Class DataSourceTable

DataSourceTable

Uzyskiwanie dostępu do istniejącej tabeli źródeł danych i jej modyfikowanie. Aby utworzyć nową tabelę źródeł danych w nowym arkuszu, użyj funkcji Spreadsheet.insertSheetWithDataSourceTable(spec).

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Z tego przykładu dowiesz się, jak utworzyć nową tabelę źródeł danych.

SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
var spec = SpreadsheetApp.newDataSourceSpec()
      .asBigQuery()
      .setProjectId('big_query_project')
      .setRawQuery('select @FIELD from table limit @LIMIT')
      .setParameterFromCell('FIELD', 'Sheet1!A1')
      .setParameterFromCell('LIMIT', 'namedRangeCell')
      .build();
// Starts data execution asynchronously.
var dataSheet = spreadsheet.insertSheetWithDataSourceTable(spec);
var dataSourceTable = dataSheet.getDataSourceTables()[0];
// waitForCompletion() blocks script execution until data execution completes.
dataSourceTable.waitForCompletion(60);
// Check status after execution.
Logger.log("Data execution state: %s.", dataSourceTable.getStatus().getExecutionState());

Z tego przykładu dowiesz się, jak edytować źródło danych.

SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();
var dataSheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Data Sheet 1");
var dataSourceTable = dataSheet.getDataSourceTables()[0];
var dataSource = dataSourceTable.getDataSource();
var newSpec = dataSource.getSpec()
       .copy()
       .asBigQuery()
       .setRawQuery('select name from table limit 2')
       .removeAllParameters()
       .build();
// Updates data source specification and starts data execution asynchronously.
dataSource.updateSpec(newSpec);
// Check status during execution.
Logger.log("Data execution state: %s.", dataSourceTable.getStatus().getExecutionState());
// waitForCompletion() blocks script execution until data execution completes.
dataSourceTable.waitForCompletion(60);
// Check status after execution.
Logger.log("Data execution state: %s.", dataSourceTable.getStatus().getExecutionState());

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addColumns(columnNames)DataSourceTableDodaje kolumny do tabeli źródeł danych.
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceTableDodaje filtr zastosowany do tabeli źródeł danych.
addSortSpec(columnName, ascending)DataSourceTableDodaje specyfikację sortowania w kolumnie w tabeli źródła danych.
addSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceTableDodaje specyfikację sortowania w kolumnie w tabeli źródła danych.
forceRefreshData()DataSourceTableOdświeża dane tego obiektu niezależnie od bieżącego stanu.
getColumns()DataSourceTableColumn[]Pobiera wszystkie kolumny źródła danych dodane do tabeli źródła danych.
getDataSource()DataSourcePobiera źródło danych, z którym jest połączony obiekt.
getFilters()DataSourceTableFilter[]Zwraca wszystkie filtry zastosowane do tabeli źródeł danych.
getRange()RangePobiera element Range, którego zakres obejmuje ta tabela źródła danych.
getRowLimit()IntegerZwraca limit wierszy w tabeli źródeł danych.
getSortSpecs()SortSpec[]Pobiera wszystkie specyfikacje sortowania z tabeli źródeł danych.
getStatus()DataExecutionStatusPobiera stan wykonania danych obiektu.
isSyncingAllColumns()BooleanZwraca, czy tabela źródła danych synchronizuje wszystkie kolumny w powiązanym źródle danych.
refreshData()DataSourceTableOdświeża dane obiektu.
removeAllColumns()DataSourceTableUsuwa wszystkie kolumny w tabeli źródeł danych.
removeAllSortSpecs()DataSourceTableUsuwa wszystkie specyfikacje sortowania w tabeli źródeł danych.
setRowLimit(rowLimit)DataSourceTableAktualizuje limit wierszy w tabeli źródeł danych.
syncAllColumns()DataSourceTableZsynchronizuj z tabelą źródła danych wszystkie obecne i przyszłe kolumny w powiązanym źródle danych.
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusCzeka na zakończenie bieżącego wykonania. Limit czasu zostaje przekroczony po podanej liczbie sekund.

Szczegółowa dokumentacja

addColumns(columnNames)

Dodaje kolumny do tabeli źródeł danych.

Parametry

NazwaTypOpis
columnNamesString[]Lista nazw kolumn do dodania.

Powroty

DataSourceTable – tabela źródeł danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addFilter(columnName, filterCriteria)

Dodaje filtr zastosowany do tabeli źródeł danych.

Parametry

NazwaTypOpis
columnNameStringNazwa kolumny, w której chcesz zastosować ten filtr.
filterCriteriaFilterCriteriaKryteria filtrowania, które mają zostać zastosowane.

Powroty

DataSourceTable – tabela źródeł danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addSortSpec(columnName, ascending)

Dodaje specyfikację sortowania w kolumnie w tabeli źródła danych.

Parametry

NazwaTypOpis
columnNameStringNazwa kolumny do sortowania.
ascendingBooleanJeśli ustawiona jest wartość true, posortuj kolumnę w kolejności rosnącej. Jeśli ustawiona jest wartość false, posortuj kolumnę w kolejności malejącej.

Powroty

DataSourceTable – arkusz źródła danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addSortSpec(columnName, sortOrder)

Dodaje specyfikację sortowania w kolumnie w tabeli źródła danych.

Parametry

NazwaTypOpis
columnNameStringNazwa kolumny do sortowania.
sortOrderSortOrderKolejność sortowania.

Powroty

DataSourceTable – arkusz źródła danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

forceRefreshData()

Odświeża dane tego obiektu niezależnie od bieżącego stanu. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na refreshData().

Zgłasza wyjątek, jeśli typ źródła danych nie jest włączony. Użyj metod SpreadsheetApp#enable...Execution(), aby włączyć wykonywanie danych w przypadku określonego typu źródła danych.

Powroty

DataSourceTable – obiekt danych,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getColumns()

Pobiera wszystkie kolumny źródła danych dodane do tabeli źródła danych.

Powroty

DataSourceTableColumn[] – lista kolumn tabeli źródeł danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSource()

Pobiera źródło danych, z którym jest połączony obiekt.

Powroty

DataSource – źródło danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFilters()

Zwraca wszystkie filtry zastosowane do tabeli źródeł danych.

Powroty

DataSourceTableFilter[] – tablica wszystkich filtrów zastosowanych do tabeli źródeł danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRange()

Pobiera element Range, którego zakres obejmuje ta tabela źródła danych.

Powroty

Range – zakres.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRowLimit()

Zwraca limit wierszy w tabeli źródeł danych.

Powroty

Integer – limit wierszy w tabeli źródła danych lub null, jeśli nie ma limitu, a tabela korzysta z domyślnego limitu maksymalnego takiego jak w interfejsie Arkuszy Google.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSortSpecs()

Pobiera wszystkie specyfikacje sortowania z tabeli źródeł danych.

Powroty

SortSpec[] – lista specyfikacji sortowania.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getStatus()

Pobiera stan wykonania danych obiektu.

Powroty

DataExecutionStatus – stan wykonania danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isSyncingAllColumns()

Zwraca, czy tabela źródła danych synchronizuje wszystkie kolumny w powiązanym źródle danych.

Powroty

BooleanTrue, jeśli tabela źródła danych synchronizuje wszystkie kolumny w powiązanym źródle danych, lub false w innym przypadku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

refreshData()

Odświeża dane obiektu.

Zgłasza wyjątek, jeśli obecnie znajduje się w stanie error. Użyj DataSource#updateSpec(), aby zaktualizować specyfikację. Ta metoda jest preferowana zamiast metody forceRefreshData(), aby zapobiegać nieoczekiwanym zmianom w źródle danych.

Zgłasza wyjątek, jeśli typ źródła danych nie jest włączony. Użyj metod SpreadsheetApp#enable...Execution(), aby włączyć wykonywanie danych w przypadku określonego typu źródła danych.

Powroty

DataSourceTable – obiekt danych,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeAllColumns()

Usuwa wszystkie kolumny w tabeli źródeł danych.

Powroty

DataSourceTable – tabela źródeł danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeAllSortSpecs()

Usuwa wszystkie specyfikacje sortowania w tabeli źródeł danych.

Powroty

DataSourceTable – arkusz źródła danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRowLimit(rowLimit)

Aktualizuje limit wierszy w tabeli źródeł danych. Jeśli podany limit wierszy to null, aktualizuje tabelę źródeł danych, aby używała domyślnego limitu liczby wierszy podanego w interfejsie Arkuszy Google.

Parametry

NazwaTypOpis
rowLimitIntegerNowy limit wierszy w tabeli danych. Jeśli ma wartość null, aktualizuje tabelę tak, aby używała domyślnego limitu wierszy.

Powroty

DataSourceTable – tabela źródeł danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

syncAllColumns()

Zsynchronizuj z tabelą źródła danych wszystkie obecne i przyszłe kolumny w powiązanym źródle danych.

Powroty

DataSourceTable – tabela źródeł danych na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

waitForCompletion(timeoutInSeconds)

Czeka na zakończenie bieżącego wykonania. Limit czasu zostaje przekroczony po podanej liczbie sekund. Zgłasza wyjątek, jeśli wykonanie nie zostało ukończone po przekroczeniu limitu czasu, ale nie anuluje wykonywania danych.

Parametry

NazwaTypOpis
timeoutInSecondsIntegerCzas oczekiwania na wykonanie danych (w sekundach). Maksymalna długość to 300 sekund.

Powroty

DataExecutionStatus – stan wykonania danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets