Class PromptResponse

PromptResponse

Odpowiedź na okno prompt wyświetlane w środowisku interfejsu aplikacji Google. Odpowiedź zawiera tekst wpisany przez użytkownika w polu do wprowadzania danych i wskazuje, który przycisk został kliknięty w celu zamknięcia okna.

// Display a dialog box with a title, message, input field, and "Yes" and "No" buttons. The
// user can also close the dialog by clicking the close button in its title bar.
var ui = DocumentApp.getUi();
var response = ui.prompt('Getting to know you', 'May I know your name?', ui.ButtonSet.YES_NO);

// Process the user's response.
if (response.getSelectedButton() == ui.Button.YES) {
  Logger.log('The user\'s name is %s.', response.getResponseText());
} else if (response.getSelectedButton() == ui.Button.NO) {
  Logger.log('The user didn\'t want to provide a name.');
} else {
  Logger.log('The user clicked the close button in the dialog\'s title bar.');
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getResponseText()StringPobiera tekst wpisany przez użytkownika w polu do wprowadzania danych w oknie.
getSelectedButton()ButtonPobiera przycisk, który użytkownik kliknął w celu zamknięcia okna.

Szczegółowa dokumentacja

getResponseText()

Pobiera tekst wpisany przez użytkownika w polu do wprowadzania danych w oknie. Tekst jest dostępny nawet wtedy, gdy użytkownik zamknie okno, klikając przycisk z negatywną konotacją, np. „Anuluj” lub przycisk zamykania na pasku tytułu okna. getSelectedButton() pomaga określić, czy użytkownik zamierzył prawidłowy tekst odpowiedzi.

Powroty

String – tekst wpisany przez użytkownika w polu do wprowadzania danych w oknie.


getSelectedButton()

Pobiera przycisk, który użytkownik kliknął w celu zamknięcia okna. Jeśli użytkownik kliknął przycisk zamykania widoczny na pasku tytułu każdego okna dialogowego, ta metoda zwraca wartość Button.CLOSE.

Powroty

Button – przycisk kliknięty przez użytkownika.