Class JdbcCallableStatement

JdbcCallableStatement

CallableStatement ของ JDBC หากต้องการดูเอกสารของชั้นเรียนนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addBatch()voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#addBatch()
addBatch(sql)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#addBatch(String)
cancel()voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#cancel()
clearBatch()voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#clearBatch()
clearParameters()voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#clearParameters()
clearWarnings()voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#clearWarnings()
close()voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#close()
execute()Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#execute()
execute(sql)Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String)
execute(sql, autoGeneratedKeys)Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String, int)
execute(sql, columnIndexes)Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String, int[])
execute(sql, columnNames)Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String, String[])
executeBatch()Integer[]หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeBatch()
executeQuery()JdbcResultSetหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#executeQuery()
executeQuery(sql)JdbcResultSetหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeQuery(String)
executeUpdate()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#executeUpdate()
executeUpdate(sql)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String)
executeUpdate(sql, autoGeneratedKeys)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String, int)
executeUpdate(sql, columnIndexes)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String, int[])
executeUpdate(sql, columnNames)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String, String[])
getArray(parameterIndex)JdbcArrayหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getArray(int)
getArray(parameterName)JdbcArrayหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getArray(String)
getBigDecimal(parameterIndex)BigNumberหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBigDecimal(int)
getBigDecimal(parameterName)BigNumberหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBigDecimal(String)
getBlob(parameterIndex)JdbcBlobหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBlob(int)
getBlob(parameterName)JdbcBlobหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBlob(String)
getBoolean(parameterIndex)Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBoolean(int)
getBoolean(parameterName)Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBoolean(String)
getByte(parameterIndex)Byteหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getByte(int)
getByte(parameterName)Byteหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getByte(String)
getBytes(parameterIndex)Byte[]หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBytes(int)
getBytes(parameterName)Byte[]หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBytes(String)
getClob(parameterIndex)JdbcClobหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getClob(int)
getClob(parameterName)JdbcClobหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getClob(String)
getConnection()JdbcConnectionหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getConnection()
getDate(parameterIndex)JdbcDateหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(int)
getDate(parameterIndex, timeZone)JdbcDateหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(int, Calendar)
getDate(parameterName)JdbcDateหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(String)
getDate(parameterName, timeZone)JdbcDateหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(String, Calendar)
getDouble(parameterIndex)Numberหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDouble(int)
getDouble(parameterName)Numberหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDouble(String)
getFetchDirection()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getFetchDirection()
getFetchSize()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getFetchSize()
getFloat(parameterIndex)Numberหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getFloat(int)
getFloat(parameterName)Numberหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getFloat(String)
getGeneratedKeys()JdbcResultSetหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getGeneratedKeys()
getInt(parameterIndex)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getInt(int)
getInt(parameterName)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getInt(String)
getLong(parameterIndex)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getLong(int)
getLong(parameterName)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getLong(String)
getMaxFieldSize()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMaxFieldSize()
getMaxRows()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMaxRows()
getMetaData()JdbcResultSetMetaDataหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#getMetaData()
getMoreResults()Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMoreResults()
getMoreResults(current)Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMoreResults(int)
getNClob(parameterIndex)JdbcClobหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNClob(int)
getNClob(parameterName)JdbcClobหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNClob(String)
getNString(parameterIndex)Stringหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNString(int)
getNString(parameterName)Stringหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNString(String)
getObject(parameterIndex)Objectหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getObject(int)
getObject(parameterName)Objectหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getObject(String)
getParameterMetaData()JdbcParameterMetaDataหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#getParameterMetaData()
getQueryTimeout()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getQueryTimeout()
getRef(parameterIndex)JdbcRefหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRef(int)
getRef(parameterName)JdbcRefหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRef(String)
getResultSet()JdbcResultSetหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSet()
getResultSetConcurrency()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSetConcurrency()
getResultSetHoldability()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSetHoldability()
getResultSetType()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSetType()
getRowId(parameterIndex)JdbcRowIdหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRowId(int)
getRowId(parameterName)JdbcRowIdหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRowId(String)
getSQLXML(parameterIndex)JdbcSQLXMLหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getSQLXML(int)
getSQLXML(parameterName)JdbcSQLXMLหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getSQLXML(String)
getShort(parameterIndex)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getShort(int)
getShort(parameterName)Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getShort(String)
getString(parameterIndex)Stringหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getString(int)
getString(parameterName)Stringหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getString(String)
getTime(parameterIndex)JdbcTimeหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(int)
getTime(parameterIndex, timeZone)JdbcTimeหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(int, Calendar)
getTime(parameterName)JdbcTimeหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(String)
getTime(parameterName, timeZone)JdbcTimeหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(String, Calendar)
getTimestamp(parameterIndex)JdbcTimestampหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(int)
getTimestamp(parameterIndex, timeZone)JdbcTimestampหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(int, Calendar)
getTimestamp(parameterName)JdbcTimestampหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(String)
getTimestamp(parameterName, timeZone)JdbcTimestampหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(String, Calendar)
getURL(parameterIndex)Stringหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getURL(int)
getURL(parameterName)Stringหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getURL(String)
getUpdateCount()Integerหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getUpdateCount()
getWarnings()String[]หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getWarnings()
isClosed()Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#isClosed()
isPoolable()Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#isPoolable()
registerOutParameter(parameterIndex, sqlType)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(int, int)
registerOutParameter(parameterIndex, sqlType, scale)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(int, int, int)
registerOutParameter(parameterIndex, sqlType, typeName)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(int, int, String)
registerOutParameter(parameterName, sqlType)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(String, int)
registerOutParameter(parameterName, sqlType, scale)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(String, int, int)
registerOutParameter(parameterName, sqlType, typeName)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(String, int, String)
setArray(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setArray(int, Array)
setBigDecimal(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBigDecimal(int, BigDecimal)
setBigDecimal(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBigDecimal(String, BigDecimal)
setBlob(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBlob(int, Clob)
setBlob(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBlob(String, Blob)
setBoolean(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBoolean(int, boolean)
setBoolean(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBoolean(String, boolean)
setByte(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setByte(int, byte)
setByte(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setByte(String, byte)
setBytes(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBytes(int, byte[])
setBytes(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBytes(String, byte[])
setClob(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setClob(int, Clob)
setClob(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBlob(String, Clob)
setCursorName(name)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setCursorName(String)
setDate(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setDate(int, Date)
setDate(parameterIndex, x, timeZone)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setDate(int, Date, Calendar)
setDate(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setDate(String, Date)
setDate(parameterName, x, timeZone)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setDate(String, Date, Calendar)
setDouble(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setDouble(int, double)
setDouble(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setDouble(String, double)
setEscapeProcessing(enable)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setEscapeProcessing(boolean)
setFetchDirection(direction)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setFetchDirection(int)
setFetchSize(rows)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setFetchSize(int)
setFloat(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setFloat(int, float)
setFloat(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setFloat(String, float)
setInt(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setInt(int, int)
setInt(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setInt(String, int)
setLong(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setLong(int, long)
setLong(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setLong(String, long)
setMaxFieldSize(max)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setMaxFieldSize(int)
setMaxRows(max)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setMaxRows(int)
setNClob(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNClob(int, NClob)
setNClob(parameterName, value)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNClob(String, NClob)
setNString(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNString(int, String)
setNString(parameterName, value)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNString(String, String)
setNull(parameterIndex, sqlType)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNull(int, int)
setNull(parameterIndex, sqlType, typeName)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNull(int, int, String)
setNull(parameterName, sqlType)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNull(String, int)
setNull(parameterName, sqlType, typeName)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNull(String, int, String)
setObject(index, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setObject(int, Object)
setObject(parameterIndex, x, targetSqlType)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setObject(int, Object, int)
setObject(parameterIndex, x, targetSqlType, scaleOrLength)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setObject(int, Object, int, int)
setObject(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setObject(String, Object)
setObject(parameterName, x, targetSqlType)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setObject(String, Object, int)
setObject(parameterName, x, targetSqlType, scale)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setObject(String, Object, int, int)
setPoolable(poolable)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setPoolable(boolean)
setQueryTimeout(seconds)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setQueryTimeout(int)
setRef(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setRef(int, Ref)
setRowId(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setRowId(int, RowId)
setRowId(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setRowId(String, RowId)
setSQLXML(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setSQLXML(int, SQLXML)
setSQLXML(parameterName, xmlObject)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setSQLXML(String, SQLXML)
setShort(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setShort(int, short)
setShort(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setShort(String, short)
setString(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setString(int, String)
setString(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setString(String, String)
setTime(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTime(int, Time)
setTime(parameterIndex, x, timeZone)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTime(int, Time, Calendar)
setTime(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTime(String, Time)
setTime(parameterName, x, timeZone)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTime(String, Time, Calendar)
setTimestamp(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTimestamp(int, Timestamp)
setTimestamp(parameterIndex, x, timeZone)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTimestamp(int, Timestamp, Calendar)
setTimestamp(parameterName, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTimestamp(String, Timestamp)
setTimestamp(parameterName, x, timeZone)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTimestamp(String, Timestamp, Calendar)
setURL(parameterIndex, x)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setURL(int, URL)
setURL(parameterName, val)voidหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setURL(String, URL)
wasNull()Booleanหากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#wasNull()

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addBatch()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#addBatch()

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

addBatch(sql)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#addBatch(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่ง SQL ที่จะเพิ่มลงในคำสั่งนี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น SQL INSERT หรือ UPDATE

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

cancel()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#cancel()

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

clearBatch()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#clearBatch()

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

clearParameters()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#clearParameters()

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

clearWarnings()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#clearWarnings()

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

close()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#close()


execute()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#execute()

รีเทิร์น

Booleantrue หากผลลัพธ์แรกเป็นชุดผลลัพธ์ false หากผลลัพธ์แรกเป็นการนับการอัปเดตหรือไม่มีผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

execute(sql)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่ง SQL ที่จะเรียกใช้

รีเทิร์น

Booleantrue หากผลลัพธ์แรกเป็นชุดผลลัพธ์ false หากเป็นจำนวนการอัปเดตหรือไม่มีผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

execute(sql, autoGeneratedKeys)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่ง SQL ที่จะเรียกใช้
autoGeneratedKeysIntegerแฟล็กที่ระบุว่าคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับการดึงข้อมูลในอนาคตหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น Jdbc.Statement.RETURN_GENERATED_KEYS หรือ Jdbc.Statement.NO_GENERATED_KEYS

รีเทิร์น

Booleantrue หากผลลัพธ์แรกเป็นชุดผลลัพธ์ false หากเป็นจำนวนการอัปเดตหรือไม่มีผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

execute(sql, columnIndexes)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String, int[])

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่ง SQL ที่จะเรียกใช้
columnIndexesInteger[]ดัชนีคอลัมน์ในคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียกข้อมูลในอนาคต

รีเทิร์น

Booleantrue หากผลลัพธ์แรกเป็นชุดผลลัพธ์ false หากเป็นจำนวนการอัปเดตหรือไม่มีผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

execute(sql, columnNames)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#execute(String, String[])

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่ง SQL ที่จะเรียกใช้
columnNamesString[]ชื่อของคอลัมน์ในคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับการเรียกข้อมูลในอนาคต

รีเทิร์น

Booleantrue หากผลลัพธ์แรกเป็นชุดผลลัพธ์ false หากเป็นจำนวนการอัปเดตหรือไม่มีผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeBatch()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeBatch()

รีเทิร์น

Integer[] — จำนวนการอัปเดตสำหรับแต่ละคำสั่งในแบทช์ โดยใช้ลำดับเดียวกันกับที่เพิ่มคำสั่งลงในกลุ่ม

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeQuery()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#executeQuery()

รีเทิร์น

JdbcResultSet — ชุดผลลัพธ์ที่มีข้อมูลที่เกิดจากข้อความค้นหา

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeQuery(sql)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeQuery(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่ง SQL ที่จะเรียกใช้ ซึ่งโดยปกติจะเป็น SELECT แบบคงที่

รีเทิร์น

JdbcResultSet — ชุดผลลัพธ์ที่มีผลลัพธ์ของการดำเนินการ นี่ไม่ใช่ null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeUpdate()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#executeUpdate()

รีเทิร์น

Integer — จำนวนแถวของคำสั่ง SQL Data Manipulation Language หรือ 0 สำหรับคำสั่ง SQL ที่ไม่แสดงผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeUpdate(sql)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่งภาษาในการจัดการข้อมูล SQL ที่จะเรียกใช้ (เช่น INSERT, UPDATE หรือ DELETE) หรือคำสั่งอื่นๆ ที่ไม่แสดงผล (เช่น คำสั่ง DDL)

รีเทิร์น

Integer — จำนวนแถวสำหรับคำสั่ง "ภาษาในการจัดการข้อมูล" หรือ 0 สำหรับคำสั่งที่ไม่แสดงผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeUpdate(sql, autoGeneratedKeys)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่งภาษาในการจัดการข้อมูล SQL ที่จะเรียกใช้ (เช่น INSERT, UPDATE หรือ DELETE) หรือคำสั่งอื่นๆ ที่ไม่แสดงผล (เช่น คำสั่ง DDL)
autoGeneratedKeysIntegerแฟล็กที่ระบุว่าคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับการดึงข้อมูลในอนาคตหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น Jdbc.Statement.RETURN_GENERATED_KEYS หรือ Jdbc.Statement.NO_GENERATED_KEYS

รีเทิร์น

Integer — จำนวนแถวสำหรับคำสั่ง "ภาษาในการจัดการข้อมูล" หรือ 0 สำหรับคำสั่งที่ไม่แสดงผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeUpdate(sql, columnIndexes)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String, int[])

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่งภาษาในการจัดการข้อมูล SQL ที่จะเรียกใช้ (เช่น INSERT, UPDATE หรือ DELETE) หรือคำสั่งอื่นๆ ที่ไม่แสดงผล (เช่น คำสั่ง DDL)
columnIndexesInteger[]ดัชนีคอลัมน์ในคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียกข้อมูลในอนาคต

รีเทิร์น

Integer — จำนวนแถวสำหรับคำสั่ง "ภาษาในการจัดการข้อมูล" หรือ 0 สำหรับคำสั่งที่ไม่แสดงผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

executeUpdate(sql, columnNames)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#executeUpdate(String, String[])

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
sqlStringคำสั่งภาษาในการจัดการข้อมูล SQL ที่จะเรียกใช้ (เช่น INSERT, UPDATE หรือ DELETE) หรือคำสั่งอื่นๆ ที่ไม่แสดงผล (เช่น คำสั่ง DDL)
columnNamesString[]ชื่อของคอลัมน์ในคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับการเรียกข้อมูลในอนาคต

รีเทิร์น

Integer — จำนวนแถวสำหรับคำสั่ง "ภาษาในการจัดการข้อมูล" หรือ 0 สำหรับคำสั่งที่ไม่แสดงผลลัพธ์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getArray(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getArray(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcArray — ค่าของพารามิเตอร์ ARRAY แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getArray(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getArray(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcArray — ค่าของพารามิเตอร์ ARRAY แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBigDecimal(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBigDecimal(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

BigNumber — ค่าของพารามิเตอร์ NUMERIC ที่แม่นยําที่สุด แสดงผล null หากค่าคือ null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBigDecimal(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBigDecimal(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

BigNumber — ค่าของพารามิเตอร์ NUMERIC แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBlob(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBlob(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcBlob — ค่าของพารามิเตอร์ BLOB แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBlob(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBlob(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcBlob — ค่าของพารามิเตอร์ BLOB แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBoolean(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBoolean(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Boolean — ค่าของพารามิเตอร์ BIT หรือ BOOLEAN แสดงผล false หากค่าคือ null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBoolean(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBoolean(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Boolean — ค่าของพารามิเตอร์ BIT หรือ BOOLEAN แสดงผล false หากค่าคือ null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getByte(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getByte(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Byte — ค่าของพารามิเตอร์ TINYINT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getByte(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getByte(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Byte — ค่าของพารามิเตอร์ TINYINT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBytes(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBytes(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Byte[] — ค่าของพารามิเตอร์ BINARY หรือ VARBINARY แสดงผล null หากค่าคือ null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getBytes(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getBytes(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Byte[] — ค่าของพารามิเตอร์ BINARY หรือ VARBINARY แสดงผล null หากค่าคือ null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getClob(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getClob(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcClob — ค่าของพารามิเตอร์ CLOB แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getClob(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getClob(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcClob — ค่าของพารามิเตอร์ CLOB แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getConnection()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getConnection()

รีเทิร์น

JdbcConnection — ความเชื่อมโยงที่ทำให้ข้อความนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getDate(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcDate — ค่าของพารามิเตอร์ DATE แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getDate(parameterIndex, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(int, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

รีเทิร์น

JdbcDate — ค่าของพารามิเตอร์ DATE แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getDate(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcDate — ค่าของพารามิเตอร์ DATE แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getDate(parameterName, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDate(String, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

รีเทิร์น

JdbcDate — ค่าของพารามิเตอร์ DATE แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getDouble(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDouble(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Number — ค่าของพารามิเตอร์ DOUBLE แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getDouble(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getDouble(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Number — ค่าของพารามิเตอร์ DOUBLE แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getFetchDirection()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getFetchDirection()

รีเทิร์น

Integer — ทิศทางเริ่มต้นสำหรับชุดผลลัพธ์ที่สร้างโดยคำสั่งนี้ ซึ่งก็คือ Jdbc.ResultSet.FETCH_FORWARD หรือ Jdbc.ResultSet.FETCH_REVERSE

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getFetchSize()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getFetchSize()

รีเทิร์น

Integer — ขนาดการดึงข้อมูลแถวเริ่มต้นสำหรับชุดผลลัพธ์ที่สร้างจากคำสั่งนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getFloat(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getFloat(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Number — ค่าของพารามิเตอร์ FLOAT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getFloat(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getFloat(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Number — ค่าของพารามิเตอร์ FLOAT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getGeneratedKeys()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getGeneratedKeys()

รีเทิร์น

JdbcResultSet — ชุดผลลัพธ์ที่มีคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งสร้างจากการดำเนินการของคำสั่งนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getInt(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getInt(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Integer — ค่าของพารามิเตอร์ INTEGER แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getInt(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getInt(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Integer — ค่าของพารามิเตอร์ INTEGER แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getLong(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getLong(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Integer — ค่าของพารามิเตอร์ BIGINT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getLong(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getLong(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Integer — ค่าของพารามิเตอร์ BIGINT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getMaxFieldSize()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMaxFieldSize()

รีเทิร์น

Integer — ขีดจำกัดขนาดไบต์ของคอลัมน์ในปัจจุบันสำหรับคอลัมน์ที่จัดเก็บอักขระและค่าไบนารี ค่า 0 หมายความว่าไม่จำกัด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getMaxRows()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMaxRows()

รีเทิร์น

Integer — จำนวนแถวสูงสุดปัจจุบันสำหรับชุดผลลัพธ์ที่สร้างโดยคำสั่งนี้ ค่า 0 หมายถึงไม่จำกัด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getMetaData()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#getMetaData()

รีเทิร์น

JdbcResultSetMetaData — คำอธิบายคอลัมน์ของชุดผลลัพธ์ หรือ NULL หากไม่มีข้อมูลเมตานี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getMoreResults()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMoreResults()

รีเทิร์น

Booleantrue หากผลลัพธ์ถัดไปคือชุดผลลัพธ์ หรือ false ในกรณีอื่นๆ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getMoreResults(current)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getMoreResults(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
currentIntegerแฟล็กซึ่งระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุดผลลัพธ์ปัจจุบันเมื่อดึงข้อมูล ค่านี้จะเป็น 1 ใน Jdbc.Statement.CLOSE_CURRENT_RESULT, Jdbc.Statement.KEEP_CURRENT_RESULT หรือ Jdbc.Statement.CLOSE_ALL_RESULTS

รีเทิร์น

Booleantrue หากผลลัพธ์ถัดไปคือชุดผลลัพธ์ หรือ false ในกรณีอื่นๆ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getNClob(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNClob(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีที่ระบุพารามิเตอร์ที่จะลงทะเบียน (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcClob — ค่าของพารามิเตอร์ NCLOB แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getNClob(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNClob(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcClob — ค่าของพารามิเตอร์ NCLOB แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getNString(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNString(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีที่ระบุพารามิเตอร์ที่จะลงทะเบียน (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

String — สตริงที่แมปค่า NCHAR, NVARCHAR หรือ LONGNVARCHAR

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getNString(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getNString(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

String — สตริงที่แมปค่า NCHAR, NVARCHAR หรือ LONGNVARCHAR

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getObject(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getObject(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Object — ออบเจ็กต์ที่มีค่าพารามิเตอร์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getObject(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getObject(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Object — ออบเจ็กต์ที่มีค่าพารามิเตอร์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getParameterMetaData()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#getParameterMetaData()

รีเทิร์น

JdbcParameterMetaData — ข้อมูลเมตาของพารามิเตอร์ ซึ่งได้แก่ จำนวน ประเภท และพร็อพเพอร์ตี้ของพารามิเตอร์แต่ละรายการ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getQueryTimeout()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getQueryTimeout()

รีเทิร์น

Integer — การหมดเวลาของการค้นหาปัจจุบันเป็นวินาที ค่าเป็น 0 หมายถึงไม่มีการหมดเวลา

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getRef(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRef(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcRef — ค่าของพารามิเตอร์ REF แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getRef(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRef(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcRef — ค่าของพารามิเตอร์ REF แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getResultSet()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSet()

รีเทิร์น

JdbcResultSet — ชุดผลลัพธ์ปัจจุบัน หรือ null หากผลลัพธ์เป็นจำนวนการอัปเดตหรือไม่มีผลลัพธ์เพิ่มเติม

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getResultSetConcurrency()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSetConcurrency()

รีเทิร์น

Integer — การเกิดขึ้นพร้อมกันของชุดผลลัพธ์สำหรับชุดผลลัพธ์ที่สร้างจากคำสั่งนี้ ซึ่งอาจเป็น Jdbc.ResultSet.CONCUR_READ_ONLY หรือ Jdbc.ResultSet.CONCUR_UPDATABLE

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getResultSetHoldability()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSetHoldability()

รีเทิร์น

Integer — ความสามารถในการระงับชุดผลลัพธ์ซึ่งก็คือ Jdbc.ResultSet.HOLD_CURSORS_OVER_COMMIT หรือ Jdbc.ResultSet.CLOSE_CURSORS_AT_COMMIT

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getResultSetType()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getResultSetType()

รีเทิร์น

Integer — ประเภทชุดผลลัพธ์สำหรับชุดผลลัพธ์ที่สร้างจากคำสั่งนี้ ซึ่งก็คือ Jdbc.ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, Jdbc.ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE หรือ Jdbc.ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getRowId(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRowId(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีที่ระบุพารามิเตอร์ที่จะลงทะเบียน (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcRowId — ค่า ROWID แสดงผล null หากพารามิเตอร์มี SQL NULL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getRowId(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getRowId(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcRowId — ค่า ROWID แสดงผล null หากพารามิเตอร์มี SQL NULL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getSQLXML(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getSQLXML(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีที่ระบุพารามิเตอร์ที่จะลงทะเบียน (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcSQLXML — ออบเจ็กต์ SQLXML ที่แมปกับค่า SQL XML

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getSQLXML(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getSQLXML(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcSQLXML — ออบเจ็กต์ SQLXML ที่แมปกับค่า SQL XML

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getShort(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getShort(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

Integer — ค่าของพารามิเตอร์ SMALLINT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getShort(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getShort(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

Integer — ค่าของพารามิเตอร์ SMALLINT แสดงผล 0 หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getString(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getString(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

String — ค่าของพารามิเตอร์ CHAR, VARCHAR หรือ LONGVARCHAR

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getString(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getString(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

String — ค่าของพารามิเตอร์ CHAR, VARCHAR หรือ LONGVARCHAR แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTime(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcTime — ค่าของพารามิเตอร์ TIME แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTime(parameterIndex, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(int, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

รีเทิร์น

JdbcTime — ค่าของพารามิเตอร์ TIME แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTime(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcTime — ค่าของพารามิเตอร์ TIME แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTime(parameterName, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTime(String, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

รีเทิร์น

JdbcTime — ค่าของพารามิเตอร์ TIME แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTimestamp(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

JdbcTimestamp — ค่าของพารามิเตอร์ TIMESTAMP แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTimestamp(parameterIndex, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(int, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

รีเทิร์น

JdbcTimestamp — ค่าของพารามิเตอร์ TIMESTAMP แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTimestamp(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

JdbcTimestamp — ค่าของพารามิเตอร์ TIMESTAMP แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getTimestamp(parameterName, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getTimestamp(String, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

รีเทิร์น

JdbcTimestamp — ค่าของพารามิเตอร์ TIMESTAMP แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getURL(parameterIndex)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getURL(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)

รีเทิร์น

String — ค่าของพารามิเตอร์ DATALINK เป็นสตริง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getURL(parameterName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#getURL(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์

รีเทิร์น

String — ค่าของพารามิเตอร์ DATALINK แสดงผล null หากค่าเป็น null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getUpdateCount()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getUpdateCount()

รีเทิร์น

Integer — ผลลัพธ์ปัจจุบันเป็นจำนวนการอัปเดต หรือ -1 หากผลลัพธ์ปัจจุบันเป็นชุดผลลัพธ์หรือหากไม่มีผลลัพธ์เพิ่มเติม

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

getWarnings()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#getWarnings()

รีเทิร์น

String[] — ชุดคำเตือนปัจจุบัน หรือ null หากไม่มีคำเตือน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

isClosed()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#isClosed()

รีเทิร์น

Booleantrue หากใบแจ้งยอดนี้ปิดไป false ไม่เช่นนั้น

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

isPoolable()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#isPoolable()

รีเทิร์น

Booleantrue หากคำสั่งนี้ใช้ร่วมกันได้ หรือ false ในกรณีอื่นๆ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

registerOutParameter(parameterIndex, sqlType)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(int, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีที่ระบุพารามิเตอร์ที่จะลงทะเบียน (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
sqlTypeIntegerรหัสประเภท JDBC เพื่อลงทะเบียน หากพารามิเตอร์เป็นของ JDBC ประเภท NUMERIC หรือ DECIMAL ให้ใช้ registerOutParameter(parameterIndex, sqlType, scale) แทน

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

registerOutParameter(parameterIndex, sqlType, scale)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(int, int, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีที่ระบุพารามิเตอร์ที่จะลงทะเบียน (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
sqlTypeIntegerรหัสประเภท JDBC เพื่อลงทะเบียน
scaleIntegerจำนวนตัวเลขที่ต้องการทางด้านขวาของจุดทศนิยม (ต้องเป็น 0 ขึ้นไป)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

registerOutParameter(parameterIndex, sqlType, typeName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(int, int, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่จะดึง (พารามิเตอร์แรกคือ 1 ตัวที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
sqlTypeIntegerค่า type code
typeNameStringชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของประเภทโครงสร้าง SQL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

registerOutParameter(parameterName, sqlType)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(String, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะบันทึก
sqlTypeIntegerค่า type code

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

registerOutParameter(parameterName, sqlType, scale)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(String, int, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะบันทึก
sqlTypeIntegerค่า type code
scaleIntegerจำนวนตัวเลขที่ต้องการทางด้านขวาของจุดทศนิยม ซึ่งต้องเป็น 0 ขึ้นไป

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

registerOutParameter(parameterName, sqlType, typeName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#registerOutParameter(String, int, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะบันทึก
sqlTypeIntegerค่า type code
typeNameStringชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของประเภทโครงสร้าง SQL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setArray(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setArray(int, Array)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcArrayค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBigDecimal(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBigDecimal(int, BigDecimal)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xBigNumberค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBigDecimal(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBigDecimal(String, BigDecimal)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xBigNumberค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBlob(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBlob(int, Clob)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcBlobค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBlob(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBlob(String, Blob)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcBlobBlob ที่แมปกับค่า BLOB ของ SQL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBoolean(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBoolean(int, boolean)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xBooleanค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBoolean(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBoolean(String, boolean)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xBooleanค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setByte(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setByte(int, byte)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xByteค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setByte(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setByte(String, byte)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xByteค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBytes(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setBytes(int, byte[])

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xByte[]ค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setBytes(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBytes(String, byte[])

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xByte[]ค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setClob(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setClob(int, Clob)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcClobค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setClob(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setBlob(String, Clob)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcClobโคลบที่แมปกับค่า CLOB ของ SQL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setCursorName(name)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setCursorName(String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
nameStringชื่อเคอร์เซอร์ใหม่ ซึ่งต้องไม่ซ้ำกันในการเชื่อมต่อ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setDate(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setDate(int, Date)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcDateค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setDate(parameterIndex, x, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setDate(int, Date, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcDateค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setDate(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setDate(String, Date)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcDateค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setDate(parameterName, x, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setDate(String, Date, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcDateค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setDouble(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setDouble(int, double)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xNumberค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setDouble(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setDouble(String, double)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xNumberค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setEscapeProcessing(enable)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setEscapeProcessing(boolean)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
enableBooleanหากเป็น true ระบบจะเปิดใช้การประมวลผล Escape มิเช่นนั้นระบบจะปิดใช้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setFetchDirection(direction)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setFetchDirection(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
directionIntegerทิศทางที่ระบุที่ต้องตั้งค่าเป็น Jdbc.ResultSet.FETCH_FORWARD หรือ Jdbc.ResultSet.FETCH_REVERSE

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setFetchSize(rows)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setFetchSize(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
rowsIntegerจำนวนแถวที่จะดึงข้อมูล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setFloat(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setFloat(int, float)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xNumberค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setFloat(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setFloat(String, float)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xNumberค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setInt(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setInt(int, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xIntegerค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setInt(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setInt(String, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xIntegerค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setLong(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setLong(int, long)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xIntegerค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setLong(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setLong(String, long)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xIntegerค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setMaxFieldSize(max)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setMaxFieldSize(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
maxIntegerขีดจำกัดของขนาดไบต์ของคอลัมน์ใหม่ ค่าศูนย์หมายถึงไม่จำกัด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setMaxRows(max)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setMaxRows(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
maxIntegerจำนวนแถวสูงสุดที่ชุดผลลัพธ์ที่สร้างโดยคำสั่งนี้จะมีได้ ค่า 0 หมายความว่าไม่มีขีดจำกัด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNClob(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNClob(int, NClob)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcClobค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNClob(parameterName, value)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNClob(String, NClob)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
valueJdbcClobค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNString(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNString(int, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xStringค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNString(parameterName, value)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNString(String, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
valueStringค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNull(parameterIndex, sqlType)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNull(int, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
sqlTypeIntegerประเภท SQL ของพารามิเตอร์ที่ระบุ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNull(parameterIndex, sqlType, typeName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setNull(int, int, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
sqlTypeIntegerประเภท SQL ของพารามิเตอร์ที่ระบุ
typeNameStringชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของประเภท SQL ที่ผู้ใช้กำหนด ละเว้นหากพารามิเตอร์ไม่ใช่ประเภทที่ผู้ใช้กำหนดหรือ REF

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNull(parameterName, sqlType)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNull(String, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
sqlTypeInteger โค้ดประเภท SQL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setNull(parameterName, sqlType, typeName)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setNull(String, int, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
sqlTypeIntegerประเภท SQL
typeNameStringชื่อที่สมบูรณ์ในตัวเองของประเภท SQL ที่ผู้ใช้กำหนด ระบบจะละเว้นหากพารามิเตอร์ไม่ใช่ประเภทที่ผู้ใช้กำหนดหรือค่า REF ของ SQL

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setObject(index, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setObject(int, Object)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
indexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xObjectออบเจ็กต์ที่มีค่าที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setObject(parameterIndex, x, targetSqlType)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setObject(int, Object, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xObjectออบเจ็กต์ที่มีค่าที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์
targetSqlTypeIntegerประเภท SQL ที่จะส่งไปยังฐานข้อมูล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setObject(parameterIndex, x, targetSqlType, scaleOrLength)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setObject(int, Object, int, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xObjectออบเจ็กต์ที่มีค่าที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์
targetSqlTypeIntegerประเภท SQL ที่จะส่งไปยังฐานข้อมูล อาร์กิวเมนต์มาตราส่วนอาจมีลักษณะดังนี้
scaleOrLengthIntegerจำนวนหลักหลังทศนิยมสำหรับประเภท DECIMAL หรือ NUMERIC หรือความยาวของข้อมูลสำหรับประเภท InputStream หรือ Reader ละเว้นสำหรับประเภทอื่นๆ ทั้งหมด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setObject(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setObject(String, Object)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xObjectออบเจ็กต์ที่มีค่าที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setObject(parameterName, x, targetSqlType)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setObject(String, Object, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xObjectออบเจ็กต์ที่มีค่าที่จะตั้งค่า
targetSqlTypeIntegerประเภท SQL ที่ส่งไปยังฐานข้อมูล

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setObject(parameterName, x, targetSqlType, scale)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setObject(String, Object, int, int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xObjectออบเจ็กต์ที่มีค่าที่จะตั้งค่า
targetSqlTypeIntegerประเภท SQL ที่ส่งไปยังฐานข้อมูล พารามิเตอร์ขั้นคะแนนอาจมีคุณสมบัติประเภทนี้มากขึ้นอีก
scaleIntegerจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมสำหรับประเภท DECIMAL และ NUMERIC ละเว้นสำหรับประเภทอื่นๆ ทั้งหมด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setPoolable(poolable)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setPoolable(boolean)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
poolableBooleanหากเป็น true ขอให้รวมคำสั่งนี้ มิเช่นนั้น ขอไม่ให้รวมรายการนี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setQueryTimeout(seconds)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.Statement#setQueryTimeout(int)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
secondsIntegerการหมดเวลาของการค้นหาใหม่เป็นวินาที ค่า 0 หมายถึงไม่มีการหมดเวลา

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setRef(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setRef(int, Ref)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcRefค่า REF ของ SQL ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setRowId(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setRowId(int, RowId)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcRowIdค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setRowId(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setRowId(String, RowId)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcRowIdค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setSQLXML(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setSQLXML(int, SQLXML)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcSQLXMLค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setSQLXML(parameterName, xmlObject)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setSQLXML(String, SQLXML)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xmlObjectJdbcSQLXMLออบเจ็กต์ SQLXML ที่แมปกับค่า SQL XML

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setShort(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setShort(int, short)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xIntegerค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setShort(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setShort(String, short)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xIntegerค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setString(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setString(int, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xStringค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setString(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setString(String, String)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xStringค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTime(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTime(int, Time)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcTimeค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTime(parameterIndex, x, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTime(int, Time, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcTimeค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTime(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTime(String, Time)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcTimeค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTime(parameterName, x, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTime(String, Time, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcTimeค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTimestamp(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTimestamp(int, Timestamp)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcTimestampค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTimestamp(parameterIndex, x, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setTimestamp(int, Timestamp, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xJdbcTimestampค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTimestamp(parameterName, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTimestamp(String, Timestamp)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcTimestampค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setTimestamp(parameterName, x, timeZone)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setTimestamp(String, Timestamp, Calendar)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
xJdbcTimestampค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
timeZoneStringสตริงเขตเวลาที่ใช้สร้างอินสแตนซ์ java.lang.calendar ซึ่งใช้ในการสร้างวันที่ ระบบรู้จักสตริงเขตเวลาหลายรูปแบบ ได้แก่ รหัสแบบสั้น (เช่น PST, EST และ GMT) รหัสแบบยาว (เช่น US/Pacific และ America/Los_Angeles) และออฟเซ็ต (เช่น GMT+6:30)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setURL(parameterIndex, x)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.PreparedStatement#setURL(int, URL)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterIndexIntegerดัชนีของพารามิเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า (พารามิเตอร์แรกคือ 1 พารามิเตอร์ที่ 2 คือ 2 และต่อไปเรื่อยๆ)
xStringค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

setURL(parameterName, val)

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#setURL(String, URL)

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
parameterNameStringชื่อพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า
valStringค่าพารามิเตอร์ที่จะตั้งค่า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request

wasNull()

หากต้องการดูเอกสารประกอบของวิธีการนี้ โปรดดู java.sql.CallableStatement#wasNull()

รีเทิร์น

Booleantrue หากพารามิเตอร์ล่าสุดที่อ่านคือ null ระบบจะแสดงผล false ในกรณีอื่นๆ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request