Class HtmlOutputMetaTag

HtmlOutputMetaTag

Obiekt reprezentujący metatag dodany do strony przez wywołanie metody HtmlOutput.addMetaTag(name, content).

var output = HtmlService.createHtmlOutput('<b>Hello, world!</b>');
output.addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1');

var tags = output.getMetaTags();
Logger.log('<meta name="%s" content="%s"/>', tags[0].getName(), tags[0].getContent());

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getContent()StringPobiera zawartość tego tagu meta.
getName()StringPobiera nazwę tego elementu: HtmlOutputMetaTag.

Szczegółowa dokumentacja

getContent()

Pobiera zawartość tego tagu meta.

Powroty

String – zawartość tego tagu meta.


getName()

Pobiera nazwę tego elementu: HtmlOutputMetaTag.

Powroty

String – nazwa tego metatagu.