Class DataSourceSpec

DataSourceSpec

Dostęp do ogólnych ustawień istniejącej specyfikacji źródła danych. Aby uzyskać dostęp do specyfikacji źródła danych określonego typu, użyj metody as...(). Aby utworzyć nową specyfikację źródła danych, użyj SpreadsheetApp.newDataSourceSpec().

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Ten przykład pokazuje, jak uzyskać informacje ze specyfikacji źródła danych BigQuery.

var dataSourceTable =
    SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Data Sheet 1").getDataSourceTables()[0];
var spec = dataSourceTable.getDataSource().getSpec();
if (spec.getType() == SpreadsheetApp.DataSourceType.BIGQUERY) {
  var bqSpec = spec.asBigQuery();
  Logger.log("Project ID: %s\n", bqSpec.getProjectId());
  Logger.log("Raw query string: %s\n", bqSpec.getRawQuery());
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecPobiera specyfikację źródła danych BigQuery.
copy()DataSourceSpecBuilderTworzy element DataSourceSpecBuilder na podstawie ustawień tego źródła danych.
getParameters()DataSourceParameter[]Pobiera parametry źródła danych.
getType()DataSourceTypePobiera typ źródła danych.

Szczegółowa dokumentacja

asBigQuery()

Pobiera specyfikację źródła danych BigQuery.

Powroty

BigQueryDataSourceSpec – specyfikacja źródła danych BigQuery.


copy()

Tworzy element DataSourceSpecBuilder na podstawie ustawień tego źródła danych.

Powroty

DataSourceSpecBuilder – Kreator.


getParameters()

Pobiera parametry źródła danych.

Powroty

DataSourceParameter[] – lista parametrów.


getType()

Pobiera typ źródła danych.

Powroty

DataSourceType – typ źródła danych.