Enum RecalculationInterval

RecalculationInterval

Wyliczenie reprezentujące możliwe przedziały użyte do ponownego obliczenia arkusza kalkulacyjnego.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.RecalculationInterval.ON_CHANGE.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
ON_CHANGEEnumOblicz ponownie tylko w przypadku zmiany wartości.
MINUTEEnumOblicz ponownie po zmianie wartości i co minutę.
HOUREnumOblicz ponownie po zmianie wartości i co godzinę.