Struktura pliku manifestu

Na tej stronie opisujemy najwyższy poziom struktury danych JSON w pliku manifestu w projekcie Apps Script.

Struktury podrzędne pliku manifestu są zdefiniowane na osobnych stronach:

Plik manifestu

Główny poziom konfiguracji pliku manifestu.

Zapis JSON
{
 "addOns": {
  object (AddOns)
 },
 "dependencies": {
  object (Dependencies)
 },
 "exceptionLogging": string,
 "executionApi": {
  object (ExecutionApi)
 },
 "oauthScopes": [
  string
 ],
 "runtimeVersion": string,
 "sheets": {
  object (Sheets)
 },
 "timeZone": string,
 "urlFetchWhitelist": [
  string
 ],
 "webapp": {
  object (Webapp)
 }
}
Pola
addOns

object (AddOns)

Konfiguracja zasobów projektu, jeśli jest on wdrożony jako dodatek do Google Workspace.

dependencies

object (Dependencies)

Konfiguracja usług zaawansowanych i bibliotek włączonych w projekcie skryptu.

exceptionLogging

string

Lokalizacja, w której są rejestrowane wyjątki. Prawidłowe ustawienia:

 • NONE oznacza, że wyjątki nie są logowane.
 • STACKDRIVER oznacza, że wyjątki są logowane w usłudze Stackdriver.
executionApi

object (ExecutionApi)

Konfiguracja wykonywalnej interfejsu API projektu skryptu. Jest używana tylko wtedy, gdy projekt jest wdrożony do wykonywania interfejsu API.

oauthScopes[]

string

Definicja zakresów autoryzacji używanych w projekcie skryptu.

runtimeVersion

string

Wersja środowiska wykonawczego, z której korzysta skrypt. Jeśli w pliku manifestu nie ma tego pola, skrypt używa domyślnego środowiska wykonawczego (STABLE). Prawidłowe opcje tego pola to:

 • STABLE wskazuje domyślne środowisko wykonawcze (obecnie Rhino).
 • V8 oznacza środowisko wykonawcze oparte na V8.
 • DEPRECATED_ES5 wskazuje środowisko wykonawcze Rhino. Ustawienie tej wartości zapobiega też automatycznej migracji do wersji 8.
sheets

object (Sheets)

Konfiguracja zasobów, która definiuje makra Arkuszy.

timeZone

string

Strefa czasowa skryptu w jednej z dostępnych wartości ZoneId, na przykład „Ameryka/Denver”.

urlFetchWhitelist[]

string

Lista prefiksów adresów URL HTTPS. Jeśli ten adres występuje, każdy pobrany punkt końcowy URL musi pasować do jednego z prefiksów na tej liście. Może to pomóc w ochronie danych użytkowników. To pole jest opcjonalne w przypadku wdrożeń testowych, ale jest wymagane w przypadku wdrożeń. Dowiedz się więcej o adresach URL na liście dozwolonych.

webapp

object (Webapp)

Konfiguracja aplikacji internetowej projektu skryptu, która jest używana tylko wtedy, gdy projekt jest wdrożony jako aplikacja internetowa.