Enum PageNavigationType

PageNavigationType

enum ซึ่งแสดงประเภทการนำทางหน้าเว็บที่รองรับ ประเภทการนำทางหน้าเว็บเข้าถึงได้จาก FormApp.PageNavigationType

การนำทางหน้าเว็บจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ตอบเข้าถึงหน้าเว็บที่มีตัวเลือกนั้นอยู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเฉพาะในกรณีที่ผู้ตอบเลือกตัวเลือกนั้น หากผู้ตอบเลือกตัวเลือกหลายตัวโดยมีคำแนะนำการนำทางหน้าเว็บในหน้าเดียวกัน จะมีเพียงตัวเลือกการนำทางสุดท้ายเท่านั้นที่จะมีผล และการนำทางหน้าเว็บจะไม่มีผลกับหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มด้วย

และไม่สามารถรวมตัวเลือกที่ใช้การนำทางหน้าเว็บไว้ในรายการเดียวกันกับตัวเลือกที่ไม่ได้ใช้การนำทางหน้าเว็บ

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น FormApp.PageNavigationType.CONTINUE

// Create a form and add a new multiple-choice item and a page-break item.
var form = FormApp.create('Form Name');
var item = form.addMultipleChoiceItem();
var pageBreak = form.addPageBreakItem();

// Set some choices with go-to-page logic.
var rightChoice = item.createChoice('Vanilla', FormApp.PageNavigationType.SUBMIT);
var wrongChoice = item.createChoice('Chocolate', FormApp.PageNavigationType.RESTART);

// For GO_TO_PAGE, just pass in the page break item. For CONTINUE (normally the default), pass in
// CONTINUE explicitly because page navigation cannot be mixed with non-navigation choices.
var iffyChoice = item.createChoice('Peanut', pageBreak);
var otherChoice = item.createChoice('Strawberry', FormApp.PageNavigationType.CONTINUE);
item.setChoices([rightChoice, wrongChoice, iffyChoice, otherChoice]);

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
CONTINUEEnumไปยังหน้าถัดไปของแบบฟอร์มหลังจากกรอกข้อมูลในหน้าปัจจุบันเสร็จแล้ว
GO_TO_PAGEEnumข้ามไปยังหน้าที่ระบุของแบบฟอร์มหลังจากกรอกข้อมูลในหน้าปัจจุบันเสร็จแล้ว
RESTARTEnumเริ่มกรอกแบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้นโดยไม่ต้องล้างคำตอบที่ป้อนไว้หลังจากกรอกหน้าปัจจุบันเสร็จแล้ว
SUBMITEnumส่งแบบฟอร์มตอบหลังจากกรอกหน้าปัจจุบันเสร็จแล้ว