Class Position

ตำแหน่ง

การอ้างอิงตำแหน่งในเอกสารที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจง เคอร์เซอร์ของผู้ใช้จะแสดงเป็น Position รวมถึงการใช้งานอื่นๆ สคริปต์จะเข้าถึงได้เฉพาะเคอร์เซอร์ของผู้ใช้ที่เรียกใช้สคริปต์ และเฉพาะในกรณีที่สคริปต์เชื่อมโยงกับเอกสารเท่านั้น

// Insert some text at the cursor position and make it bold.
var cursor = DocumentApp.getActiveDocument().getCursor();
if (cursor) {
 // Attempt to insert text at the cursor position. If the insertion returns null, the cursor's
 // containing element doesn't allow insertions, so show the user an error message.
 var element = cursor.insertText('ಠ‿ಠ');
 if (element) {
  element.setBold(true);
 } else {
  DocumentApp.getUi().alert('Cannot insert text here.');
 }
} else {
 DocumentApp.getUi().alert('Cannot find a cursor.');
}

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getElement()Elementรับองค์ประกอบที่มี Position นี้
getOffset()Integerรับตำแหน่งสัมพัทธ์ของ Position นี้ภายในองค์ประกอบที่มีตำแหน่งดังกล่าว
getSurroundingText()Textสร้างองค์ประกอบ Text ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงข้อความและการจัดรูปแบบของ Paragraph หรือ ListItem ที่มี Position โดยตรงหรือผ่านชุดองค์ประกอบย่อย
getSurroundingTextOffset()Integerรับออฟเซ็ตของ Position นี้ภายในองค์ประกอบ Text ที่แสดงผลโดย getSurroundingText()
insertBookmark()Bookmarkสร้างและแทรก Bookmark ใหม่ที่ Position นี้
insertInlineImage(image)InlineImageสร้างและแทรก InlineImage ใหม่ที่ Position นี้จาก Blob รูปภาพที่ระบุ
insertText(text)Textแทรกข้อความที่ระบุใน Position นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

getElement()

รับองค์ประกอบที่มี Position นี้ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบ Text หรือองค์ประกอบคอนเทนเนอร์อย่าง Paragraph ในทั้ง 2 กรณี ระบบจะกำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์ภายในองค์ประกอบได้ด้วย getOffset()

รีเทิร์น

Element — คอนเทนเนอร์หรือองค์ประกอบ Text ที่ออบเจ็กต์ Position นี้ตั้งอยู่


getOffset()

รับตำแหน่งสัมพัทธ์ของ Position นี้ภายในองค์ประกอบที่มีตำแหน่งดังกล่าว หากองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบ Text ออฟเซ็ตคือจำนวนอักขระที่อยู่ก่อน Position (ซึ่งก็คือดัชนีของอักขระหลัง Position) สำหรับองค์ประกอบอื่นๆ ออฟเซ็ตคือจำนวนองค์ประกอบย่อยที่อยู่ก่อน Position นี้ภายในองค์ประกอบคอนเทนเนอร์เดียวกัน (ซึ่งก็คือดัชนีขององค์ประกอบย่อยที่อยู่หลัง Position)

รีเทิร์น

Integer สำหรับองค์ประกอบ Text จำนวนอักขระก่อน Position นี้ สำหรับองค์ประกอบอื่นๆ จำนวนขององค์ประกอบย่อยที่อยู่ก่อน Position นี้ภายในองค์ประกอบคอนเทนเนอร์เดียวกัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getSurroundingText()

สร้างองค์ประกอบ Text ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงข้อความและการจัดรูปแบบของ Paragraph หรือ ListItem ที่มี Position โดยตรงหรือผ่านชุดองค์ประกอบย่อย หากต้องการระบุออฟเซ็ตของ Position ในองค์ประกอบ Text ที่แสดงผล ให้ใช้ getSurroundingTextOffset()

รีเทิร์น

Text — องค์ประกอบที่เทียบเท่ากับผลลัพธ์ของการเรียกใช้ editAsText() ใน Paragraph หรือ ListItem ที่มี Position โดยตรงหรือผ่านเชนองค์ประกอบย่อย

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getSurroundingTextOffset()

รับออฟเซ็ตของ Position นี้ภายในองค์ประกอบ Text ที่แสดงผลโดย getSurroundingText() ออฟเซ็ตคือจำนวนอักขระหน้า Position (ซึ่งก็คือดัชนีของอักขระหลัง Position นี้)

รีเทิร์น

Integer — จำนวนอักขระก่อนหน้า Position นี้ใน Paragraph หรือ ListItem ที่มี Position ทั้งโดยตรงหรือผ่านชุดองค์ประกอบย่อย

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

insertBookmark()

สร้างและแทรก Bookmark ใหม่ที่ Position นี้

รีเทิร์น

Bookmark — บุ๊กมาร์กใหม่

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

insertInlineImage(image)

สร้างและแทรก InlineImage ใหม่ที่ Position นี้จาก Blob รูปภาพที่ระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
imageBlobSourceข้อมูลรูปภาพที่จะแทรกที่ Position นี้

รีเทิร์น

InlineImage — องค์ประกอบรูปภาพใหม่ หรือ null หากองค์ประกอบที่ Position นี้อยู่ไม่อนุญาตให้แทรกรูปภาพ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

insertText(text)

แทรกข้อความที่ระบุใน Position นี้ วิธีนี้จะสร้างองค์ประกอบ Text ใหม่ แม้ว่าจะมีการแทรกสตริงไว้ในองค์ประกอบ Text ที่มีอยู่ เพื่อให้คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบใหม่ได้ง่าย

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStringสตริงที่จะแทรกที่ Position นี้

รีเทิร์น

Text — องค์ประกอบข้อความใหม่ หรือ null หากองค์ประกอบที่ Position นี้อยู่ไม่อนุญาตให้แทรกข้อความ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents