Class AuthorizationException

AuthorizationException

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจทำให้ระบบแสดงการ์ดการให้สิทธิ์ต่อผู้ใช้

CardService.newAuthorizationException()
  .setAuthorizationUrl("http://auth.com/")
  .setResourceDisplayName("Example Resource")
  .throwException();

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การแสดงแทน JSON ของออบเจ็กต์นี้
setAuthorizationUrl(authUrl)AuthorizationExceptionตั้งค่า URL การให้สิทธิ์ที่ผู้ใช้จะไปถึงจากพรอมต์การให้สิทธิ์
setCustomUiCallback(callback)AuthorizationExceptionชื่อของฟังก์ชันที่จะเรียกใช้เพื่อสร้างพรอมต์การให้สิทธิ์ที่กำหนดเอง
setResourceDisplayName(name)AuthorizationExceptionตั้งชื่อที่จะแสดงต่อผู้ใช้เมื่อขอสิทธิ์
throwException()voidทริกเกอร์ข้อยกเว้นนี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การแสดงแทน JSON ของออบเจ็กต์นี้ ซึ่งใช้สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

รีเทิร์น

String


setAuthorizationUrl(authUrl)

ตั้งค่า URL การให้สิทธิ์ที่ผู้ใช้จะไปถึงจากพรอมต์การให้สิทธิ์ ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
authUrlStringURL การให้สิทธิ์ที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

AuthorizationException — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setCustomUiCallback(callback)

ชื่อของฟังก์ชันที่จะเรียกใช้เพื่อสร้างพรอมต์การให้สิทธิ์ที่กำหนดเอง ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
callbackStringชื่อของฟังก์ชันที่สร้างพรอมต์การให้สิทธิ์ที่กำหนดเอง

รีเทิร์น

AuthorizationException — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setResourceDisplayName(name)

ตั้งชื่อที่จะแสดงต่อผู้ใช้เมื่อขอสิทธิ์ ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
nameStringชื่อที่แสดง

รีเทิร์น

AuthorizationException — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


throwException()

ทริกเกอร์ข้อยกเว้นนี้