Enum HorizontalAlignment

การจัดข้อความแนวนอน

ennum ที่ระบุการจัดข้อความแนวนอนของวิดเจ็ต

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
STARTEnumจัดวิดเจ็ตให้อยู่ที่จุดเริ่มต้นของประโยค
CENTEREnumจัดวิดเจ็ตให้อยู่ตรงกลาง
ENDEnumจัดวิดเจ็ตให้อยู่ที่ท้ายฝั่งของประโยค