Enum ImageCropType

ประเภทครอบตัดรูปภาพ

Enum ที่สื่อถึงสไตล์การครอบตัดที่ใช้กับคอมโพเนนต์รูปภาพ

หากต้องการใช้สไตล์ครอบตัดกับ IconImage ให้ใช้ SQUARE หรือ CIRCLE เท่านั้น

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
SQUAREEnumรูปแบบการครอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
CIRCLEEnumรูปแบบการครอบตัดรูปร่างของวงกลม
RECTANGLE_CUSTOMEnumรูปแบบการครอบตัดรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีอัตราส่วนที่กําหนดเอง
RECTANGLE_4_3Enumรูปแบบการครอบตัดรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีอัตราส่วน 4:3