Mail Service

อีเมล

บริการนี้อนุญาตให้สคริปต์ส่งอีเมลในนามของผู้ใช้ได้ ดูบริการ Gmail เพิ่มเติม บริการอีเมลนั้นมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการส่งอีเมล แต่จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Gmail ของผู้ใช้ได้ ซึ่งต่างจากบริการ Gmail

คลาส

ชื่อรายละเอียดแบบย่อ
MailAppส่งอีเมล

MailApp

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getRemainingDailyQuota()Integerแสดงจำนวนผู้รับที่คุณสามารถส่งอีเมลถึงได้ในช่วงเวลาที่เหลือของวัน
sendEmail(message)voidส่งข้อความอีเมล
sendEmail(recipient, subject, body)voidส่งข้อความอีเมล
sendEmail(recipient, subject, body, options)voidส่งข้อความอีเมลพร้อมอาร์กิวเมนต์ที่ไม่บังคับ
sendEmail(to, replyTo, subject, body)voidส่งข้อความอีเมล