Class UpdateDraftCcRecipientsAction

UpdateDraftCcRecipientsAction

อัปเดตผู้รับสำเนาของอีเมลฉบับร่าง

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addUpdateCcRecipients(ccRecipientEmails)UpdateDraftCcRecipientsActionอัปเดตผู้รับสำเนาของอีเมลฉบับร่าง

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addUpdateCcRecipients(ccRecipientEmails)

อัปเดตผู้รับสำเนาของอีเมลฉบับร่าง

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
ccRecipientEmailsString[]ผู้รับสำเนาที่จะแทรกในข้อความร่างของอีเมล

รีเทิร์น

UpdateDraftCcRecipientsAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน