Class GradientCondition

GradientCondition

Dostęp do warunków gradientu (koloru) w pliku ConditionalFormatRuleApis. Każda reguła formatowania warunkowego może zawierać jeden warunek gradientu. Warunek gradientu jest definiowany za pomocą 3 punktów na skali liczbowej (minimalna, środkowa i maksymalna). Każdy z nich ma kolor, wartość i InterpolationType. Zawartość komórki jest porównywana z wartościami na skali liczbowej, a kolor stosowany do komórki jest interpolowany na podstawie odległości zawartości komórki od punktu gradientu min., środka i maksymalnej wartości.

// Logs all the information inside gradient conditional format rules on a sheet.
// The below snippet assumes all colors have ColorType.RGB.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var rules = sheet.getConditionalFormatRules();
for (int i = 0; i < rules.length; i++) {
 var gradient = rules[i].getGradientCondition();
 Logger.log("The conditional format gradient information for rule %d:\n
  MinColor %s, MinType %s, MinValue %s, \n
  MidColor %s, MidType %s, MidValue %s, \n
  MaxColor %s, MaxType %s, MaxValue %s \n", i,
  gradient.getMinColorObject().asRgbColor().asHexString(),
  gradient.getMinType(), gradient.getMinValue(),
  gradient.getMidColorObject().asRgbColor().asHexString(),
  gradient.getMidType(), gradient.getMidValue(),
  gradient.getMaxColorObject().asRgbColor().asHexString(),
  gradient.getMaxType(), gradient.getMaxValue());
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getMaxColorObject()ColorPobiera ustawiony kolor dla maksymalnej wartości tego warunku gradientu.
getMaxType()InterpolationTypePobiera typ interpolacji dla maksymalnej wartości tego warunku gradientu.
getMaxValue()StringPobiera maksymalną wartość tego warunku gradientu.
getMidColorObject()ColorPobiera kolor ustawiony dla wartości środkowej tego warunku gradientu.
getMidType()InterpolationTypePobiera typ interpolacji dla wartości środkowej tego warunku gradientu.
getMidValue()StringPobiera wartość środkową tego warunku gradientu.
getMinColorObject()ColorPobiera zestaw kolorów dla minimalnej wartości tego warunku gradientu.
getMinType()InterpolationTypePobiera typ interpolacji dla minimalnej wartości tego warunku gradientu.
getMinValue()StringPobiera minimalną wartość tego warunku gradientu.

Szczegółowa dokumentacja

getMaxColorObject()

Pobiera ustawiony kolor dla maksymalnej wartości tego warunku gradientu. Jeśli kolor nie został ustawiony, zwraca wartość null.

Powroty

Color – kolor ustawiony dla maksymalnej wartości warunku gradientu lub null.


getMaxType()

Pobiera typ interpolacji dla maksymalnej wartości tego warunku gradientu. Zwraca wartość null, jeśli nie ustawiono maksymalnego typu gradientu.

Powroty

InterpolationType – typ interpolacji dla maksymalnej wartości danego warunku gradientu lub null.


getMaxValue()

Pobiera maksymalną wartość tego warunku gradientu. Zwraca pusty ciąg, jeśli InterpolationType ma wartość MAX lub jeśli nie ustawiono maksymalnej wartości.

Powroty

String – wartość maksymalna w przypadku określenia wartości lub pusty ciąg znaków.


getMidColorObject()

Pobiera kolor ustawiony dla wartości środkowej tego warunku gradientu. Jeśli kolor nie został ustawiony, zwraca wartość null.

Powroty

Color – kolor ustawiony dla wartości środkowej danego warunku gradientu lub null.


getMidType()

Pobiera typ interpolacji dla wartości środkowej tego warunku gradientu. Zwraca wartość null, jeśli nie ustawiono typu środka gradientu.

Powroty

InterpolationType – typ interpolacji dla wartości środkowej danego warunku gradientu lub null.


getMidValue()

Pobiera wartość środkową tego warunku gradientu. Zwraca pusty ciąg, jeśli nie ustawiono średniej wartości gradientu.

Powroty

String – wartość środkowa lub pusty ciąg znaków.


getMinColorObject()

Pobiera zestaw kolorów dla minimalnej wartości tego warunku gradientu. Jeśli kolor nie został ustawiony, zwraca wartość null.

Powroty

Color – kolor ustawiony dla minimalnej wartości warunku gradientu lub wartości null.


getMinType()

Pobiera typ interpolacji dla minimalnej wartości tego warunku gradientu. Zwraca wartość null, jeśli nie ustawiono minimalnego typu gradientu.

Powroty

InterpolationType – typ interpolacji dla minimalnej wartości warunku gradientu lub null.


getMinValue()

Pobiera minimalną wartość tego warunku gradientu. Zwraca pusty ciąg, jeśli InterpolationType ma wartość MIN lub jeśli nie ustawiono minimalnej wartości.

Powroty

String – minimalna wartość w przypadku określenia wartości lub pusty ciąg znaków.

Wycofane metody