Enum AutoFillSeries

AutoFillSeries

Lista typów serii używanych do obliczania wartości uzupełnionych automatycznie. Sposób, w jaki te serie wpływają na obliczone wartości, różni się w zależności od typu i ilości danych źródłowych.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.AutoFillSeries.DEFAULT_SERIES.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DEFAULT_SERIESEnumDomyślny: Jeśli używasz tego ustawienia automatycznie, puste komórki w rozszerzonym zakresie zostaną wypełnione przyrostami istniejących wartości.
ALTERNATE_SERIESEnumJeśli korzystasz z tego ustawienia, puste komórki w rozszerzonym zakresie zostaną wypełnione kopiami istniejących wartości.