Class DataSourceRefreshScheduleFrequency

DataSourceRefreshScheduleFrequency

Dostęp do częstotliwości harmonogramu odświeżania, która określa, jak często i kiedy mają być odświeżane.

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Aby sprawdzić, kiedy jest zaplanowane następne uruchomienie tego harmonogramu odświeżania, użyj DataSourceRefreshSchedule.getTimeIntervalOfNextRun().

Aby zaktualizować, użyj DataSourceRefreshSchedule.setFrequency(newFrequency).

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDaysOfTheMonth()Integer[]Pobiera dni miesiąca w postaci liczb (1–28), w których przypadku ma być odświeżane źródło danych.
getDaysOfTheWeek()Weekday[]Pobiera dni tygodnia, w których ma być odświeżane źródło danych.
getFrequencyType()FrequencyTypePobiera typ częstotliwości.
getStartHour()IntegerPobiera godzinę rozpoczęcia (liczbą 0–23) przedziału czasu, w którym działa harmonogram odświeżania.

Szczegółowa dokumentacja

getDaysOfTheMonth()

Pobiera dni miesiąca w postaci liczb (1–28), w których przypadku ma być odświeżane źródło danych. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy typ częstotliwości to „Miesięczna”.

Powroty

Integer[] – dni miesiąca, w których mają być odświeżane.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDaysOfTheWeek()

Pobiera dni tygodnia, w których ma być odświeżane źródło danych. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy typ częstotliwości to „Co tydzień”.

Powroty

Weekday[] – dni tygodnia, w których mają być odświeżane.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFrequencyType()

Pobiera typ częstotliwości.

Powroty

FrequencyType – typ częstotliwości.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getStartHour()

Pobiera godzinę rozpoczęcia (liczbą 0–23) przedziału czasu, w którym działa harmonogram odświeżania. Jeśli np. godzina rozpoczęcia to 13, a czas trwania przedziału czasu to 4 godziny, źródło danych zostanie odświeżone między 13:00 a 17:00. Godzina znajduje się w strefie czasowej arkusza kalkulacyjnego.

Powroty

Integer – godzina rozpoczęcia.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets