Lock Service

ล็อก

บริการนี้อนุญาตให้สคริปต์ป้องกันการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของโค้ดพร้อมกัน ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณมีผู้ใช้หลายคนหรือมีกระบวนการที่แก้ไขทรัพยากรที่แชร์และต้องการป้องกันการชนกัน

คลาส

ชื่อรายละเอียดแบบย่อ
Lockการนำเสนอการล็อกการยกเว้นร่วม
LockServiceป้องกันการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของโค้ดพร้อมกัน

Lock

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
hasLock()Booleanแสดงผลเป็น "จริง" หากมีการล็อก
releaseLock()voidปล่อยล็อก ซึ่งจะทำให้กระบวนการอื่นๆ ที่รอการล็อกอยู่ดำเนินการต่อ
tryLock(timeoutInMillis)Booleanพยายามขอล็อกโดยจะหมดเวลาหลังจากครบจำนวนมิลลิวินาทีที่ระบุไว้
waitLock(timeoutInMillis)voidการพยายามขอล็อก ให้หมดเวลาโดยมีข้อยกเว้นหลังจากครบจำนวนมิลลิวินาทีที่ระบุไว้

LockService

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDocumentLock()Lockรับการล็อกที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เอกสารปัจจุบันเรียกใช้ส่วนของโค้ดพร้อมกัน
getScriptLock()Lockรับการล็อกที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้ส่วนของโค้ดพร้อมกัน
getUserLock()Lockรับการล็อกที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ปัจจุบันเรียกใช้ส่วนของโค้ดพร้อมกัน