Class CardAction

CardAction

รายการเมนูที่คลิกได้ซึ่งเพิ่มลงในเมนูส่วนหัวของการ์ด

var action = CardService.newAction();
// Finish building the action...

var cardAction = CardService.newCardAction()
  .setText("Card action")
  .setOnClickAction(action);

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
setAuthorizationAction(action)CardActionตั้งค่าการดำเนินการการให้สิทธิ์ที่เปิด URL ไปยังขั้นตอนการให้สิทธิ์เมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setComposeAction(action, composedEmailType)CardActionตั้งค่าการทำงานที่เขียนอีเมลฉบับร่างเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setOnClickAction(action)CardActionตั้งค่าการทำงานที่จะดำเนินการเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setOnClickOpenLinkAction(action)CardActionตั้งค่าการทำงานที่จะเปิด URL ในแท็บเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setOpenLink(openLink)CardActionตั้งค่า URL ที่จะเปิดเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setText(text)CardActionตั้งค่าข้อความเมนูสำหรับการดำเนินการนี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

setAuthorizationAction(action)

ตั้งค่าการดำเนินการการให้สิทธิ์ที่เปิด URL ไปยังขั้นตอนการให้สิทธิ์เมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ซึ่งจะเปิด URL ในหน้าต่างใหม่ เมื่อผู้ใช้ทำตามขั้นตอนการให้สิทธิ์เสร็จแล้ว และกลับไปที่แอปพลิเคชัน ส่วนเสริมจะโหลดซ้ำ

ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

// ...

var action = CardService.newAuthorizationAction().setAuthorizationUrl('url');
CardService.newTextButton().setText('Authorize').setAuthorizationAction(action);

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
actionAuthorizationActionออบเจ็กต์ที่ระบุการดำเนินการการให้สิทธิ์ที่จะทำเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้

รีเทิร์น

CardAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setComposeAction(action, composedEmailType)

ตั้งค่าการทำงานที่เขียนอีเมลฉบับร่างเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์ Action ต้องระบุฟังก์ชันเรียกกลับที่แสดงผลออบเจ็กต์ ComposeActionResponse ที่กำหนดค่าโดยใช้ ComposeActionResponseBuilder.setGmailDraft(draft)

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('composeEmailCallback');
CardService.newTextButton()
  .setText('Compose Email')
  .setComposeAction(action, CardService.ComposedEmailType.REPLY_AS_DRAFT);

// ...

function composeEmailCallback() {
 var thread = GmailApp.getThreadById(e.threadId);
 var draft = thread.createDraftReply('This is a reply');
 return CardService.newComposeActionResponseBuilder()
   .setGmailDraft(draft)
   .build();
}

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
actionActionออบเจ็กต์ที่ระบุการดำเนินการเขียนที่จะทำเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้
composedEmailTypeComposedEmailTypeค่า enum ที่ระบุว่าฉบับร่างที่เขียนเป็นฉบับร่างแบบสแตนด์อโลนหรือฉบับร่างของการตอบกลับ

รีเทิร์น

CardAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setOnClickAction(action)

ตั้งค่าการทำงานที่จะดำเนินการเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์ Action ต้องระบุฟังก์ชันเรียกกลับที่แสดงผลออบเจ็กต์ ActionResponse

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('notificationCallback');
CardService.newTextButton().setText('Create notification').setOnClickAction(action);

// ...

function notificationCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNotification(CardService.newNotification()
     .setText("Some info to display to user"))
   .build();
}

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
actionActionการดำเนินการที่จะทำเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้

รีเทิร์น

CardAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setOnClickOpenLinkAction(action)

ตั้งค่าการทำงานที่จะเปิด URL ในแท็บเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อจำเป็นต้องสร้าง URL หรือเมื่อคุณจำเป็นต้องทำงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มในการสร้างออบเจ็กต์ OpenLink ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์ Action ต้องระบุฟังก์ชันเรียกกลับที่แสดงผลออบเจ็กต์ ActionResponse ที่กำหนดค่าโดยใช้ ActionResponseBuilder.setOpenLink(openLink)

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('openLinkCallback');
CardService.newTextButton().setText('Open Link').setOnClickOpenLinkAction(action);

// ...

function openLinkCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
     .setUrl('https://www.google.com'))
   .build();
}

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
actionActionออบเจ็กต์ที่ระบุการทำงานของลิงก์แบบเปิดที่จะทำเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้

รีเทิร์น

CardAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


ตั้งค่า URL ที่จะเปิดเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ให้ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อทราบ URL อยู่แล้ว และจะต้องเปิดเท่านั้น ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
openLinkOpenLinkออบเจ็กต์ OpenLink ที่อธิบาย URL ที่จะเปิด

รีเทิร์น

CardAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setText(text)

ตั้งค่าข้อความเมนูสำหรับการดำเนินการนี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
textStringข้อความรายการในเมนู

รีเทิร์น

CardAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน