Enum ContentType

ประเภทเนื้อหา

ค่า enum ที่ระบุประเภทเนื้อหาของเนื้อหาที่ UpdateDraftActionResponse สร้างขึ้น

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
TEXTEnumระบุว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นเป็นข้อความธรรมดา ค่าเริ่มต้น
MUTABLE_HTMLEnumระบุว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นอยู่ในรูปแบบ HTML จะแก้ไขเนื้อหาได้หลังจากที่สร้างแล้ว
IMMUTABLE_HTMLEnumระบุว่าเนื้อหาที่สร้างมีการจัดรูปแบบเป็น HTML แต่แก้ไขไม่ได้หลังจากสร้างแล้ว