Class AuthorizationAction

การดําเนินการให้สิทธิ์

การดําเนินการให้สิทธิ์ที่จะส่งผู้ใช้ไปยัง AuthorizationUrl เมื่อคลิก

CardService.newAuthorizationAction()
  .setAuthorizationUrl("http://google.com/");

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
setAuthorizationUrl(authorizationUrl)AuthorizationActionตั้งค่า URL การให้สิทธิ์ที่ผู้ใช้ไปถึงจากข้อความแจ้งการให้สิทธิ์

เอกสารประกอบโดยละเอียด

setAuthorizationUrl(authorizationUrl)

ตั้งค่า URL การให้สิทธิ์ที่ผู้ใช้ไปถึงจากข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
authorizationUrlStringURL การให้สิทธิ์ที่จะตั้งค่า

ไปกลับ

AuthorizationAction — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน