wszystkie wystąpienia pasującego tekstu do znalezienia tekstu przez funkcję zamiany tekstu. Wielkość liter nie jest rozróżniana.

Parametry

NazwaTypOpis
findTextStringTekst do znalezienia.
replaceTextStringTekst, który ma zastąpić dopasowany tekst.

Powroty

Integer – liczba zmian;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

replaceAllText(findText, replaceText, matchCase)

Zastępuje wszystkie wystąpienia pasującego tekstu do znalezienia tekstu przez funkcję zamiany tekstu.

Parametry

NazwaTypOpis
findTextStringTekst do znalezienia.
replaceTextStringTekst, który ma zastąpić dopasowany tekst.
matchCaseBooleanJeśli wybierzesz true, wielkość liter ma znaczenie. Jeśli wybierzesz false, wielkość liter nie będzie rozróżniana.

Powroty

Integer – liczba zmian;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

selectAsCurrentPage()

Powoduje zaznaczenie elementu Page w aktywnej prezentacji jako current page selection i usuwa wszystkie wcześniejsze zaznaczenia.

Skrypt ma dostęp tylko do użytkownika, który ma go uruchamiać, i tylko wtedy, gdy jest powiązany z prezentacją.

// Select the first slide as the current page selection and replace any previous selection.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.selectAsCurrentPage(); // Also available for Layout, Master, and Page.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations