Makra Arkuszy Google

Arkusze Google umożliwiają rejestrowanie makr, które powielają określoną przez Ciebie serię interakcji z interfejsem użytkownika. Po zarejestrowaniu makra możesz je połączyć ze skrótem klawiszowym w formularzu Ctrl+Alt+Shift+Number. Możesz użyć tego skrótu, by szybko wykonać dokładnie kroki makra, zwykle w innym miejscu lub na innych danych. Makro możesz też aktywować w menu Rozszerzenia > Makra w Arkuszach Google.

Gdy rejestrujesz makro, Arkusze Google automatycznie tworzą funkcję Apps Script (funkcję makr), która powiela kroki makra. Funkcja makra jest dodawana do projektu Apps Script powiązanego z arkuszem w pliku o nazwie macros.gs. Jeśli z arkuszem o tej nazwie jest już powiązany plik projektu, jest do niego dołączana funkcja makra. Arkusze Google automatycznie zaktualizują też plik manifest projektu skryptu, zapisując nazwę i skrót klawiszowy przypisany do makra.

Każde zarejestrowane makro jest w całości zdefiniowane w Apps Script, więc możesz je edytować bezpośrednio w edytorze Apps Script. Możesz nawet pisać makra od podstaw w Apps Script lub wykorzystywać już napisane funkcje w makra.

Tworzenie makr w Apps Script

Funkcje napisane w Apps Script możesz używać jako makr. Najłatwiejszym sposobem jest zaimportowanie istniejącej funkcji z edytora Arkuszy Google.

Możesz też utworzyć makra w edytorze Apps Script, wykonując te czynności:

 1. W interfejsie Arkuszy Google wybierz Rozszerzenia > Apps Script, aby otworzyć skrypt powiązany z arkuszem w edytorze Apps Script.
 2. Wpisz funkcję makra. Funkcje makr nie powinny przyjmować żadnych argumentów ani zwracać żadnych wartości.
 3. Edytuj plik manifestu skryptu, by utworzyć makro i połączyć je z funkcją makra. Przypisz do niego unikalny skrót klawiszowy i nazwę.
 4. Zapisz projekt skryptu. Zostanie ono wtedy dostępne do użycia w arkuszu.
 5. Przetestuj funkcję makra w arkuszu, aby sprawdzić, czy działa ona zgodnie z oczekiwaniami.

Edytowanie makr

Makra dołączone do arkusza możesz edytować, wykonując te czynności:

 1. W interfejsie Arkuszy Google wybierz Rozszerzenia > Makra > Zarządzaj makrami.
 2. Znajdź makro, które chcesz edytować, i kliknij > Edytuj makro. W edytorze Apps Script otworzy się plik projektu zawierający funkcję makra.
 3. Aby zmienić działanie makra, edytuj funkcję makra.
 4. Zapisz projekt skryptu. Zostanie ono wtedy dostępne do użycia w arkuszu.
 5. Przetestuj funkcję makra w arkuszu, aby sprawdzić, czy działa ona zgodnie z oczekiwaniami.

Importowanie funkcji jako makr

Jeśli istnieje już skrypt powiązany z arkuszem, możesz import funkcję w skrypcie jako nowe makro, a potem przypisać do niej skrót klawiszowy. Możesz to zrobić, edytując plik manifestu i dodając kolejny element do właściwości sheets.macros[].

Możesz też wykonać te czynności, aby zaimportować funkcję z interfejsu Arkuszy jako makro:

 1. W interfejsie Arkuszy Google wybierz Rozszerzenia > Makra > Importuj.
 2. Wybierz funkcję z wyświetlonej listy, a następnie kliknij Dodaj funkcję.
 3. Kliknij , aby zamknąć okno.
 4. Kliknij Rozszerzenia > Makra > Zarządzaj makrami.
 5. Znajdź na liście funkcję zaimportowaną właśnie. Przypisz do makra unikalny skrót klawiszowy. Możesz tu też zmienić nazwę makra. Domyślnie jest to nazwa funkcji.
 6. Kliknij Aktualizuj, aby zapisać konfigurację makra.

Struktura pliku manifestu makr

Ten przykładowy fragment pliku manifestu pokazuje sekcję pliku manifestu, który określa makra Arkuszy Google. Sekcja sheets pliku manifestu zawiera nazwę i skrót klawiszowy przypisane do makra oraz nazwę funkcji makra.

 {
  ...
  "sheets": {
   "macros": [{
    "menuName": "QuickRowSum",
    "functionName": "calculateRowSum",
    "defaultShortcut": "Ctrl+Alt+Shift+1"
   }, {
    "menuName": "Headerfy",
    "functionName": "updateToHeaderStyle",
    "defaultShortcut": "Ctrl+Alt+Shift+2"
   }]
  }
 }

Więcej informacji o tworzeniu plików manifestu makr Arkuszy znajdziesz w artykule Zasób manifestu makra Arkuszy.

Sprawdzone metody

Podczas tworzenia makr i zarządzania nimi w Apps Script zalecamy przestrzeganie poniższych wytycznych.

 1. Makra są bardziej wydajne, gdy są lekkie. Tam, gdzie to możliwe, ogranicz liczbę działań wykonywanych przez makro.
 2. Makra najlepiej sprawdzają się w przypadku operacji rotacji, które muszą być często powtarzane z małą konfiguracją lub bez niej. W przypadku innych działań rozważ użycie niestandardowej pozycji menu.
 3. Pamiętaj zawsze, że skróty klawiszowe makr muszą być unikalne, a w danym arkuszu może znajdować się tylko 10 skrótów naraz. Dodatkowe makra można uruchamiać tylko w menu Rozszerzenia > Makra.
 4. Makra, które wprowadzają zmiany w pojedynczej komórce, można zastosować w zakresie komórek. Aby to zrobić, najpierw zaznacz pełny zakres, a potem aktywuj makro. Oznacza to, że często nie ma potrzeby tworzenia makr, które powielają tę samą operację we wstępnie zdefiniowanym zakresie komórek.

Czego nie możesz robić

Jest kilka ograniczeń dotyczących czynności, które można wykonać za pomocą makr:

Używanie makr poza skryptami

Makra definiuje się w skryptach powiązanych z określonymi Arkuszami Google. Definicje makr są ignorowane w przypadku samodzielnego skryptu lub aplikacji internetowej.

Definiowanie makr w dodatkach do Arkuszy

Definicji makr nie można rozpowszechniać za pomocą dodatku do Arkuszy. Wszystkie definicje makr w projekcie dodatku do Arkuszy są ignorowane przez użytkowników tego dodatku.

Rozpowszechnianie makr w bibliotekach skryptów

Definicji makr nie możesz rozprowadzać za pomocą bibliotek Apps Script.

Używanie makr poza Arkuszami Google

Makra to funkcja dostępna tylko w Arkuszach Google i nie występują one w Dokumentach, Formularzach ani Prezentacjach Google.