Enum BandingTheme

BandingTheme

一个条带主题的枚举。每个主题都由多种互补色组成,这些互补色根据条带设置应用于不同的单元格。

如需调用枚举,您需要调用其父类、名称和属性。例如, SpreadsheetApp.BandingTheme.LIGHT_GREY

属性

媒体资源类型说明
LIGHT_GREYEnum浅灰色条带主题。
CYANEnum青色条带主题。
GREENEnum绿色条带主题。
YELLOWEnum黄色条带主题。
ORANGEEnum橙色条带主题。
BLUEEnum蓝色条带主题。
TEALEnum蓝绿色条带主题。
GREYEnum灰色条带主题。
BROWNEnum棕色条带主题。
LIGHT_GREENEnum浅绿色条带主题。
INDIGOEnum靛蓝色表带主题。
PINKEnum粉色条纹主题。