Class InlineImage

InlineImage

องค์ประกอบที่แสดงรูปภาพที่ฝังไว้ InlineImage จะอยู่ภายใน ListItem หรือ Paragraph ได้ เว้นแต่ ListItem หรือ Paragraph จะอยู่ใน FootnoteSection InlineImage ไม่สามารถมีองค์ประกอบอื่นๆ ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเอกสารได้ในคู่มือการขยายการใช้งาน Google เอกสาร

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copy()InlineImageแสดงผลสำเนาแบบเจาะลึกขององค์ประกอบปัจจุบันที่แยกออกมา
getAltDescription()Stringแสดงคำอธิบายสำรองของรูปภาพ
getAltTitle()Stringแสดงชื่อสำรองของรูปภาพ
getAs(contentType)Blobแสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob ที่แปลงเป็นประเภทเนื้อหาที่ระบุ
getAttributes()Objectเรียกแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ
getBlob()Blobแสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob
getHeight()Integerดึงความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล
getLinkUrl()Stringเรียก URL ของลิงก์
getNextSibling()Elementเรียกองค์ประกอบข้างเคียงถัดไปขององค์ประกอบ
getParent()ContainerElementเรียกองค์ประกอบระดับบนขององค์ประกอบ
getPreviousSibling()Elementเรียกองค์ประกอบข้างเคียงก่อนหน้าขององค์ประกอบ
getType()ElementTypeดึงข้อมูล ElementType ขององค์ประกอบ
getWidth()Integerดึงความกว้างของภาพเป็นพิกเซล
isAtDocumentEnd()Booleanระบุว่าองค์ประกอบอยู่ที่ส่วนท้ายของ Document หรือไม่
merge()InlineImageผสานรวมองค์ประกอบกับข้างเคียงที่อยู่ก่อนหน้าซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน
removeFromParent()InlineImageนำองค์ประกอบออกจากระดับบนสุด
setAltDescription(description)InlineImageตั้งค่าคำอธิบายอื่นของรูปภาพ
setAltTitle(title)InlineImageตั้งชื่ออื่นของรูปภาพ
setAttributes(attributes)InlineImageตั้งค่าแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ
setHeight(height)InlineImageกำหนดความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล
setLinkUrl(url)InlineImageตั้งค่า URL ของลิงก์
setWidth(width)InlineImageกำหนดความกว้างของรูปภาพเป็นพิกเซล

เอกสารประกอบโดยละเอียด

copy()

แสดงผลสำเนาแบบเจาะลึกขององค์ประกอบปัจจุบันที่แยกออกมา

ระบบจะคัดลอกองค์ประกอบย่อยที่มีอยู่ในองค์ประกอบนั้นด้วย องค์ประกอบใหม่ไม่มี ระดับบนสุด

รีเทิร์น

InlineImage — สำเนาใหม่

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getAltDescription()

แสดงคำอธิบายสำรองของรูปภาพ

รีเทิร์น

String — ชื่อสำรองหรือ null หากองค์ประกอบไม่มีชื่ออื่น

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getAltTitle()

แสดงชื่อสำรองของรูปภาพ

รีเทิร์น

String — ชื่อสำรองหรือ null หากองค์ประกอบไม่มีชื่ออื่น

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getAs(contentType)

แสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob ที่แปลงเป็นประเภทเนื้อหาที่ระบุ วิธีนี้จะเพิ่มส่วนขยายที่เหมาะสมลงในชื่อไฟล์ เช่น "myfile.pdf" อย่างไรก็ตาม สมมติว่าส่วนของชื่อไฟล์ที่อยู่หลังเครื่องหมายจุดสุดท้าย (ถ้ามี) เป็นส่วนขยายที่มีอยู่แล้วซึ่งควรแทนที่ ดังนั้น "ShoppingList.12.25.2014" จะกลายเป็น "ShoppingList.12.25.pdf"

ดูโควต้ารายวันสำหรับ Conversion ได้ที่โควต้าสำหรับบริการของ Google โดเมน Google Workspace ที่สร้างใหม่อาจอยู่ภายใต้โควต้าที่เข้มงวดเป็นการชั่วคราว

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
contentTypeStringประเภท MIME ที่จะแปลงเป็น สำหรับ Blob ส่วนใหญ่ 'application/pdf' เป็นตัวเลือกเดียวที่ใช้ได้ สำหรับรูปภาพในรูปแบบ BMP, GIF, JPEG หรือ PNG คุณสามารถใช้ 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' หรือ 'image/png' ได้เช่นกัน

รีเทิร์น

Blob — ข้อมูลในรูปแบบ BLOB


getAttributes()

เรียกแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ

ผลลัพธ์คือออบเจ็กต์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้สำหรับแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบที่ถูกต้องแต่ละรายการ โดยที่ชื่อพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการสอดคล้องกับรายการในการแจงนับ DocumentApp.Attribute

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Append a styled paragraph.
var par = body.appendParagraph('A bold, italicized paragraph.');
par.setBold(true);
par.setItalic(true);

// Retrieve the paragraph's attributes.
var atts = par.getAttributes();

// Log the paragraph attributes.
for (var att in atts) {
 Logger.log(att + ":" + atts[att]);
}

รีเทิร์น

Object — แอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getBlob()

แสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob

รีเทิร์น

Blob — ข้อมูลในรูปแบบ BLOB


getHeight()

ดึงความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

Integer — ความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getLinkUrl()

เรียก URL ของลิงก์

รีเทิร์น

String — URL ของลิงก์ หรือ null หากองค์ประกอบมีค่าหลายค่าสำหรับแอตทริบิวต์นี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getNextSibling()

เรียกองค์ประกอบข้างเคียงถัดไปขององค์ประกอบ

องค์ประกอบข้างเคียงถัดไปมีระดับบนสุดเดียวกันและอยู่หลังองค์ประกอบปัจจุบัน

รีเทิร์น

Element — องค์ประกอบข้างเคียงถัดไป

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getParent()

เรียกองค์ประกอบระดับบนขององค์ประกอบ

องค์ประกอบระดับบนประกอบด้วยองค์ประกอบปัจจุบัน

รีเทิร์น

ContainerElement — องค์ประกอบระดับบน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getPreviousSibling()

เรียกองค์ประกอบข้างเคียงก่อนหน้าขององค์ประกอบ

องค์ประกอบข้างเคียงก่อนหน้ามีระดับบนสุดเดียวกันและอยู่ก่อนองค์ประกอบปัจจุบัน

รีเทิร์น

Element — องค์ประกอบข้างเคียงก่อนหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getType()

ดึงข้อมูล ElementType ขององค์ประกอบ

ใช้ getType() เพื่อระบุประเภทองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจง

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Obtain the first element in the document body.

var firstChild = body.getChild(0);

// Use getType() to determine the element's type.
if (firstChild.getType() == DocumentApp.ElementType.PARAGRAPH) {
 Logger.log('The first element is a paragraph.');
} else {
 Logger.log('The first element is not a paragraph.');
}

รีเทิร์น

ElementType — ประเภทองค์ประกอบ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getWidth()

ดึงความกว้างของภาพเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

Integer — ความกว้างของรูปภาพเป็นพิกเซล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

isAtDocumentEnd()

ระบุว่าองค์ประกอบอยู่ที่ส่วนท้ายของ Document หรือไม่

รีเทิร์น

Boolean — องค์ประกอบอยู่ท้ายเอกสารหรือไม่

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

merge()

ผสานรวมองค์ประกอบกับข้างเคียงที่อยู่ก่อนหน้าซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน

รวมได้เฉพาะองค์ประกอบของ ElementType เดียวกัน องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในองค์ประกอบปัจจุบันจะย้ายไปยังองค์ประกอบระดับข้างเคียงที่อยู่ก่อนหน้า

องค์ประกอบปัจจุบันจะถูกนำออกจากเอกสาร

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();
// Example 1: Merge paragraphs
// Append two paragraphs to the document.
var par1 = body.appendParagraph('Paragraph 1.');
var par2 = body.appendParagraph('Paragraph 2.');
// Merge the newly added paragraphs into a single paragraph.
par2.merge();

// Example 2: Merge table cells
// Create a two-dimensional array containing the table's cell contents.
var cells = [
['Row 1, Cell 1', 'Row 1, Cell 2'],
['Row 2, Cell 1', 'Row 2, Cell 2']
];
// Build a table from the array.
var table = body.appendTable(cells);
// Get the first row in the table.
 var row = table.getRow(0);
// Get the two cells in this row.
var cell1 = row.getCell(0);
var cell2 = row.getCell(1);
// Merge the current cell into its preceding sibling element.
var merged = cell2.merge();

รีเทิร์น

InlineImage — องค์ประกอบที่รวมกัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

removeFromParent()

นำองค์ประกอบออกจากระดับบนสุด

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Remove all images in the document body.
var imgs = body.getImages();
for (var i = 0; i < imgs.length; i++) {
 imgs[i].removeFromParent();
}

รีเทิร์น

InlineImage — องค์ประกอบที่นำออก

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

setAltDescription(description)

ตั้งค่าคำอธิบายอื่นของรูปภาพ หากชื่อที่ระบุคือ null ให้ตั้งค่าคำอธิบายเป็นสตริงว่างเปล่า

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
descriptionStringชื่ออื่น

รีเทิร์น

InlineImage — ออบเจ็กต์ปัจจุบัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

setAltTitle(title)

ตั้งชื่ออื่นของรูปภาพ หากชื่อที่ระบุคือ null ให้ตั้งชื่อเป็นสตริงว่างเปล่า

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
titleStringชื่ออื่น

รีเทิร์น

InlineImage — ออบเจ็กต์ปัจจุบัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

setAttributes(attributes)

ตั้งค่าแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ

พารามิเตอร์แอตทริบิวต์ที่ระบุต้องเป็นออบเจ็กต์ที่ชื่อพร็อพเพอร์ตี้แต่ละชื่อเป็นรายการในการแจงนับ DocumentApp.Attribute และค่าพร็อพเพอร์ตี้แต่ละค่าคือค่าใหม่ที่จะใช้

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Define a custom paragraph style.
var style = {};
style[DocumentApp.Attribute.HORIZONTAL_ALIGNMENT] =
  DocumentApp.HorizontalAlignment.RIGHT;
style[DocumentApp.Attribute.FONT_FAMILY] = 'Calibri';
style[DocumentApp.Attribute.FONT_SIZE] = 18;
style[DocumentApp.Attribute.BOLD] = true;

// Append a plain paragraph.
var par = body.appendParagraph('A paragraph with custom style.');

// Apply the custom style.
par.setAttributes(style);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
attributesObjectแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ

รีเทิร์น

InlineImage — องค์ประกอบปัจจุบัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

setHeight(height)

กำหนดความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
heightIntegerความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

InlineImage — ออบเจ็กต์ปัจจุบัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

setLinkUrl(url)

ตั้งค่า URL ของลิงก์ หาก URL ที่ระบุคือ null หรือสตริงว่าง วิธีนี้จะสร้างลิงก์ที่มี URL ว่างเปล่าซึ่งอาจแสดงเป็น "ลิงก์ไม่ถูกต้อง" ใน Google เอกสาร

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
urlStringURL ของลิงก์

รีเทิร์น

InlineImage — ออบเจ็กต์ปัจจุบัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

setWidth(width)

กำหนดความกว้างของรูปภาพเป็นพิกเซล

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
widthIntegerความกว้างของรูปภาพเป็นพิกเซล

รีเทิร์น

InlineImage — ออบเจ็กต์ปัจจุบัน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents