Class SelectionInput

SelectionInput

ช่องป้อนข้อมูลที่ช่วยให้เลือกระหว่างชุดตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ใช้ได้กับส่วนเสริมของ Google Workspace และแอป Google Chat

var checkboxGroup = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .setTitle("A group of checkboxes. Multiple selections are allowed.")
  .setFieldName("checkbox_field")
  .addItem("checkbox one title", "checkbox_one_value", false)
  .addItem("checkbox two title", "checkbox_two_value", true)
  .addItem("checkbox three title", "checkbox_three_value", true)
  .setOnChangeAction(CardService.newAction()
    .setFunctionName("handleCheckboxChange"));

var radioGroup = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.RADIO_BUTTON)
  .setTitle("A group of radio buttons. Only a single selection is allowed.")
  .setFieldName("checkbox_field")
  .addItem("radio button one title", "radio_one_value", true)
  .addItem("radio button two title", "radio_two_value", false)
  .addItem("radio button three title", "radio_three_value", false);

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description")
  .setMultiSelectMaxSelectedItems(3)
  .setMultiSelectMinQueryLength(1);

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addItem(text, value, selected)SelectionInputเพิ่มรายการใหม่ที่เลือกได้
addMultiSelectItem(text, value, selected, startIconUri, bottomText)SelectionInputเพิ่มรายการใหม่ที่สามารถเลือกได้สำหรับเมนูแบบเลือกหลายรายการ
setExternalDataSource(action)SelectionInputตั้งค่าแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
setFieldName(fieldName)SelectionInputตั้งค่าคีย์ที่ระบุอินพุตการเลือกนี้ในออบเจ็กต์เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นเมื่อมีการโต้ตอบใน UI
setMultiSelectMaxSelectedItems(maxSelectedItems)SelectionInputตั้งค่าจำนวนรายการสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้
setMultiSelectMinQueryLength(queryLength)SelectionInputตั้งค่าจำนวนอักขระของข้อความที่ผู้ใช้ป้อนก่อนที่แอปจะค้นหาการเติมข้อความอัตโนมัติ และแสดงรายการที่แนะนำบนการ์ด
setOnChangeAction(action)SelectionInputตั้งค่า Action ที่จะดําเนินการเมื่ออินพุตการเลือกเปลี่ยนแปลง
setPlatformDataSource(platformDataSource)SelectionInputตั้งค่าแหล่งข้อมูลจาก Google Workspace
setTitle(title)SelectionInputตั้งชื่อที่จะแสดงก่อนช่องป้อนข้อมูล
setType(type)SelectionInputตั้งค่าประเภทของอินพุตนี้

เอกสารโดยละเอียด

addItem(text, value, selected)

เพิ่มรายการใหม่ที่เลือกได้

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
textObjectข้อความที่จะแสดงสำหรับรายการนี้ ระบบจะแปลงอาร์กิวเมนต์พื้นฐานที่ไม่ใช่สตริงเป็นสตริงโดยอัตโนมัติ
valueObjectค่าอินพุตฟอร์มที่ส่งผ่านการเรียกกลับ ระบบจะแปลงอาร์กิวเมนต์พื้นฐานที่ไม่ใช่สตริงเป็นสตริงโดยอัตโนมัติ
selectedBooleanระบุว่ารายการจะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้นหรือไม่ หากอินพุตการเลือกยอมรับเพียงค่าเดียว (เช่น สำหรับปุ่มตัวเลือกหรือเมนูแบบเลื่อนลง) ให้ตั้งค่าช่องนี้ให้กับรายการเดียวเท่านั้น

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


addMultiSelectItem(text, value, selected, startIconUri, bottomText)

เพิ่มรายการใหม่ที่สามารถเลือกได้สำหรับเมนูแบบเลือกหลายรายการ

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description");

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
textObjectข้อความที่จะแสดงสำหรับรายการนี้ ระบบจะแปลงอาร์กิวเมนต์พื้นฐานที่ไม่ใช่สตริงเป็นสตริงโดยอัตโนมัติ
valueObjectค่าอินพุตฟอร์มที่ส่งผ่านการเรียกกลับ ระบบจะแปลงอาร์กิวเมนต์พื้นฐานที่ไม่ใช่สตริงเป็นสตริงโดยอัตโนมัติ
selectedBooleanระบุว่ารายการจะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้นหรือไม่ หากอินพุตการเลือกยอมรับเพียงค่าเดียว (เช่น สำหรับปุ่มตัวเลือกหรือเมนูแบบเลื่อนลง) ให้ตั้งค่าช่องนี้ให้กับรายการเดียวเท่านั้น
startIconUriObjectสำหรับเมนูแบบเลือกหลายรายการ URL สำหรับไอคอนที่แสดงถัดจากช่องข้อความของรายการ รองรับไฟล์ PNG และ JPEG
bottomTextObjectสำหรับเมนูแบบเลือกหลายรายการ คำอธิบายข้อความหรือป้ายกำกับที่แสดงใต้ช่องข้อความของรายการ

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setExternalDataSource(action)

ตั้งค่าแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("contacts")
  .setTitle("Selected contacts")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .setMultiSelectMaxSelectedItems(5)
  .setMultiSelectMinQueryLength(2)
  .setExternalDataSource(CardService.newAction().setFunctionName("getContacts"));

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
actionActionแหล่งข้อมูลภายนอก

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setFieldName(fieldName)

ตั้งค่าคีย์ที่ระบุอินพุตการเลือกนี้ในออบเจ็กต์เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นเมื่อมีการโต้ตอบใน UI ผู้ใช้จะไม่เห็น ต้องระบุ ต้องไม่ซ้ำกัน

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
fieldNameStringชื่อที่จะกำหนดให้กับอินพุตนี้

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setMultiSelectMaxSelectedItems(maxSelectedItems)

ตั้งค่าจำนวนรายการสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .setMultiSelectMaxSelectedItems(3)
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description");

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
maxSelectedItemsIntegerจำนวนรายการสูงสุด

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setMultiSelectMinQueryLength(queryLength)

ตั้งค่าจำนวนอักขระของข้อความที่ผู้ใช้ป้อนก่อนที่แอปจะค้นหาการเติมข้อความอัตโนมัติ และแสดงรายการที่แนะนำบนการ์ด

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .setMultiSelectMinQueryLength(1)
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description");

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
queryLengthIntegerจำนวนอักขระของข้อความ

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setOnChangeAction(action)

ตั้งค่า Action ที่จะดําเนินการเมื่ออินพุตการเลือกเปลี่ยนแปลง

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
actionActionการดำเนินการที่ต้องทำ

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setPlatformDataSource(platformDataSource)

ตั้งค่าแหล่งข้อมูลจาก Google Workspace ใช้เพื่อเติมข้อมูลรายการในเมนูแบบเลือกหลายรายการ

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("contacts")
  .setTitle("Selected contacts")
  .setPlatformDataSource(
    CardService.newPlatformDataSource()
     .setCommonDataSource(CardService.CommonDataSource.USER));
ใช้ได้กับแอป Google Chat เท่านั้น ใช้กับส่วนเสริมของ Google Workspace ไม่ได้

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
platformDataSourcePlatformDataSourceแหล่งข้อมูล

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setTitle(title)

ตั้งชื่อที่จะแสดงก่อนช่องป้อนข้อมูล

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
titleStringชื่อช่องป้อนข้อมูล

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setType(type)

ตั้งค่าประเภทของอินพุตนี้ ค่าเริ่มต้นคือ CHECKBOX

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
typeSelectionInputTypeประเภทการเลือก

รีเทิร์น

SelectionInput — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน