Class JdbcClob

JdbcClob

JDBC Clob. Dokumentację tych zajęć znajdziesz w sekcji java.sql.Clob .

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
free()voidDokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Clob#truncate(long).
getAppsScriptBlob()BlobPobiera zawartość tego pliku JdbcClob jako obiekt blob Apps Script.
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getSubString(position, length)StringDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#getSubString(long, int).
length()IntegerDokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Clob#length().
position(search, start)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#position(Clob, long).
position(search, start)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#position(String, long).
setString(position, blobSource)IntegerWygodna metoda zapisywania elementu JdbcClob w klob.
setString(position, blobSource, offset, len)IntegerWygodna metoda zapisywania elementu JdbcClob w klob.
setString(position, value)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#setString(long, String).
setString(position, value, offset, len)IntegerDokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#setString(long, String, int, int).
truncate(length)voidDokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Clob#truncate(long).

Szczegółowa dokumentacja

free()

Dokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Clob#truncate(long).


getAppsScriptBlob()

Pobiera zawartość tego pliku JdbcClob jako obiekt blob Apps Script.

Powroty

Blob – element Blob, który może być używany bezpośrednio przez inne interfejsy API Apps Script.


getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje do nazwy pliku odpowiednie rozszerzenie, na przykład „mójplik.pdf”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku, która występuje po ostatniej kropce (jeśli występuje), jest istniejącym rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym „Lista zakupów.12.25.2014” zmieni się na „Lista zakupów.12.25.pdf”.

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, przeczytaj artykuł Limity w usługach Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą tymczasowo podlegać bardziej rygorystycznym limitom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowany. W przypadku większości obiektów blob jedyną prawidłową opcją jest 'application/pdf'. W przypadku zdjęć w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG obowiązują dowolne z tych wartości: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' i 'image/png'.

Powroty

Blob – dane w postaci obiektu blob.


getSubString(position, length)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#getSubString(long, int).

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerIndeks pierwszego znaku podłańcucha do wyodrębnienia. Pierwszy znak jest w indeksie 1.
lengthIntegerLiczba kolejnych znaków do skopiowania (musi wynosić co najmniej 0).

Powroty

String – pobrany podłańcuch.


length()

Dokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Clob#length().

Powroty

Integer – długość klonu (w znakach).


position(search, start)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#position(Clob, long).

Parametry

NazwaTypOpis
searchJdbcClobObiekt blob do wyszukania.
startIntegerPozycja, od której należy rozpocząć wyszukiwanie; pierwsza pozycja to 1.

Powroty

Integer – położenie, w którym pojawia się określony klosz, lub -1, jeśli go nie ma.


position(search, start)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#position(String, long).

Parametry

NazwaTypOpis
searchStringPodłańcuch do wyszukania.
startIntegerPozycja, od której należy rozpocząć wyszukiwanie; pierwsza pozycja to 1.

Powroty

Integer – pozycja, na której pojawia się określony podłańcuch, lub -1, jeśli go nie ma.


setString(position, blobSource)

Wygodna metoda zapisywania elementu JdbcClob w klob.

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja, od której rozpoczyna się pisanie w kloszu; pierwsza pozycja to 1.
blobSourceBlobSourceŹródło obiektu blob do zapisu.

Powroty

Integer – liczba zapisanych znaków.


setString(position, blobSource, offset, len)

Wygodna metoda zapisywania elementu JdbcClob w klob.

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja, od której rozpoczyna się pisanie w kloszu; pierwsza pozycja to 1.
blobSourceBlobSourceŹródło obiektu blob do zapisu.
offsetIntegerPrzesunięcie w podany ciąg znaków, od którego rozpoczyna się odczyt znaków do zapisania.
lenIntegerLiczba znaków do zapisania.

Powroty

Integer – liczba zapisanych znaków.


setString(position, value)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#setString(long, String).

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja, od której rozpoczyna się pisanie w kloszu; pierwsza pozycja to 1.
valueStringCiąg do zapisania.

Powroty

Integer – liczba zapisanych znaków.


setString(position, value, offset, len)

Dokumentację tej metody znajdziesz w sekcji java.sql.Clob#setString(long, String, int, int).

Parametry

NazwaTypOpis
positionIntegerPozycja, od której rozpoczyna się pisanie w kloszu; pierwsza pozycja to 1.
valueStringCiąg do zapisania.
offsetIntegerPrzesunięcie w podany ciąg znaków, od którego rozpoczyna się odczyt znaków do zapisania.
lenIntegerLiczba znaków do zapisania.

Powroty

Integer – liczba zapisanych znaków.


truncate(length)

Dokumentację tej metody znajdziesz na stronie java.sql.Clob#truncate(long).

Parametry

NazwaTypOpis
lengthIntegerRozmiar tego klifu (w bajtach) po obcięciu.