Enum ContentType

ContentType

ค่า enum ที่ระบุประเภทเนื้อหาของเนื้อหาที่ UpdateDraftActionResponse สร้างขึ้น

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น CardService.ContentType.TEXT

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
TEXTEnumระบุว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นเป็นข้อความธรรมดา ค่าเริ่มต้น
MUTABLE_HTMLEnumระบุว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีรูปแบบเป็น HTML ซึ่งแก้ไขได้หลังจากสร้างเนื้อหาแล้ว
IMMUTABLE_HTMLEnumระบุว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีรูปแบบเป็น HTML แต่จะแก้ไขเนื้อหานี้ไม่ได้หลังจากที่สร้างขึ้นแล้ว