Class PageElement

องค์ประกอบของหน้า

องค์ประกอบภาพที่แสดงผลในหน้าเว็บ

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
alignOnPage(alignmentPosition)PageElementจัดองค์ประกอบให้พอดีกับตําแหน่งการจัดข้อความที่ระบุในหน้าเว็บ
asGroup()Groupแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นกลุ่ม
asImage()Imageแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นรูปภาพ
asLine()Lineแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นบรรทัด
asShape()Shapeแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นรูปร่าง
asSheetsChart()SheetsChartแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นแผนภูมิที่ลิงก์ไว้ซึ่งฝังมาจาก Google ชีต
asTable()Tableแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นตาราง
asVideo()Videoแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นวิดีโอ
asWordArt()WordArtแสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นข้อความศิลป์
bringForward()PageElementนําองค์ประกอบของหน้าไปข้างหน้าทีละองค์ประกอบ
bringToFront()PageElementนําองค์ประกอบของหน้ามาไว้ด้านหน้า
duplicate()PageElementทําสําเนาองค์ประกอบหน้าเว็บ
getConnectionSites()ConnectionSite[]แสดงผลรายการ ConnectionSite ในองค์ประกอบของหน้า หรือรายการที่ว่างเปล่าหากองค์ประกอบของหน้าเว็บไม่มีเว็บไซต์สําหรับการเชื่อมต่อ
getDescription()Stringแสดงคําอธิบายข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้า
getHeight()Numberรับความสูงขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความสูงของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน
getInherentHeight()Numberแสดงความสูงตามธรรมชาติขององค์ประกอบเป็นจุด
getInherentWidth()Numberแสดงความกว้างตามธรรมชาติขององค์ประกอบเป็นจุด
getLeft()Numberแสดงผลตําแหน่งแนวนอนขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน
getObjectId()Stringแสดงผลรหัสที่ไม่ซ้ํากันสําหรับออบเจ็กต์นี้
getPageElementType()PageElementTypeแสดงผลประเภทองค์ประกอบของหน้าเว็บ ซึ่งแสดงเป็น Enum ของ PageElementType
getParentGroup()Groupแสดงผลกลุ่มที่มีองค์ประกอบของหน้านี้ หรือ null หากองค์ประกอบไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
getParentPage()Pageแสดงหน้าที่องค์ประกอบหน้านี้เปิดอยู่
getRotation()Numberแสดงผลมุมหมุนตามเข็มนาฬิกาขององค์ประกอบรอบๆ ศูนย์กลางเป็นองศา โดย 0 องศาหมายความว่าไม่มีการหมุน
getTitle()Stringแสดงชื่อข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้า
getTop()Numberเห็นตําแหน่งแนวตั้งขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน
getTransform()AffineTransformแสดงการเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้า
getWidth()Numberแสดงความกว้างขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความกว้างของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน
preconcatenateTransform(transform)PageElementแปลงการเปลี่ยนรูปแบบที่ระบุเป็นการเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้าที่มีอยู่
remove()voidนําองค์ประกอบของหน้าออก
scaleHeight(ratio)PageElementปรับขนาดความสูงขององค์ประกอบตามอัตราส่วนที่ระบุ
scaleWidth(ratio)PageElementปรับขนาดความกว้างขององค์ประกอบตามอัตราส่วนที่ระบุ
select()voidเลือกเฉพาะ PageElement ในงานนําเสนอที่ใช้งานอยู่และนําการเลือกก่อนหน้าออก
select(replace)voidเลือก PageElement ในงานนําเสนอที่ใช้งานอยู่
sendBackward()PageElementส่งองค์ประกอบของหน้าไปข้างหลังทีละองค์ประกอบ
sendToBack()PageElementส่งองค์ประกอบของหน้าไปด้านหลัง
setDescription(description)PageElementตั้งค่าคําอธิบายข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้าเว็บ
setHeight(height)PageElementตั้งค่าความสูงขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความสูงของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน
setLeft(left)PageElementตั้งค่าตําแหน่งแนวนอนขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน
setRotation(angle)PageElementตั้งค่ามุมหมุนตามเข็มนาฬิกาขององค์ประกอบรอบศูนย์กลางเป็นองศา
setTitle(title)PageElementตั้งชื่อข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้าเว็บ
setTop(top)PageElementตั้งค่าตําแหน่งแนวตั้งขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน
setTransform(transform)PageElementตั้งค่าการแปลงขององค์ประกอบหน้าเว็บด้วยการแปลงที่ระบุ
setWidth(width)PageElementตั้งค่าความกว้างขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความกว้างของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

เอกสารโดยละเอียด

alignOnPage(alignmentPosition)

จัดองค์ประกอบให้พอดีกับตําแหน่งการจัดข้อความที่ระบุในหน้าเว็บ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
alignmentPositionAlignmentPositionตําแหน่งที่จะจัดองค์ประกอบหน้านี้ให้อยู่ในหน้า

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ


asGroup()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นกลุ่ม

ไปกลับ

Group — องค์ประกอบของหน้านี้เป็นกลุ่ม

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asImage()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นรูปภาพ

ไปกลับ

Image — องค์ประกอบของหน้านี้เป็นรูปภาพ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asLine()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นบรรทัด

ไปกลับ

Line — องค์ประกอบของหน้านี้เป็นบรรทัด

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asShape()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นรูปร่าง

ไปกลับ

Shape — องค์ประกอบของหน้านี้เป็นรูปร่าง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asSheetsChart()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นแผนภูมิที่ลิงก์ไว้ซึ่งฝังมาจาก Google ชีต

ไปกลับ

SheetsChart — องค์ประกอบของหน้าเป็นแผนภูมิ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asTable()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นตาราง

ไปกลับ

Table — องค์ประกอบของหน้านี้เป็นตาราง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asVideo()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นวิดีโอ

ไปกลับ

Video — องค์ประกอบของหน้านี้เป็นวิดีโอ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asWordArt()

แสดงผลองค์ประกอบของหน้าเป็นข้อความศิลป์

ไปกลับ

WordArt — องค์ประกอบของหน้านี้เป็นคําศิลป์

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

bringForward()

นําองค์ประกอบของหน้าไปข้างหน้าทีละองค์ประกอบ

องค์ประกอบของหน้าต้องไม่อยู่ในกลุ่ม

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

bringToFront()

นําองค์ประกอบของหน้ามาไว้ด้านหน้า

องค์ประกอบของหน้าต้องไม่อยู่ในกลุ่ม

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

duplicate()

ทําสําเนาองค์ประกอบหน้าเว็บ

องค์ประกอบหน้าที่ซ้ํากันวางอยู่ในหน้าเดียวกันในตําแหน่งเดิม

ไปกลับ

PageElement — ทําสําเนาใหม่ขององค์ประกอบหน้านี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getConnectionSites()

แสดงผลรายการ ConnectionSite ในองค์ประกอบของหน้า หรือรายการที่ว่างเปล่าหากองค์ประกอบของหน้าเว็บไม่มีเว็บไซต์สําหรับการเชื่อมต่อ

ไปกลับ

ConnectionSite[] — รายการเว็บไซต์การเชื่อมต่อที่อาจว่างเปล่าหากองค์ประกอบนี้ไม่มีเว็บไซต์การเชื่อมต่อ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getDescription()

แสดงคําอธิบายข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้า คําอธิบายจะรวมอยู่ในชื่อเพื่อแสดงและอ่านข้อความแสดงแทน

ไปกลับ

String — คําอธิบายข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้าเว็บ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getHeight()

รับความสูงขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความสูงของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บบางรายการ หากต้องการทราบว่าองค์ประกอบใดของหน้าเว็บใช้ไม่ได้กับวิธีการนี้ โปรดดูข้อจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง

ไปกลับ

Number — ความสูงพื้นฐานขององค์ประกอบหน้าเว็บเป็นจุด หรือ null หากองค์ประกอบหน้าเว็บไม่มีความสูง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getInherentHeight()

แสดงความสูงตามธรรมชาติขององค์ประกอบเป็นจุด

การเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้าจะสัมพันธ์กับขนาดตามธรรมชาติ ใช้ขนาดตามสมควรในการเปลี่ยนรูปแบบกับการเปลี่ยนขององค์ประกอบเพื่อกําหนดลักษณะที่ปรากฏสุดท้ายขององค์ประกอบ

ไปกลับ

Number — ความสูงพื้นฐานขององค์ประกอบหน้าเว็บเป็นจุด หรือ null หากองค์ประกอบหน้าเว็บไม่มีความสูง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getInherentWidth()

แสดงความกว้างตามธรรมชาติขององค์ประกอบเป็นจุด

การเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้าจะสัมพันธ์กับขนาดตามธรรมชาติ ใช้ขนาดตามสมควรในการเปลี่ยนรูปแบบกับการเปลี่ยนขององค์ประกอบเพื่อกําหนดลักษณะที่ปรากฏสุดท้ายขององค์ประกอบ

ไปกลับ

Number — ความกว้างตามธรรมชาติขององค์ประกอบของหน้าในจุด หรือ null หากองค์ประกอบของหน้าเว็บไม่มีความกว้าง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLeft()

แสดงผลตําแหน่งแนวนอนขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

ไปกลับ

Number — ตําแหน่งแนวนอนขององค์ประกอบที่เป็นจุดจากมุมซ้ายบนของหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getObjectId()

แสดงผลรหัสที่ไม่ซ้ํากันสําหรับออบเจ็กต์นี้ รหัสออบเจ็กต์ที่หน้าเว็บและองค์ประกอบหน้าเว็บใช้เนมสเปซเดียวกัน

ไปกลับ

String - รหัสที่ไม่ซ้ํากันสําหรับออบเจ็กต์นี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageElementType()

แสดงผลประเภทองค์ประกอบของหน้าเว็บ ซึ่งแสดงเป็น Enum ของ PageElementType

ไปกลับ

PageElementType — ประเภทองค์ประกอบของหน้าเว็บ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getParentGroup()

แสดงผลกลุ่มที่มีองค์ประกอบของหน้านี้ หรือ null หากองค์ประกอบไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

ไปกลับ

Group — กลุ่มที่มีองค์ประกอบของหน้านี้หรือ null

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getParentPage()

แสดงหน้าที่องค์ประกอบหน้านี้เปิดอยู่

ไปกลับ

Page — หน้าที่องค์ประกอบนี้แสดงอยู่

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getRotation()

แสดงผลมุมหมุนตามเข็มนาฬิกาขององค์ประกอบรอบๆ ศูนย์กลางเป็นองศา โดย 0 องศาหมายความว่าไม่มีการหมุน

ไปกลับ

Number — มุมในการหมุนระหว่าง 0 (รวม) ถึง 360 (ยกเว้น)

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getTitle()

แสดงชื่อข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้า ชื่อดังกล่าวจะรวมกับคําอธิบายเพื่อแสดงและอ่านข้อความแสดงแทน

ไปกลับ

String — ชื่อข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้าเว็บ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getTop()

เห็นตําแหน่งแนวตั้งขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

ไปกลับ

Number — ตําแหน่งแนวตั้งขององค์ประกอบที่เป็นจุดจากมุมซ้ายบนของหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getTransform()

แสดงการเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้า

ลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์ประกอบหน้าเว็บกําหนดโดยการแปลงแบบสัมบูรณ์ หากต้องการคํานวณการเปลี่ยนสัมบูรณ์ ให้เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบของหน้าด้วยการเปลี่ยนกลุ่มระดับบนทั้งหมด หากองค์ประกอบของหน้าไม่อยู่ในกลุ่ม การแปลงสัมบูรณ์จะเหมือนกันกับค่าในช่องนี้

ไปกลับ

AffineTransform — การเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getWidth()

แสดงความกว้างขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความกว้างของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บบางรายการ หากต้องการทราบว่าองค์ประกอบใดของหน้าเว็บใช้ไม่ได้กับวิธีการนี้ โปรดดูข้อจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง

ไปกลับ

Number — ความกว้างตามธรรมชาติขององค์ประกอบของหน้าในจุด หรือ null หากองค์ประกอบของหน้าเว็บไม่มีความกว้าง

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

preconcatenateTransform(transform)

แปลงการเปลี่ยนรูปแบบที่ระบุเป็นการเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้าที่มีอยู่

newTransform = argument * existingTransform

เช่น หากต้องการย้ายองค์ประกอบของหน้า 36 ไปทางซ้าย

element.preconcatenateTransform(SlidesApp.newAffineTransformBuilder()
  .setTranslateX(-36.0)
  .build());

นอกจากนี้ คุณยังแทนที่การเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้าด้วย setTransform(transform) ได้ด้วย

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
transformAffineTransformการเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนรูปแบบไปยังการเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้านี้

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

remove()

นําองค์ประกอบของหน้าออก

หากหลังการดําเนินการนําออก Group จะมีองค์ประกอบหน้าเว็บเพียงรายการเดียวหรือไม่มีเลย เพราะระบบจะนํากลุ่มออกด้วย

หากนําตัวยึดตําแหน่ง PageElement ออกจากต้นแบบหรือเลย์เอาต์ ระบบจะนําตัวยึดตําแหน่งที่รับช่วงมาว่างไว้ออกด้วย

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

scaleHeight(ratio)

ปรับขนาดความสูงขององค์ประกอบตามอัตราส่วนที่ระบุ ความสูงขององค์ประกอบคือความสูงของกล่องล้อมรอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บบางรายการ หากต้องการทราบว่าองค์ประกอบใดของหน้าเว็บใช้ไม่ได้กับวิธีการนี้ โปรดดูข้อจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
ratioNumberอัตราส่วนสําหรับปรับขนาดความสูงขององค์ประกอบหน้านี้

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

scaleWidth(ratio)

ปรับขนาดความกว้างขององค์ประกอบตามอัตราส่วนที่ระบุ ความกว้างขององค์ประกอบคือความกว้างของช่องที่ล้อมรอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บบางรายการ หากต้องการทราบว่าองค์ประกอบใดของหน้าเว็บใช้ไม่ได้กับวิธีการนี้ โปรดดูข้อจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
ratioNumberอัตราส่วนสําหรับปรับขนาดความกว้างขององค์ประกอบหน้านี้

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

select()

เลือกเฉพาะ PageElement ในงานนําเสนอที่ใช้งานอยู่และนําการเลือกก่อนหน้าออก เช่นเดียวกับการโทรหา select(replace) ด้วย true

สคริปต์จะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่เรียกใช้สคริปต์เท่านั้น และเฉพาะในกรณีที่สคริปต์เชื่อมโยงกับงานนําเสนอเท่านั้น

การดําเนินการนี้จะกําหนดระดับบนสุด Page ของ PageElement เป็น current page selection

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var pageElement = slide.getPageElements()[0];
// Only select this page element and replace any previous selection.
pageElement.select();

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

select(replace)

เลือก PageElement ในงานนําเสนอที่ใช้งานอยู่

สคริปต์จะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่เรียกใช้สคริปต์เท่านั้น และเฉพาะในกรณีที่สคริปต์เชื่อมโยงกับงานนําเสนอเท่านั้น

ส่ง true ไปยังวิธีนี้เพื่อเลือกเฉพาะ PageElement และนําการเลือกก่อนหน้าออก การดําเนินการนี้จะตั้งค่า Page ระดับบนของ PageElement เป็น current page selection ด้วย

ผ่าน false เพื่อเลือกออบเจ็กต์ PageElement หลายรายการ ออบเจ็กต์ PageElement ต้องอยู่ใน Page เดียวกัน

ขณะทําการเลือกองค์ประกอบหน้าโดยใช้พารามิเตอร์ false ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ออบเจ็กต์ Page หลักของออบเจ็กต์ PageElement ต้องเป็น current page selection
 2. ไม่ควรเลือกออบเจ็กต์ Page หลายรายการ

เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีนี้เป็นวิธีการที่ควรใช้คือการเลือกระดับบนสุด Page โดยใช้ Page.selectAsCurrentPage() แล้วเลือกองค์ประกอบของหน้าในหน้านั้น

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
// First select the slide page, as the current page selection.
slide.selectAsCurrentPage();
// Then select all the page elements in the selected slide page.
var pageElements = slide.getPageElements();
for (var i = 0; i < pageElements.length; i++) {
 pageElements[i].select(false);
}

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
replaceBooleanหาก true การเลือกจะแทนที่การเลือกก่อนหน้า มิเช่นนั้นระบบจะเพิ่มการเลือกไปยังการเลือกก่อนหน้า

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

sendBackward()

ส่งองค์ประกอบของหน้าไปข้างหลังทีละองค์ประกอบ

องค์ประกอบของหน้าต้องไม่อยู่ในกลุ่ม

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

sendToBack()

ส่งองค์ประกอบของหน้าไปด้านหลัง

องค์ประกอบของหน้าต้องไม่อยู่ในกลุ่ม

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setDescription(description)

ตั้งค่าคําอธิบายข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้าเว็บ

ระบบไม่รองรับองค์ประกอบ Group

// Set the first page element's alt text description to "new alt text description".
var pageElement = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0].getPageElements()[0];
pageElement.setDescription('new alt text description');
Logger.log(pageElement.getDescription());

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
descriptionStringสตริงที่ต้องการตั้งคําอธิบายข้อความ Alt

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setHeight(height)

ตั้งค่าความสูงขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความสูงของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บบางรายการ หากต้องการทราบว่าองค์ประกอบใดของหน้าเว็บใช้ไม่ได้กับวิธีการนี้ โปรดดูข้อจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
heightNumberความสูงใหม่ขององค์ประกอบหน้านี้เพื่อตั้งค่าเป็นจุด

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setLeft(left)

ตั้งค่าตําแหน่งแนวนอนขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
leftNumberตําแหน่งแนวนอนใหม่ที่จะตั้งค่าเป็นจุด

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setRotation(angle)

ตั้งค่ามุมหมุนตามเข็มนาฬิกาขององค์ประกอบรอบศูนย์กลางเป็นองศา

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บบางรายการ หากต้องการทราบว่าองค์ประกอบใดของหน้าเว็บใช้ไม่ได้กับวิธีการนี้ โปรดดูข้อจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
angleNumberมุมหมุนตามเข็มนาฬิกาใหม่เป็นองศา

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setTitle(title)

ตั้งชื่อข้อความแสดงแทนขององค์ประกอบหน้าเว็บ

ระบบไม่รองรับองค์ประกอบ Group

// Set the first page element's alt text title to "new alt text title".
var pageElement = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0].getPageElements()[0];
pageElement.setTitle('new alt text title');
Logger.log(pageElement.getTitle());

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
titleStringสตริงที่ใช้ตั้งชื่อข้อความแสดงแทน

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setTop(top)

ตั้งค่าตําแหน่งแนวตั้งขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งวัดจากมุมซ้ายบนของหน้าเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
topNumberตําแหน่งแนวตั้งใหม่ที่จะตั้งค่าเป็นจุด

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setTransform(transform)

ตั้งค่าการแปลงขององค์ประกอบหน้าเว็บด้วยการแปลงที่ระบุ

การอัปเดตการเปลี่ยนกลุ่มจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแปลงองค์ประกอบของหน้าเว็บในกลุ่มนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรูปภาพได้

การอัปเดตการเปลี่ยนองค์ประกอบของหน้าที่อยู่ในกลุ่มจะเปลี่ยนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหน้านั้นเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มหรือองค์ประกอบของหน้าอื่นๆ ในกลุ่ม

ดูรายละเอียดว่าการเปลี่ยนรูปแบบจะส่งผลต่อภาพองค์ประกอบของหน้าเว็บอย่างไร getTransform()

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
transformAffineTransformการแปลงที่กําหนดสําหรับองค์ประกอบของหน้านี้

ไปกลับ

PageElement - องค์ประกอบนี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setWidth(width)

ตั้งค่าความกว้างขององค์ประกอบเป็นจุด ซึ่งเป็นความกว้างของช่องที่ล้อมรอบองค์ประกอบเมื่อองค์ประกอบไม่มีการหมุน

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บบางรายการ หากต้องการทราบว่าองค์ประกอบใดของหน้าเว็บใช้ไม่ได้กับวิธีการนี้ โปรดดูข้อจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
widthNumberความกว้างใหม่ขององค์ประกอบหน้านี้เพื่อตั้งค่าเป็นจุด

ไปกลับ

PageElement — องค์ประกอบของหน้านี้สําหรับเชนธุรกิจ

การให้สิทธิ์

สคริปต์ที่ใช้วิธีการนี้ต้องได้รับสิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations