Class JdbcBlob

JdbcBlob

JDBC Blob. Dokumentację tych zajęć znajdziesz w sekcji java.sql.Blob .

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
free()voidDokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Blob#free().
getAppsScriptBlob()BlobPobiera zawartość tego pliku JdbcBlob jako obiekt blob Apps Script.
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getBytes(position, length)Byte[]Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#getBytes(long, int).
length()IntegerDokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Blob#length().
position(pattern, start)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#position(byte[], long).
position(pattern, start)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#position(blob, long).
setBytes(position, blobSource)IntegerWygodna metoda zapisywania obiektu blob JdbcBlob w tym obiekcie blob.
setBytes(position, blobSource, offset, length)IntegerWygodna metoda zapisywania obiektu blob JdbcBlob w tym obiekcie blob.
setBytes(position, bytes)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#setBytes(long, byte[]).
setBytes(position, bytes, offset, length)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#setBytes(long, byte[], int, int).
truncate(length)voidDokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Blob#truncate(long).

Szczegółowa dokumentacja

free()

Dokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Blob#free().


getAppsScriptBlob()

Pobiera zawartość tego pliku JdbcBlob jako obiekt blob Apps Script.

Powroty

Blob – element Blob, który może być używany bezpośrednio przez inne interfejsy API Apps Script.


getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje do nazwy pliku odpowiednie rozszerzenie, na przykład „mójplik.pdf”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku, która występuje po ostatniej kropce (jeśli występuje), jest istniejącym rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym „Lista zakupów.12.25.2014” zmieni się na „Lista zakupów.12.25.pdf”.

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, przeczytaj artykuł Limity w usługach Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą tymczasowo podlegać bardziej rygorystycznym limitom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowany. W przypadku większości obiektów blob jedyną prawidłową opcją jest 'application/pdf'. W przypadku zdjęć w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG obowiązują dowolne z tych wartości: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' i 'image/png'.

Powroty

Blob – dane w postaci obiektu blob.


getBytes(position, length)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#getBytes(long, int).

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja porządkowa pierwszego bajtu w wartości bloba do wyodrębnienia. Pierwszy bajt jest na pozycji 1.
lengthIntegerLiczba kolejnych bajtów do skopiowania. Wartość długości musi wynosić zero lub więcej.

Powroty

Byte[] – tablica bajtowa zawierająca maksymalnie określoną liczbę kolejnych bajtów z wartości obiektu blob.


length()

Dokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Blob#length().

Powroty

Integer – liczba bajtów w danym obiekcie blob.


position(pattern, start)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#position(byte[], long).

Parametry

NazwaTypOpis
patternByte[]Tablica bajtów do wyszukania.
startIntegerPozycja w wartości bloba w miejscu, w którym przeprowadza się wyszukiwanie; pierwsza pozycja to 1.

Powroty

Integer – pozycja, od której zaczyna się określony wzorzec, lub -1, jeśli wzorzec nie został znaleziony.


position(pattern, start)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#position(blob, long).

Parametry

NazwaTypOpis
patternJdbcBlobJdbcBlob wskazujący wartość do wyszukania.
startIntegerPozycja w wartości bloba w miejscu, w którym przeprowadza się wyszukiwanie; pierwsza pozycja to 1.

Powroty

Integer – pozycja, od której zaczyna się określony wzorzec, lub -1, jeśli wzorzec nie został znaleziony.


setBytes(position, blobSource)

Wygodna metoda zapisywania obiektu blob JdbcBlob w tym obiekcie blob.

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja obiektu blob, od którego należy zacząć pisać; pierwsza pozycja to 1.
blobSourceBlobSourceŹródło danych do zapisu w tym obiekcie blob.

Powroty

Integer – liczba zapisanych bajtów.


setBytes(position, blobSource, offset, length)

Wygodna metoda zapisywania obiektu blob JdbcBlob w tym obiekcie blob.

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja obiektu blob, od którego należy zacząć pisać; pierwsza pozycja to 1.
blobSourceBlobSourceŹródło danych do zapisu w tym obiekcie blob.
offsetIntegerPrzesunięcie w podanej tablicy bajtów, od której ma się rozpocząć odczyt bajtów do ustawienia.
lengthIntegerLiczba bajtów do zapisania w obiekcie blob.

Powroty

Integer – liczba zapisanych bajtów.


setBytes(position, bytes)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#setBytes(long, byte[]).

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja obiektu blob, od którego należy zacząć pisać; pierwsza pozycja to 1.
bytesByte[]Tablica bajtów do zapisu w tym obiekcie blob.

Powroty

Integer – liczba zapisanych bajtów.


setBytes(position, bytes, offset, length)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Blob#setBytes(long, byte[], int, int).

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja obiektu blob, od którego należy zacząć pisać; pierwsza pozycja to 1.
bytesByte[]Tablica bajtów do zapisu w tym obiekcie blob.
offsetIntegerPrzesunięcie w podanej tablicy bajtów, od której ma się rozpocząć odczyt bajtów do ustawienia.
lengthIntegerLiczba bajtów do zapisania w obiekcie blob.

Powroty

Integer – liczba zapisanych bajtów.


truncate(length)

Dokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Blob#truncate(long).

Parametry

NazwaTypOpis
lengthIntegerRozmiar (w bajtach) tego obiektu blob po obcięcia.