Class ImageComponent

คอมโพเนนต์รูปภาพ

คอมโพเนนต์รูปภาพที่เพิ่มลงในรายการแบบตารางกริดได้

var ImageComponent = CardService.newImageComponent()
    .setImageUrl("http://imageurl.ca")
    .setAltText(altText)
    .setCropStyle(CARD_SERVICE.newImageCropStyle())
    .setBorderStyle(CARD_SERVICE.newBorderStyle());

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
setAltText(altText)ImageComponentตั้งค่าข้อความแสดงแทนของรูปภาพ
setBorderStyle(borderStyle)ImageComponentตั้งค่ารูปแบบเส้นขอบที่ใช้กับรูปภาพ
setCropStyle(imageCropStyle)ImageComponentกําหนดรูปแบบการครอบตัดสําหรับรูปภาพ
setImageUrl(url)ImageComponentตั้งค่า URL ของรูปภาพ

เอกสารประกอบโดยละเอียด

setAltText(altText)

ตั้งค่าข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
altTextStringalt_text ที่จะตั้งให้กับรูปภาพ

ไปกลับ

ImageComponent — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน


setBorderStyle(borderStyle)

ตั้งค่ารูปแบบเส้นขอบที่ใช้กับรูปภาพ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
borderStyleBorderStyleออบเจ็กต์ BorderStyle ที่จะใช้

ไปกลับ

ImageComponent — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน


setCropStyle(imageCropStyle)

กําหนดรูปแบบการครอบตัดสําหรับรูปภาพ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
imageCropStyleImageCropStyleออบเจ็กต์ ImageCropStyle ที่จะใช้

ไปกลับ

ImageComponent — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน


setImageUrl(url)

ตั้งค่า URL ของรูปภาพ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
urlStringURL

ไปกลับ

ImageComponent — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน