Enum Permission

สิทธิ์

ennum แสดงถึงสิทธิ์ที่ให้ไว้แก่ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ นอกเหนือจากผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างชัดเจน โดยคุณจะเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ได้จาก DriveApp.Permission

// Creates a folder that anyone on the Internet can read from and write to. (Domain
// administrators can prohibit this setting for Google Workspace users.)
var folder = DriveApp.createFolder('Shared Folder');
folder.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE, DriveApp.Permission.EDIT);

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
VIEWEnumผู้ใช้ที่เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้จะดูหรือคัดลอกได้เท่านั้น การส่งค่านี้ไปยัง File.setSharing(accessType, permissionType) ทําให้มีข้อยกเว้นหากประเภทของไฟล์ไม่รองรับ
EDITEnumผู้ใช้ที่เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้จะสามารถแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นได้ ผู้ใช้ยังเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ได้ด้วย เว้นแต่จะตั้งค่าให้ File.setShareableByEditors(shareable) เป็น false การส่งค่านี้ไปยัง File.setSharing(accessType, permissionType) ทําให้มีข้อยกเว้นหากประเภทของไฟล์ไม่รองรับ
COMMENTEnumผู้ใช้ที่เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้จะทําได้เพียงดู คัดลอก หรือแสดงความคิดเห็นเท่านั้น การส่งค่านี้ไปยัง File.setSharing(accessType, permissionType) จะแสดงข้อยกเว้นหากประเภทของไฟล์ไม่รองรับ
OWNEREnumผู้ใช้เป็นเจ้าของไฟล์หรือโฟลเดอร์ ค่านี้จะส่งคืนได้ แต่ค่าที่ส่งไปยัง File.setSharing(accessType, permissionType) ทําให้เกิดข้อยกเว้น
ORGANIZEREnumผู้ใช้ที่จัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ภายในไดรฟ์ที่แชร์ได้ ค่านี้จะส่งคืนได้ แต่ค่าที่ส่งไปยัง File.setSharing(accessType, permissionType) ทําให้เกิดข้อยกเว้น
FILE_ORGANIZEREnumผู้ใช้ที่แก้ไข ทิ้ง และย้ายเนื้อหาภายในไดรฟ์ที่แชร์ได้ ค่านี้จะส่งคืนได้ แต่การส่งค่าไปยัง File.setSharing(accessType, permissionType) จะทําให้มีข้อยกเว้น
NONEEnumผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์สําหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าว ค่านี้แสดงผลได้ แต่ค่าที่ส่งไปยัง File.setSharing(accessType, permissionType) จะทําให้มีข้อยกเว้น เว้นแต่ว่าจะมีการตั้งค่าไว้ร่วมกับ Access.ANYONE