Class UpdateDraftCcRecipientsAction

UpdateDraftsCcRecipientAction

อัปเดตผู้รับสําเนาฉบับร่างของอีเมล

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addUpdateCcRecipients(ccRecipientEmails)UpdateDraftCcRecipientsActionอัปเดตผู้รับสําเนาฉบับร่างของอีเมล

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addUpdateCcRecipients(ccRecipientEmails)

อัปเดตผู้รับสําเนาฉบับร่างของอีเมล

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
ccRecipientEmailsString[]สําเนาถึงผู้รับที่จะแทรกลงในอีเมลฉบับร่าง

ไปกลับ

UpdateDraftCcRecipientsAction — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน