Class UpdateDraftSubjectAction

UpdateDraftSubjectAction

อัปเดตบรรทัดเรื่องของอีเมลฉบับร่าง

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addUpdateSubject(subject)UpdateDraftSubjectActionอัปเดตบรรทัดเรื่องของอีเมลฉบับร่าง

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addUpdateSubject(subject)

อัปเดตบรรทัดเรื่องของอีเมลฉบับร่าง

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
subjectStringบรรทัดเรื่องที่จะแทรกในอีเมลฉบับร่าง

รีเทิร์น

UpdateDraftSubjectAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน