โครงสร้างไฟล์ Manifest

หน้านี้อธิบายระดับบนสุดของโครงสร้างข้อมูล JSON ของไฟล์ Manifest ของโปรเจ็กต์ Apps Script

โครงสร้างย่อยของไฟล์ Manifest จะกำหนดในหน้าที่แยกจากกัน ดังนี้

ไฟล์ Manifest

ระดับบนสุดของการกำหนดค่าไฟล์ Manifest

การแสดง JSON
{
 "addOns": {
  object (AddOns)
 },
 "dependencies": {
  object (Dependencies)
 },
 "exceptionLogging": string,
 "executionApi": {
  object (ExecutionApi)
 },
 "oauthScopes": [
  string
 ],
 "runtimeVersion": string,
 "sheets": {
  object (Sheets)
 },
 "timeZone": string,
 "urlFetchWhitelist": [
  string
 ],
 "webapp": {
  object (Webapp)
 }
}
ช่อง
addOns

object (AddOns)

การกำหนดค่าทรัพยากรของโปรเจ็กต์หากทำให้ใช้งานได้เป็น ส่วนเสริมของ Google Workspace

dependencies

object (Dependencies)

การกำหนดค่าของ บริการขั้นสูงและไลบรารีที่เปิดให้โปรเจ็กต์สคริปต์ใช้งานได้

exceptionLogging

string

ตำแหน่งที่บันทึกข้อยกเว้น การตั้งค่าที่ถูกต้องมีดังนี้

 • NONE ระบุว่าไม่ได้บันทึกข้อยกเว้น
 • STACKDRIVER ระบุว่าบันทึกข้อยกเว้นไว้ใน Stackdriver แล้ว
executionApi

object (ExecutionApi)

การกำหนดค่าดำเนินการ API ของโปรเจ็กต์สคริปต์ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ทำให้โปรเจ็กต์ใช้งานได้สำหรับการดำเนินการกับ API เท่านั้น

oauthScopes[]

string

คำจำกัดความของขอบเขตการให้สิทธิ์ที่โปรเจ็กต์สคริปต์ใช้

runtimeVersion

string

เวอร์ชันรันไทม์ที่สคริปต์ใช้อยู่ หากไม่มีช่องนี้ในไฟล์ Manifest สคริปต์จะใช้รันไทม์เริ่มต้น (STABLE) ตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับช่องนี้มีดังนี้

 • STABLE แสดงถึงรันไทม์เริ่มต้น (ปัจจุบันคือ Rhino)
 • V8 แสดงถึงรันไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย V8
 • DEPRECATED_ES5 หมายถึงรันไทม์ของ Rhino การตั้งค่านี้จะป้องกันการย้ายข้อมูลไปยัง V8 โดยอัตโนมัติด้วย
sheets

object (Sheets)

การกำหนดค่าทรัพยากรที่กำหนด มาโครของชีต

timeZone

string

เขตเวลาของสคริปต์ในค่า ZoneId ค่าใดค่าหนึ่งที่มีอยู่ เช่น "America/Denver"

urlFetchWhitelist[]

string

รายการคำนำหน้า HTTPS URL หากมี ปลายทาง URL ที่ดึงข้อมูลต้องตรงกับคำนำหน้าหนึ่งในรายการนี้ วิธีนี้จะช่วยปกป้องข้อมูลผู้ใช้ได้ ช่องนี้เป็นช่องที่ไม่บังคับสำหรับการทำให้ใช้งานได้สำหรับการทดสอบ แต่ต้องระบุสำหรับการทำให้ใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ URL ที่อนุญาต

webapp

object (Webapp)

การกำหนดค่าเว็บแอปของโปรเจ็กต์สคริปต์ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่โปรเจ็กต์นี้ทำให้ใช้งานได้เป็นเว็บแอปเท่านั้น